[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ! ކުރިމަތިން ފެންނަމުންދާ މަންޒަރުތަކާއިމެދު ވިސްނާލާނެ ވަގުތެއް ނުވަނީހެއްޔެވެ؟

އަޅެފަހެ، ޤައުމު ކަނޑުގެ އަޑިޔަށް ދިޔުމަށްވުރެ މި ފަސްގަނޑުން އިސްލާމްދީން ފޮހެވިގެން ދިޔުމަކީ މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ނޫންތޯއެވެ. މިނެ ވަޒަންކުރުމުގައި އަދުލުވެރިވަމާތޯއެވެ.

ދަތް އުނގުޅުމުގެ މުހިއްމުކަން.

ދަތް އުނގުޅައި، ދަތްތަކާއި އަނގަ ސާފުކޮށްބެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށްބާރު އަޅުއްވާފައިވާކަމެކެވެ. އަދި އެއީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ސުންނަތެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ” لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ. ” أخرجه البخاري މާނަ: ” ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުންނަށް ދަތިކަމަކަށް ނުވާކަމުގައި ވާނަމަ ، ކޮންމެނަމާދަކަށް ދަތް އުނގުޅުމަށް  ތިމަންކަލޭގެފާނު އަމުރުކުރެއްވީމުހެވެ. “ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޙަދީޘުން ، ދަތްއުނގުޅުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި […]

އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު 6

ހިޖްރީ ތާރީޚް ހިޖުރައިން 1200 އަހަރު ފަސް 1206 މުޙައްމަދު ބުން ޢަބްދުލްވައްހާބް 1209 މުޙައްމަދު ބުން ޢަލީ ބުން ޣަރީބް 1233 ސުލައިމާން ބުން ޢަބްދުﷲ އާލުއްޝައިޚް 1242 ޢަބްދުﷲ ބުން މުޙައްމަދު ބުން ޢަބްދުލްވައްހާބް 1250 އައް ޝަވްކާނީ، މުޙައްމަދު ޢަލީ 1285 ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބުން ޙަސަން އާލުއްޝައިޚް 1286 ޢަބްދުﷲ ބުން ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަބާ ބަޠީން 1293 ޢަބްދުލްލަޠީފް ބުން ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާލުއްޝައިޚް ހިޖުރައިން 1300 އަހަރު ފަސް 1301 ހަމްދު ބުން […]