[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތިބާގެ ގަނޑުވަރުތައް ހޯދުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ…..

  މިގެއަކީ ތިބާގެ އަމިއްލަ މިލްކެއް ކަމަށް ހައްދަވަން ތިބާ ބޭނުންވޭ ތޯއެވެ.؟ މިގެ ކިހިނެއް ވާނެތޯއެވެ؟. މިގެ އަދި މާ ރީތި ނޫންތޯ އެވެ؟. އަސްތާ މި އަދި މާ ފުރިހަމަ ގަނޑުވަރެއް ނޫންތޯއެވެ.؟ ތިބާ މާބޮޑަށް މި ބިނާތަކަށް ދަހިވެތިވުމުގެ ކުރިން މި ފުރިހަމަ ގަނޑުވަރުތަކުގެ އަގާމެދުގައި ވިސްނާލީމުތޯއެވެ….ޝައްކެއްނެތެވެ..ކޮންމެ ބިނާއެއްވެސް މިލިއަނަށްވުރެ މަތިވާނެއެވެ..ތިބާއަށް އެއަގު އަދާ ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟.. ނުވާނެ..ދެއްތޯއެވެ.. އެކަމަކު މިފަދަ ގަނޑުވަރެއް މިލްކު ކުރެވިދާނެ، އޭގެ އަގު އަދާ ކުރެވިދާނެ މަގެއް […]

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 2

ޢަރަބި ފިލާވަޅުގެ ދެވަނަބަޔަށް މަރުހަބާ! ދެވަނަ ފިލާވަޅު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ. ދެވަނަ ފިލާވަޅު

إن شاء الله ކިއުމުގެ މުހިއްމުކަން

ކުޑަކުޑަ ޝަހަރެއްގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ޚުތުބާގައި ކަމެއްކުރަން ގަސްތުކުރާއިރު إن شاء الله (ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން) ކިއުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން އަލިއެޅުއްވިއެވެ. އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އެދުވަހުގެ ޙުތުބާ އަޑުއެހުމަށް ހުރި ޒުވާނަކު ގެރިއެއް ގަތުމަށް ގަސްތުކޮށް ބާޒާރު މައްޗަށް ނިކުތެވެ. މަގުމަތިން އެކުވެރިއަކާ ދިމާވެ, އެ ޒުވާނާ ދަނީ ކޮންތަނަކަށްހޭ އެ އެކުވެރިޔާ ސުވާލު ކުރިއެވެ. އެވަގުތު ތިމަންނާ މިދަނީ ބަކަރިއެއް ގަތުމަށް ކަމަށް އެޒުވާނާ ބުންޏެވެ.އެކަމަކު އެޒުވާނާ إن شاء الله  ނުކިޔައެވެ. އެވަގުތު އެ އެކުވެރިޔާ ޚުތުބާގެ […]

ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން…3

1. ރަނގަޅު އިސްލާމީ ނަމެއްކިޔުން. ރަނގަޅު އިސްލާމީ ނަމެއް ކިޔުމުގައި ކޮންމެހެން އެންމެ ކުރު ނަން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގައި އެންމެ މަދު ނަން ކިޔުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަށް ނަޒަރެއް ހިންގާލައިފި ކަމުގައިވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ނަން ކިޔުމުގައި ތަފާތު އުޞޫލުތައް އެކި ބޭފުޅުން ގެންގުޅުއްވާތަނެވެ. ނަން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ދެ އަކުރުން ކިޔޭ ނަމެއް، ނުވަތަ މަންމަގެ ނަމުން އަކުރަކާއި ބައްޕަގެ ނަމުން އަކުރަކާއި ކޮންމެވެސް އެހެން ނަމަކުން އަކުރެއް، ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގައި […]

ތިބާގެ ދުޢާއަކީ މުސްތަޖާބު ދުޢާއަކަށް ހަދަންބޭނުންނަމަ..3

  ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ! ލޮބުވެތި އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ ދުޢާއަކީ މުސްތަޖާބު ދުޢާއަކަށް ހަދަން ބޭނުންކަމުގައިވަނީނަމަ : – 6. ދުޢާކުރާއިރު ތިބާގެ ހިތް ޙާޟިރުކުރާށެވެ. އަދި ތިބާ ކުރާދުޢާގެ މާނައާމެދު ވިސްނާށެވެ. ތިބާ، ދުޢާ ތިޔަކުރަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި އިލާހަށްކަން ހިތްމައްޗަށް ގެނެސްގަންނާށެވެ. 7. ދުޢާކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައި ނުދާށެވެ. ތިބާއަށް އެކަށީގެންނުވާ ކަމަކަށް އެދި ދެންނެވުމާއި، ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވާފައިވާ ޚަބަރަކާއި ޚިލާފަށް ކަންތައްވެގެން ދިއުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރުމާއި، ޙަރާމްކަމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރުމާއި، އެއިލާހުގެ […]

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ

އިސްލާމީ ޢަޤީދާއަކީ އެއަށްޓަކައި މާތް ﷲ ރަސޫލު ބޭކަލުން ފޮނުއްވައި، ފޮތްތައް ބާވައިލައްވައި، މުޅި ޚަލްޤުތަކުންގެ މައްޗަށް އެ ވާޖިބު ކުރެއްވި ޢަޤީދާއެވެ.

ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާގައި ޞަޙާބީން

މިއުއްމަތަށް އައި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ބޭކަލުންނަކީ، ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޞަޙާބީން ކަމާމެދަކު ޝައްކެއްނެތެވެ. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ، މިއުއްމަތުގެ އެހެން ހުރިހާ އެންމެންގެ މައްޗަށް އެ ބޭކަލުން މަތިވެރިކުރައްވާފައެވެ. އެއީ އޭގެފަހުން ދުވަހަކުވެސް ނާންނާނެ ފަދަ މަތިވެރި، ޤަދަރު ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ އެބޭކަލުންނަށް ދުޢާކުރުމާއި، އެބޭކަލުންނާމެދު ހެޔޮކޮށް ހީކުރުމާއި، އެބޭކަލުންގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތް ދިފާޢުކުރުން ދީނީކަމެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވާފައެވެ. ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިން (أهل السنة والجماعة) ދަންނައެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ […]

ހިތްހަމަޖެހުން ޙާޞިލުވުމުގެ ސަބަބުތައް

ހުރިހާ އިންސާނުންވެސް އަރާމާއި އުފަލަށް ލޯބިކުރެއެވެ. އަދި ދަތި އުނދަގޫ ގޮތްތަކުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވެއެވެ. މިއީ އިންސާނީ ޠަބީޢަތެވެ. މި ހަދީޘްގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ އިންސާނާއަށް އުފަލާއި އަރާމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނޭ ބައެއް ކަންތަކެވެ.

ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް

1- ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް މަންމައެއް ކުއްޖާއަށް ހޯދައިދިނުން (ކުއްޖާ އުފަންވުމުގެ ކުރިން) 2- ކުއްޖާ އުފަންވުމާއެކު ކަދުރު ފަދަ ފޮނި އެއްޗަކުން ތަޙްނީކުކުރުން (ސުންނަތެއް) 3- ކުއްޖާއަށް އިސްލާމީ ރިވެތި ނަމެއް ކިޔުން، މިސާލަކަށް: ޢަބްދުﷲ ނުވަތަ ޢަބްދުއްރަޙްމާން 4- ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން 7 ވަނަ ދުވަހު އެކުއްޖާގެ ބޯ ބޭލުމާއި ބޮލުގެ އިސްތަށީގެ ބަރުދަނަށް ޞަދާޤާތްކުރުން (ސުންނަތެއް) 5- ޢަޤީޤާ ކަތިލުން (މުސްތަޙައްބުކަމެއް) 6- ޚިތާނުކުރުން 7- ކުއްޖާއަށް އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ދިނުމާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު […]

ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ 2

މިމައްސަލައަކީ ( އެބަހީ: ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެތޯ؟ ) މިއީ އަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ޒަމާނުގައިވެސް ބަހުޘް ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. މިކަމާމެދު ބަހުޘްކުރެވެން މެދުވެރިވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، މިކަމާބެހޭގޮތުން ރިވާޔަތްތަކެއް އައިސްފައިވުމެވެ

ފަތިސް ނަމާދުކުރުމުގައި ދެމިތިބޭ މީހުން – ފުރަތަމަ ބައި

الحمد لله وصلى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وبعد: އެއީ ކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ. އެއީ މޫނުތައް އަލިވެގެންވާ ބައެކެވެ. އެމީހުންގެ ނިތްކުރިތަކުގެ ވިދުން ގަދަ ވެގެންވާ ބައެކެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ ވަގުތު ތަކުގައި ބަރަކާތް ލެއްވިގެންވާ ބައެކެވެ. ތިބާއަކީ އެމީހުންގެ ތެރެއިންވާ މީހެއް ނަމަ، އެމަތިވެރި ނިޢުމަތަށް، ﷲއަށް ޙަމްދު ކުރާށެވެ. އަދި ތިބާއަކީ އެމީހުންގެ ތެރެއިންވާ މީހެއް ނޫންނަމަ، ދުޢާއަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ތިބާ އެމީހުންގެ ތެރެއިން […]