[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 4

އައްސަލާމް އަލައިކުމް ވަރަޙުމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހް މާތްﷲ ގެ ހެޔޮރަހުމަތް ފުޅާއެކުގައި ތިންވަނަ ފިލާވަޅު ނިމި ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅުވެސް ތިޔަ އެންމެހާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާއި ޙިއްޞާކޮށްލުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވީތީ މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. ދުޢާއަކީ ކުރިޔަށް ހުރި ހުރިހާ ފިލާވަޅުތަކެއްވެސް ނިންމުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވުމެވެ. ދެން މިފޮތުގައި ބާކީ އިންނާނީ ތޭވީސް ފިލާވަޅުގެ ތެރެއިން ނަވާރަ ފިލާވަޅެވެ. މިފިލާވަޅު ނިމޭއިރު އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –       ޙަރުފު ޖައްރަކީ ކޮބައިކަން (حرف جر) –       ޙަރުފު ޖައްރެއް […]

ތިބާގެ ރައްބު – ދަލާއިލުއް ދައުޙީދި 1

1- އިންސާނާ ދެނެގަތުން ވާޖިބުވެގެންވާ ދީނުގެ ތިން އަޞްލަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އިންސާނާ އޭނާގެ ވެރިފަރާތް މަޢުރިފާކޮށް ދެނެގަތުމާއި، އޭނާގެ ދީނަކީ ކޮބައިކަން މަޢުރިފާކޮށް ދެނެގަތުމާއި އަދި އޭނާގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މަޢުރިފާކޮށް ދެނެގަތުމެވެ. 2- ތިބާގެ ރައްބަކީ ކާކު؟ ޖަވާބު: އަހަރެންގެ ރައްބަކީ ﷲ އެވެ. އެއީ އެއިލާހުގެ ނިޢުމަތުން އަހަރެން ހައްދަވާ އަހަރެންނަށް ރިޒުޤުދެއްވާ އަދި އަހަރެންގެ ހުރިހާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވާ، އަދި ހުރިހާ ޢާލަމްތައް ބަލަހައްޓަވާ ފަރާތެވެ. އެއީ […]

މަދީނާގެ މާތްކަން 1

ހަމަކަށަވަރުން މަދީނާއަކީ މާތްވެގެންވާ ނަބިއްޔާ މުޙައްމދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވސައްލަމްގެ ރަށްކޮޅެވެ.  އެއީ މާތްވެގެންވާ ޠައިބާއެވެ. އެ ބިމެއްގައި ވަޙީ ބާވައިލެއްވުނު ބިމެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޖިބްރީލުލް އަމީން އެރަށަކަށް ފައިބައިވަޑައިގެންނެވި ރަށެވެ. އަދި އީމާންކަން އެނބުރި ރުޖޫޢަވާން އޮތް ރަށެވެ. އަދި މުހާޖިރުންނާއި އަންޞާރުން އެރަށެއްގައި ބައްދަލުވި ރަށެވެ. އަންޞާރުންގެ ވަޠަނެވެ. އަދި މުސްލިމުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެރިރަށެވެ. އެ ރަށަކުން ﷲ ތަޢާލާގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމުގެ ދިދަ ނެގުނު […]

ޒުހުދުވެރިކަމާއި ވަރަޢަވެރިކަމުގެ ފަރަޤު

ޔަޙްޔާ ބިން މުޢާޛް ވިދާޅުވިއެވެ. “3 މީހެއްގެ ޢަމަލާމެދު އަހުރެން ޢަޖާއިބުވަމެވެ. ﷲއަށް ޚާލިޞްކޮށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އޭނާފަދަ އެހެން މަޚުލޫޤަކަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރާމީހާއާއި، އޭނާގެ ވެރިރައްބު، ފަހުން ބަދަލު ދެއްވާނެކަން އަންގަވައި އޭނާގެ މުދަލުން މިންވަރަކަށް އެދިވޮޑިގެންނެވުމުންވެސް ނުދީ ބަޚީލުވެގަންނަ މީހާއާއި،