[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 4

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އުޅެބޮޑުފުޅުވެވަޑައިގަތުމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޒުވާންކަމުގެ ފެށުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އުޅެބޮޑުފުޅުވެވަޑައިގެންނެވީ މައްކާގައި ޔަތީމު ޙާލުކޮޅުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެންމެ ތުއްޕުޅުއިރުއްސުރެ ހުންނެވީ ކާފާފުޅު ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައެވެ. ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބު އަވަހާރަވުމުން ހުންނެވީ އެކަލޭގެފާނުފެ ބައްޕަފަރާތު ބޮޑުބޭބޭފުޅު އަބޫޠާލިބުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ. ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި މީސްތަކުން ކޮށްއުޅުނު ހުރިހާ ނުބައިކަމަކުން ﷲ ތަޢާލާ އެކަލޭގެފާނު ރައްކާތެރިކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހުރިހާ އުނި ސިފަތަކަކުން އެކަލޭގެފާނު ސަލާމަތްކުރައްވައި ހުރިހާ ރީތި ސިފަތަކެއް ޖިސްމާނީގޮތުންވެސް އަދި އަޚްލާޤީ […]

شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ގެ ހަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟ – 2

އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި، އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ގެ އަޅާކަމަށާއި އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންކުރެވޭފަރާތެއްނޫންކަމަށް އީމާންވާންޖެހެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ގެ ރަސޫލާކަމަށާއި ، އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ ބޭކަލެއް ނޫންކަމަށް އީމާންވާން ޖެހެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ އެންމެފަހުގެ ނަބިއްޔާ އަދި ރަސޫލާކަމަށާއި ، އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އެންމެފަހުން ބާވައިލެއްވުނު ފޮތްކަމަށާއި ، އެފޮތް ބާވައިލެއްވުމުން އޭގެ ކުރިން ބާވައިލެއްވުނު ފޮތްތައް މަންސޫޚް ކުރެވިފައިވާކަމަށް އީމާންވާންޖެހެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ.“مَّا كَانَ […]

ޠާޣޫތުންގެ ބޮޑުން – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 16

27- ތާޣޫތުންގެ ޢަދަދަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ތާޣޫތުންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ގިނައެވެ. ތާޣޫތުންގެ ބޮޑުން ފަހެކެވެ. އެއީ ލަޢުނަތްލެއްވި އިބިލީހާއި، އެފަރާތެއްގެ ރުހުމުގައި އެފަރާތަށް އަޅުކަންކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކާއި، އެމީހާގެ ނަފްސަށް އަޅުކަންކުރުމަށް މީސްތަކުންނަށް ގޮވާމީހާއާއި، ޣައިބުގެ ޢިލްމު އެނގޭކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މީހާއާއި، އަދި ﷲ ބާވައިލެއްވި ޙުކުމްތަކަށް ޙުކުމް ނުކުރާ މީހުންނެވެ. = ޝައިޚުލް އިސްލާމް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވައްހާބް ލިޔުއްވާފައިވާ ދަލާއިލުއްތައުޙީދި (ތައުޙީދުގެ ދަލީލުތައް) ގެ ތަރުޖަމާ = ދަލާއިލުއްތައުޙީދިގެ ކުރީގެ ލިޔުންތައް ވިދާޅުވުމަށް