[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ވެރިންނަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމުގައި ދީނުން ބޭރުވާ ހިސާބު

الحمدلله. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. އެންމެހާ ލޮބުވެތި އަޚުންނޭވެ. ރޯކުފުރަށް ދަޢުވަތު ދެވިއްޖެނަމަ “ނޯ” ބުނާށެވެ. ބިދުޢަތަކަށް ދަޢުވަތު ދެވިއްޖެނަމަ “ނޯ” ބުނާށެވެ. “ނޯ” ބުނުމުގެ “ގަޓް” ލިބިގަންނާށެވެ. ޙަޤީޤީ ފިރިހެނުންނަކީ އެއީއެވެ. ކެރޭ ހިތްވަރުގަދަ މީހުންގެ ގޮތަކީ ތިމާ ނޫނެކޭ ބުނަން ޖެހޭ ވަޤުތުގައި ނޫނެކޭ ބުނާމީހާއެވެ. ހިތްވަރުގަދަ މިދުނިޔެ ދެއްކި ޙަޤީޤީ އަބްތާލުންތަކީ އެއީއެވެ. ﷲގެ ދީނަށްޓަކައި ނަޞްރުދިން ޢިލްމުވެރިންގެ މަގަކީ އެއީއެވެ. އިމާމު ޢަހުމަދު […]

ބަޔަކު ތަންދޮރުނުދަންނާނީ މިހާވަރަށެވެ.

  ﷲސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢަލާ ނެތުމުގެ ތެރެއިން އިންސާނާ އުފެއްދެވުމަށްފަހު އެބައިމީހުން ދޫކޮށްލެއްވީކީނޫނެވެ. އެއިލާހުގެ ރަޙުމަތާއި އޯގާވަންތަވެރިކަމުން އެބައިމީހުން ދިރިހުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެންމެހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކަމާއެކު ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވިއެވެ. ދިރިހުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ވައި ފުރިހަމަކަމާއެކު ދައުރުކުރާގޮތް ލެއްވިއެވެ. އެބައިމީހުން ނޭވާލުމަށްޓަކައި ބުރަތަކެއް އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ހަށިގަނޑު ހެދިބޮޑުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ތަފާތު ވައްތަރުގެ، ތަފާތު ރަހަތަކުގެ ކާނާ ލިބޭނެގޮތް މިންވަރުކޮށް ދެއްވިއެވެ. އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަކީ ފިނިހޫނު މިނަށް ނާޒުކު ހަށިގަނޑުތަކެއްކަމުން، އެހަށިގަނޑުގައި ފިނިހޫނުމިން އެހަށިގަނޑާ ގުޅޭނެ ގޮތަށް ލެއްވެވުމުގެ […]

މެދުމިނަކީ ޢަދުލުވެރިވުމެވެ. ހައްދުގެ ތެރެއަށް ވަނުމެވެ. އަދި ހައްދު ފަހަނައަޅައިވެސް ނުދިޔުމެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންގެ ގާތައް ހަމަ އެމީހުންގެ ތެރެއިން ރަސޫލުން ފޮނުއްވާފައިވަނީ، އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތް އެ އަޅުތަކުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އެއީ އެއިލާހު ރުހިވޮޑިގެންފައިވާ