[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޙަލާލު ގޮތުގައި ރިޒުޤު ހޯދާށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޔާތްބައަޓަން ކުރަން ޖެހޭނީ މާތްﷲ އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އުރެދުމަކަށް އަރައިގަނެ މާތްﷲ ޢަމުރު ކުރައްވާފައިވާ ކަންތަކާއި ދުރުހެލިވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޙަޔާތް ވޭތު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އިރު އަރާ އޮއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ތިމާގެ ޙަޔާތުން ދުވަހެއްކަމުން، އެފަދަ ކޮންމެ ދެވަހެއްގައިވެސް މާތްﷲ ރުހި ވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަށް އުޅެން މައްސަކަތްކުރަންވާނެއެވެ. މަޤްސަދަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް މާތްﷲ ޤަބޫލު ކުރައްވައި އާޚިރުގައި ނިމިގެންދާއިރު ސުވަރުގެ ވަންތަ ވެރިއެއްކަމުގައި ވުމެވެ. ޙަޔާތުން ކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއް ބިނާ […]

އިސްޙާޤު ޢަލައިހިއްސަލާމް ގެ ވާހަކަ

އިސްޙާޤު ޢަލައިހިއްސަލާމް އަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ނަބިއްޔެކެވެ. އަދި ރަސޫލެއްވެސް މެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޚަލީލު އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އެވެ.