[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މާލިކު ބިން ދީނާރު ރަޙިމަހުﷲ

ޝެއިޙް މާލިކް ބިން ދީނާރު (ރަޙީމަހުﷲ) އަކީ ތާބިއީ ބޭކަލުންގެ ޒަމާނުގައި އުޅުއްވި މަޝްހޫރު ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭކަލެކެވެ. މިކަލޭގެފާނަކީ ޙަސަނުލް ބަސަރީގެ ދަރިވަރެކެވެ. ބުނެވޭގޮތުން މުއުތަބަރު ޙަދީޘް ޢިލްމްވެރިއެކެވެ. އަނަސް އިބްން މާލިކް (ރަޟިޔަﷲ އަންޙް) އަދި އިބްނި ސީރީން (ރަޙިމަހުﷲ) ފަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ޙަދިޘް ރިވާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކީރިތި ގުރުއާން ރީތިކޮށް ލިޔުއްވި ބޭކަލެކެވެ. ދުނިޔެ ދޫކުރައްވާފައިވަނީ ހިޖުރައިން 130 މީލާދިން 748 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

ޙައްޤަށް ރުޖޫޢަވުމުގެ މުހިންމުކަން

ދެންފަހެ ﷲތަޢާލާ، ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 232ވަނަ އާޔަތް ބާވައިލެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނު ގެންދެވުމަށްފަހު، އެ އާޔަތް ކިޔާވިދާޅުވުމުން، ﷲ ތަޢާލާގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންގަނެ އެކައިވެނިކޮށްދެއްވިއެވެ.

ތިބާގެ ދުޢާއަކީ މުސްތަޖާބު ދުޢާއަކަށް ހަދަންބޭނުންނަމަ..4

ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ! ލޮބުވެތި އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ ދުޢާއަކީ މުސްތަޖާބު ދުޢާއަކަށް ހަދަން ބޭނުންކަމުގައިވަނީނަމަ : – 14. ދެއަތް އުފުލައި ދުޢާ ކުރާށެވެ! عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ( أخرجه البخاري) އަބޫ މޫސަލް އަޝްޢަރީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. “ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ދުޢާ ކުރެއްވިއިރު، އެކަލޭގެފާނުގެ ކިހިލިފަތްޕުޅުގެ ދޮންކަން ފެންނަވަރަށް، ދެއަތް […]

އެންމެފަހުން މަންމަވެސް އިސްލާމްވިއެވެ.

އެންމެފަހުން އިސްލާމްދީނުގެ ފުރިހަމަކަން އޭނާއަށް ވިސްނުމުން އޭނާ އިސްލާމްދީން ޚިޔާރުކޮށްފިއެވެ. ކޮންމެދުވަހަކުވެސް އިސްލާމްދީނާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

މަންމައެއްގެ އަގުހުރި ނަޞޭޙަތް..

ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ! ދަންނާށެވެ…ދަރިފުޅުގެ އެއްވެސް އެދުމެއް ފރިމީހާގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ފުނޑު ފުނޑު ކޮށްލުމަށްފަހު އިސްނުކުރާށެވެ.އެހެނީ ދަރިފުޅަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފިރިމީހާގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަ ޖެހުން ކުރިއަށް ނުގެނެސް ފުރިހަމަ ނުވާނެއެވެ.

ދިވެހިންނާއި އަލް ޖަމާޢާ

الحمد لله. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ޤަނޫންގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ “ހ” ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ލިބޭނީ މުސްލިމަކަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެކެވެ. އެކަން އެއްވެސް އޮޅުމެއްނެތްގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫން އަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.  ﷲ ގެ އިރާދަފުޅައިލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބޭނީވެސް އެގޮތުގެމަތީގައެވެ. މިއީ އެއްވެސް އޮޅުމެއްނެތި ބަޔާންވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ މިކަން ވެގެންވާނެ […]

އަޅުކަމުގައި ދެއްކުންތެރިވުން

ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟުރަތުގައި ޢަމަލުތަކަކީ ޞާލިޙު ޢަމަލުތައް ކަމުގައި ވެގެންދާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޢަމަލީ ދެއްކުންތެރިކަމުން ސަލާމަތްވެގެންވާ ޢަމަލަކަށްވުން ލާޒިމެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލަހިވަސައްލަމްގެ ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް ކުރެވޭ ޢަމަލަކަށްވެސް ވާން ޖެހޭނެއެވެ.

ރަޙްމަތްތެރިންނަކީ…

ޝައްކެއްނެތެވެ.ރަޙްމަތްތެރިންނަކީ ރަނގަޅު ސާލިޙް ބައެއްކަމުގައިވާނަމަ،މާތްﷲއެމުޤައްދަސް ގުޅުމުގައި ބަރަކާތްލައްވާނެއެވެ.އެހެންކަމުން،އިސްލާމްދީނުގައި ރަޙްމަތްތެރިން ކަމުގައި ހެޔޮ ސާލިޚް މީހުން އިޚްތިޔާރު ކުރުމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ.އިންސާނުންނަކީ، އަނެކާގެ ތަބީޢަތުން ވަރަށް އަވަހަށް އަސަރުތައް ލިބިގަންނަ ބައެކެވެ.އެމީހުންގެ އުޅުމާއި އާދަތައް ދަސްކުރާބައެކެވެ.ސާލާމާއި ޞާލަވާތް ލެއްވި ކައުއިތުރު ނަބިއްޔާ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ހަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. (ا لمرء على دين خليله فلينلظر أ حد كم إ لي من يخا لل” (رواه أبو داود “ މާނައީ:”މީހާވަނީ އޭނާގެ ރަޚްމަތްތެރިޔާގެ ދީނުގައެވެ.ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން […]

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނާޞިރުއްދީން އަލްއަލްބާނީ ރަޙިމަހުﷲ

މުޙައްމަދު ނާޞިރުއްދީން އިބްނު ނޫޙް އިބްނު އާދަމް ނަޖާތީ، އަލްއަލްބާނީ ދިރިއުޅުއްވީ ދިމިޝްޤުގައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އުރުދުން އަށް ހިޖުރަ ކުރެއްވިއެވެ. އަވަހާރަފުޅުވީވެސް އެތާނގައެވެ. އެބޭފުޅާ އުފަންވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ހިޖުރައިން 1332 ވަނައަހަރު (މީލާދީން 1914 ވަނަ އަހަރު) އަލްބޭނިއާގެ ވެރިރަށުގައެވެ. ޝައިޚު އަލްއަލްބާނީގެ ގެ ނަމުން މައްޝޫރުވެފައިވަނީ އަލްބޭނިއާ އަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. އަލްއަލްބާނީ ރަޙިމަހުﷲ އަކީ ހަދީޘް ޢިލްމާއި ފިޤުހު ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިއެކެވެ. އަދި ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ މަންހަޖަށް ތަބާވި ދީނުގެ ބޮޑުދާޢީއެކެވެ. ޢާލިމެކެވެ. އަދި ދީނީ […]

ނަރަކައިގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކަމުގައި އަންހެނުން ވަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ” އޭއަންހެނުންނޭވެ! ތިޔަކަނބަލުން ޞަދަޤާތްދީ ފާފަފުއްސަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވުންގިނަ ކުރާށެވެ. އެހެނީ ތިޔަކަނބަލުންކުރެ ގިނަބަޔަކު ނަރަކައިގައިވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ.