[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެހެނިހެން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން 1

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެ ސޫރަތަކީވެސް މާތްކަން އިތުރު ދަރުމަގިނަވެގެންވާ ސޫރަތްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބައެއް ސޫރަތްތަކަށް، އެހެން ސޫރަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޙާއްޞަކަން ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް އާޔަތްތަކަށް އެހެން އާޔަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޚާއްޞަކަންލިބިގެންވެއެވެ.

ޤުރުއާނުގެ ގޮންޖެހުން

ޢަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިކުރާ މުސްލިމުން ހަމައެހެންމެ ޣައިރު މުސްލިމުން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ޢަރަބި ބަހުގެ ޢަދަބިއްޔާތުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ފޮތެވެ.

ޤުރުއާނުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

އެންމެ ހެޔޮ ބަހަކީ ﷲ ގެ ބަސްފުޅެވެ. ޤުރުއާނަކީ ﷲ ގެ ބަސްފުޅެވެ. އަދި މުއުމިނުންގެ ދުސްތޫރެވެ. އަދި ތަޤުވާވެރިންގެ ރޫޙީ ޣިޛާއެވެ. އަދި ޢާލަމްތަކުގެ ހިދާޔަތެވެ. އަދި އަޅުތަކުން އުޅެންވީ ގޮތުގެ އިލާހީ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން 1

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެ ސޫރަތަކީވެސް މާތްކަން އިތުރު ދަރުމަގިނަވެގެންވާ ސޫރަތްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބައެއް ސޫރަތްތަކަށް، އެހެން ސޫރަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޙާއްޞަކަން ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް އާޔަތްތަކަށް އެހެން އާޔަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޚާއްޞަކަންލިބިގެންވެއެވެ.

ޤުރުއާނުގެ ގޮންޖެހުން

ޢަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިކުރާ މުސްލިމުން ހަމައެހެންމެ ޣައިރު މުސްލިމުން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ޢަރަބި ބަހުގެ ޢަދަބިއްޔާތުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ފޮތެވެ.

ޤުރުއާނުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

އެންމެ ހެޔޮ ބަހަކީ ﷲ ގެ ބަސްފުޅެވެ. ޤުރުއާނަކީ ﷲ ގެ ބަސްފުޅެވެ. އަދި މުއުމިނުންގެ ދުސްތޫރެވެ. އަދި ތަޤުވާވެރިންގެ ރޫޙީ ޣިޛާއެވެ. އަދި ޢާލަމްތަކުގެ ހިދާޔަތެވެ. އަދި އަޅުތަކުން އުޅެންވީ ގޮތުގެ އިލާހީ