[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަރަބި ފިލާވަޅު 5

ޢަރަބި ފިލާވަޅުގެ ފަސްވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުޙަބާ. މިފިލާވަޅު ނިމޭއިރު އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު -މިފިލާވަޅު ނިމޭ އިރުގައި މީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށްފައި ގޮވަން އެނގުން މިސާލު: އޭ މުހައްމަދު. އޭ އިބުރާހިމާއެވެ. -އެއްޗެއް ނިސްބަތްވަނީ ކޮންފަރާތަކަށްކަމާއި ކޮންއެއްޗަކަށްކަން ބުނަން އެނގުން. އެޔަށް ޢަރަބި ބަހުގައި ކިޔަނީ މުޟާފު އަދި މުޟާފު އިލައިހި އެވެ. އިތުރު ތަފުސީލު ތިރީގައި. މިސާލު: ޢައްމާރުގެ ފޮތް. -އެއްޗެއް ނިސްބަތްވަނީ ކާކަށްތޯ ސުވާލުކުރަން އެނގުން؟ މިސާލު:  كتابُ مَنْ هـذا؟ މިއީ ކާކުގެ ފޮތެއްހެއްޔެވެ؟ […]