[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކު ވަންނަން ޖެހޭ “ޕާޓީ”

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައްތައިން ސައްތަ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. ވަރަށް އާއްމު ވާހަކައެކެވެ. މީގެ ހައެއްކަ އަހަރު ކުރިންފެށިގެން ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކައެކެވެ. ދެމަފިރންވެސް ދައްކަނީ މިވާހަކައެވެ. މައިންނާއި ދަރިންވެސް ދައްކަނީ ހަމަ މިވާހަކައެވެ. ދޭދޭ ދެފަރުދުންވެސް ދައްކަނީ ހަމަ މިވާހަކައެވެ. ނުވިތާކަށް ޅައުމުރުގެ ޒުވާނުންވެސް ދައްކަނީ ހަމަ މިވާހަކައެވެ. އާދެ……….. 2003 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އައި ސިޔާސީ އޮއިވަރުގައި ދިވެހިން ދުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލަކީ “ސިޔާސީ ޕާޓީތައް” ދިވެހި މި […]

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 5

3 ވައްތަރެއްގެ ޖިންނީން އުޅެއެވެ. ވަރަތަކެއް ލާފައިވާ، ޖައްވުގައި އުދުހޭ ޖިންނީންތަކަކާއި، ހަރުފައާއި ކުއްތާގެ ގޮތުގައި އުޅޭ ޖިންނީންތަކަކާއި، ތަނެއްގައި އުޅުމަށްފަހު އެތަން ދޫކޮށް އެހެންތަނަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ދިރިއުޅޭ ޖިންނީންތަކެކެވެ.”