[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތައުޙީދުއްރުބޫބިއްޔާ އާއި ތައުޙީދުލްއުލޫހިއްޔާގެ ފަރަޤު – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 10

15- ތައުޙީދުއްރުބޫބިއްޔާއާ ތައުޙީދުލްއުލޫހިއްޔާގެ ދެމެދުގައިވާ ފަރަޤަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ތައުޙީދުއްރުބޫބިއްޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކުރައްވަވާ ކަންތައްތަކެވެ. މިސާލަކީ އުފެއްދެވުމާއި، ރިޒްޤުދެއްވުމާއި، ދިރުއްވުމާއި މަރުގެންނެވުމާއި، ވާރޭ ވެއްސެވުމާއި، ގަސްގަހާގެހި ފެޅުއްވުމާއި، ކަންތައްތައް ތަދުބީރުކުރެއްވުމެވެ. ތައުޙީދުލް އުލޫހިއްޔާގައި ހިމެނެނީ އަޅުން ކުރާ ކަންތައްތަކެވެ. މިސާލަކީ ދުޢާކުރުމާއި، ބިރުވެތިވުމާއި، އުއްމީދުކުރުމާއި، އިތުބާރުކުރުމާއި (ވަކީލުކުރުމާއި)، ތައުބާވުމާއި، ހެޔޮއެދުމާއި، ބިރުގަތުމާއި، ނަޛްރުބުނުމާއި، ސަލާމަތާއި ނަޞްރަށް އެދުމާއި، އަދި މިނޫންވެސް އަޅުކަންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކެވެ. = ޝައިޚުލް އިސްލާމް […]

ތަބްލީޣު ޖަމާޢަތުގެ ނުރައްކާތެރިކަން

މިއީ ތަބްލީޣު ޖަމާޢަތާއި ބެހޭގޮތުން 1432 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގައި މިނާގައި އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް އާއި ކުރެވުނު ސުވާލަކަށް ޝައިޚް ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބެވެ.

ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީ

ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން މުހިއްމު، ފައިދާބޮޑު އެއްފޮތަކީ އިމާމް އަބޫ ޢީސާ އައްތިރުމިޛީ ރަޙިމަހުﷲ ލިޔުއްވާފައިވާ ޙަދީޘްފޮތެވެ.