[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 5

ނޫރު ފަރުބަދައިގެ ޙިރާ ނަމަކަށް ކިޔޭ ހޮހަޅައިގައި ޚަލްވަތުގައި އިންނެވުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ވަޙީބާވައިލެއްވުމުގެ ކުރިން، ގިނިކަންޏާ ޙާލުކޮޅުގައި، މައްކާގައިވާ ފަރުބަދައެއް ކަމުގައިވާ ނޫރު ފަރުބަދައިގެ ޙިރާ ހޮހޮޅައިގައި ﷲ ތަޢާލާ ހަނދުމަކުރުންމަތީ އިންނަވައެވެ. (ނޯޓު: މިގޮތަށް އިންނަ އިނުމަށް ކިޔަނީ ޚަލްވަތުގައި އިނުމެވެ.) މިގޮތަށް އިންނެވުމަށް ﷲ ތަޢާލާ އެކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައި ލޯބިޖެއްސެވިއެވެ. އެހެނަސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިކަމަށް އެކަލޭގެފާނަށް އަމުރު ނުކުރެއެވެ. މިގޮތުން ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގައި މި ހޮހޮޅައިގައި އެކަލޭގެފާނު […]

ސުވަރުގޭގައި ގެއެއް ބިނާކުރައްވާށެވެ!

މިސުވަރުގެ މަތިން ހަނދާނައްތާލައި، ހަމައެކަނި ދުނިޔޭގެޙަޔާތް އާރާސްތުކުރުމުގައި މިއަގުހުރި ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްގެން އަހަރުމެންނަށް މި ސުވަރުގޭގައިވާ ފުރިހަމަކަން ނުލިބޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިތަން ހާޞިލްކުރުމުގައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަމާ ހިނގާށެވެ. އެސުވަރުގޭގައިވެސް ގެއެއް ބިނާކުރަމާ ހިނގާށެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 4 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ޤުރުއާނުގައި ﷲގެ އަތްޕުޅޭ އައިސްފައިވާ ތަންތަނުގެ މާނައަކީ އެއިލާހުގެ ޤުދުރަތޭ ބުނުމަކީ، ބަދަލުކުރުމެވެ. އަދި ވައްތަރު ބަޔާންކުރުމަކީ އެއަތްޕުޅަކީ، އިންސާނުންގެ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން މަޚްލޫޤެއްގެ އަތް ކަހަލަ އަތްޕުޅެކޭ ބުނުންފަދަ ކަންތަކެވެ.