[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 8

ޢަރަބި އަށްވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުޙަބާ މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު – ބަދަލަކީ ކޮބައިކަމާއި ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން – ޖުމްލަ ހަދަން އެނގުން – އާބަސްތައް އެނގުން އަދި  މާނައާއި އެކު ހިތުދަސްކޮށް ލިޔަން އެނގުން ޢަރަބި  ފިލާވަޅުގެ އަށްވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ: ލިންކު

މިބައިމީހުން މިއުޅެނީ އުޚްރަވީ ޙަޔާތުގެ ސަޒާއަށް އަންހެނުން ހުށަހަޅާށެވެ.

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ސައްތައިންސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އޮތުމުން އެކަމާއި ކަންބޮޑުވެ، ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހިގެން ބަޔަކު އެބައުޅެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި އޮތް އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ނަގާލައި އެހެންދީންތަކުގެ ޝިޢާރުތައް އެކިއެކި މޮޅެތި ނަންތައް ކިޔައިގެން ފާޅުކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އެބަދެއެވެ. އެހެނަސް އޮރެންޖް ޖޫހޭ، މެބިސްކަދުރު ޖޫހޭ ކިޔަސް ރާ ވާނީ ރަލަށްކަމާއި، މޮނިއުމެންޓޭ ކިޔަސް […]

އުއްމީދު ކަނޑާނުލާށެ!

ފާހިޝް ކަމެއް ތިބާއަށް ކުރެވިފައިވާނަމަ އަވަހަށް ﷲ އަށް ތަޤުވާވެރިވެ، އެކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވެގަންނާށެވެ. ސިއްރާއި ފާޅުގައި ތިބާކުރާ ކަންތައްތައް ﷲ މޮޅަށް ދެނެވޮޑުގެންވާކަން ތިބާ ހަނދާންކުރާށެވެ. ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ.