[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤިޔާމަތްދުވަހަކީ ކޮންދުވަހެއްތޯއެވެ؟

އާދެ ޤިޔާމަތްދުވަހަކީ ކޮންދުވަހެއްކަމާއި މެދަކު މުއުމިނަކު ޝައްކެއްނުކުރާނެއެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހޭބުނުން ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް އެއީކޮންދުވަހެއްކަން އެނގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނުންނަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ހަނދާންނެތޭބައެކެވެ. މާއްދިއްޔަތުގެ އަނދިރިކަމުގައި ޖެހި ޣާފިލުވާބައެކެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ހައްޤައް ވަޞިއްޔަތްކޮށް ހެދުމަށް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވަނީ އެހެންވެގެންނެވެ. އަދި ހަނދުމަކޮށްދިނުމުން މުއުމިނުންނަށް ފައިދާކުރާނެކަމުގައި ﷲ ތަޢާލާ އަންގަވާފައިވެއެވެ. އާދެ ޤިޔާމަތްދުވަހަކީ ކޮންދުވަހެއްތޯއެވެ؟ އެއީ ގަދަފަދަވެގެންވާ އަޑު އަންނަދުވަހެވެ. އެއީ އަޅާ އޭނާގެ އަޚާގެ ކިބައިން ފިލަންދާނޭ ދުވަހެވެ. އަދި އަޅާ އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ކިބައިން […]

ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން … (2)

3. މަޣްރިބު ނަމާދު: މަޣްރިބު ނަމާދު ފެށޭ ވަގުތަކީ އިރުއޮއްސުމެވެ. އެބަހީ، އިރުގެ ވަށްބުރުން އެއްވެސް މިންވަރެއް، ހަމަބިމުގައި ނުވަތަ ފަރުބަދައެއްގެ މަތިންވިޔަސް ނުފެންނާނޭ މިންވަރަށް އޮއްސުމެވެ. އިރުއޮއްސުނުކަން އެނގޭނޭ އަނެއްގޮތަކީ އިރުމަތީ ފަރާތުން ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ފާޅުވުމެވެ. އެކަލޭގެފާނު (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ) ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)) މާނައީ: “މިފަރާތުން (އެބަހީ، އިރުމަތިފަރާތުން) ރޭގަނޑު ފާޅުވެއްޖެނަމަ، އަދި މިފަރާތުން […]