[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްއަކީ އިލާހެއްނޫނެވެ.

ނަޞާރާ ދީނަކީޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އުޑަށް އުފުއްލެވުމާއި ގުޅިގެން  ބާޠިލް  ޢަޤީދާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން  މި ބިންމަތީގައި އުފެދުނު ބާޠިލް ދީނެކެވެ. މި ދީނުގެ އަހުލުވެރީން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޢިސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްއަކީ މާތްﷲ ގެ ދަރިކަލެކެވެ. ނުވަތަ އިލާހެކެވެ. ނުވަތަ އެއީ 3 އިލާހުން ކުރެ އިލާހެކެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ފުރިހަމަ ޢަޤިދާގެ އަހުލުވެރީން ކަމުގައިވާ ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރީންގެ ޢަޤިދާގައިވާ ގޮތުން ޢީސާ އަލައިހިއްސަލާމް އަކީ އިލާހެއްނޫނެވެ. ނުވަތަ 3 އިލާހުން ކުރެ އިލާހެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެނަސް ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް […]

އަންހެންކުދިން ޚިތާނުކުރުމަކީ ދީނީކަމެއްތޯއެވެ؟

މަތީގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކާއި، ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކުން،އަންހެންކުދިން ޚިތާނުކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢުވެފައިވާ ކަމެއްކަމާއި، އެއީ ދީނީކަމެއްކަމާއި، އެކަމަށް ދަލާލަތުކުރާ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައްވެސް ވާރިދުވެފައިވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

ޙިދާޔަތް ދައްކަވާނީ މާތްﷲ އެވެ.

މީހަކަށް ހިދާޔަތް ދެއްކެވުންވަނީ މާތްﷲ އަށެވެ. އެހެނީ މީހަކަށް ކިތަންމެވަރަކަށް ތެދު މަގު ދައްކަން އުޅުނު ކަމުގައިވިޔަސް، މާތްﷲ އެމީހަކަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށް އިރާދަ ނުކުރައްވާހާ ހިނދަކު އެމީހަކަށް ތެދުމަގު ފެނިގެންނުދާނެތެވެ. މާތްﷲ ވަހީ ކުރައްވަނީ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرً‌ۭا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُ‌ونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَـٰمِتُونَ ﴿١٩٣﴾  سورة الأعراف މާނައީ: :” އަދި އެއުރެންނަށް އެއްވެސް نصر […]

ﷲ ޙަލާލްކުރެއްވި ކަންތައްތައް ޙަރާމްކުރުމާއި ޙަރާމް ކުރެއްވިކަންތައްތައް ޙަލާލްކުރުމުގެ ޝިރުކު

( وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ) التوبة 29 ” އަދި اللَّه އާއި، އެއިލާހުގެ -ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް- ޙަރާމް ކުރެއްވި ކަންތައް އެބައިމީހުން ޙާރާމްނުކުރެ

ﷲ ނޫން އެހެންފަރާތްތަކަށް ޒަބަޙަ ކުރުމުގެ ޝިރުކު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((لَعَنَ اَللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ)) رواه مسلم މާނައީ : “ﷲ ތަޢާލާފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޒަބަޙަ ކުރިމީހަކަށް ﷲ ތަޢާލާ ލަޢުނަތްލައްވައެވެ.”

އެތީސްޓުން އީމާންވުމަށް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގު

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމާއި މިކައުނު ހައްދަވާ ތަދްބީރު ކުރައްވާ ފަރާތަކީ އެއިލާހުކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގަކީ އިންސާނާއަށް ލިބިގެންވާ ސަލާމަތް ބުއްދީގެ މަގެވެ. އިންސާނާ އޭނާގެ ސިކުނޑި ބޭނުންކޮށްގެން ވިސްނުމުން އެނގޭ ކަމަކީ މިކައުނުގައި ޢަޖައިބު ކަންތައްތަކެއް ވާކަމެވެ. ވަރަށް ޢިލްމުވެރި ފަރާތަކަށް ނޫނީ ނުގެނެވޭފަދަ އެނގުންތަކެއް ކައުނުގައިވާ ހުރިހާ މާއްދާއެއްގައިވެސް އެކުލެވިގެންވާކަމެވެ. އާދެ މިކައުނު ހެއްދެވި ކުޅަދުންވަންތަ ފަރާތެއް ވާކަމެވެ. އަހަރެމެންގެ ވަށައިގެންވާހާއި ދިރޭ ތަކެއްޗާއި ނުދިރޭ ތަކެއްޗާއި ކައުނަށް ނަޒަރު […]