[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެހެނިހެން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة التكوير

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوع މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މި ސޫރަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ މާތް ﷲ ގެ ކަލާމްފުޅު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފައިވަނީ ވަރަށް އަމާނާތްތެރިކަމާއެކުގައިކަމެވެ. މި ގޮތުން މާތް ﷲ ގެ ވަޙީ، ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة عبس

ސޫރަތް ބާއްވައިލެއްވުނު ސަބަބު އަބްދުﷲ ބުން އުންމު މަކްތޫމް رضى الله عنه  އަކީ އިސްލާމްދީން ފާޅުވިތާ ކުރީކޮޅު އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތު ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުން ދަސްކުރެއްވުމަށް ވަރަށް

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة النازعات

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوع މި ސޫރަތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވަނީ އާޚިރަތްދުވަހުގެ ކަންކަން ހުންނާނެގޮތް ސިފަކޮށްދެއްވުމުގެ މައްޗަށެވެ. ސޫރަތުގައި އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވާ ބައެއް موضوع ތައް 1ވަނަ އާޔަތުން 14 ވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަށް އައިސްފައިވަނީ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: ސޫރަތުއް ނަބައި

ޢައްމަފޮތުގެ ފުރަތަމަ ސޫރަތް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެންމެ ފަހު ފޮތް “جزء النبأ” ފެށިފައިވަނީ “އަންނަބައު” ސޫރަތުންނެވެ. މިސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوع އަލުން ދިރުއްވުމަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ވާނެކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން. މިސޫރަތުގައި އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވާ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ދަސްކުރުމަށްފަހު ހަނދުމަ ނެތުން 1

ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ ޤުރުއާން ހަނދުމަ ނެތުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް ނޫންކަމުގައެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. އެއީ ފާފައެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އެއީ އަޅާއަށް ކުރިމަތިވާ މުޞީބާތެއް ނުވަތަ ޢުޤޫބާތެކެވެ.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. މިއީ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަޑުއިވޭ އާޔަތެކެވެ. އަޑުއަހާ އާޔަތެކެވެ. ކިޔާ އާޔަތެކެވެ. އަދި ހިތުންނާއި ބަލައިގެން

ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުން ލިބޭ އުޚުރަވީ ޘަވާބު

ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިޙި ވަސައްލަމް ހަދީސްކުރައްވާފައިވެއެވެ. «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ

ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރަން ބޭނުންނަމަ މިކަންކަން ކޮށްލާށެވެ.

އިޚްލާޞްތެރިވާށެވެ. ދުނިޔެވީ އެދުމެއްނެތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މީހާއަށް މާތްﷲ ތައުފީޤްދެއްވާ، އެކަން ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނެއެވެ. މިކަމުން ލިބޭ އުޚުރަވީ ޘަވާބާމެދު ވިސްނާ އެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާނަމަ، އިޚްލާޞްތެރިވާން ފަސޭހަވާނެއެވެ. މިފަދަ ބައެއް ޙަދީޘްތައް މި

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަށް އެހީއެއް

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަކީ ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެނުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ. ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެނޭ ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން ޢާންމުންވެސް ކުޅަދާނަވީވަރަކުން ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަށް އިސްލާމްދީނުގައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވައިފައެވެ. ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް ހިތުދަސްވެފައިނެތް މީހާގެ

ނާސިޚް އަދި މަންސޫޚު އާޔަތްތަކުގެ ތާވަލު

ޢަރަބި ބަހުގައި ނަސްޚުގެ މާނައަކީ ފޮހެލުމެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމެވެ. [1] އަދި ޝަރުޢީ އިޞްޠިލާޙުގައި ނަސްޚަކީ: ޝަރުޢީ ޚިޠާބަކުން ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް އުފުއްލެވުމެވެ. [2] ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް މަންސޫޚުވުމުގައި އެކި ޙިކުމަތްތައް އޭގައި

ކުރުސި، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ފާރުގައި އެލުވާފައި/ތަތްކޮށްފައި ބެހެއްޓުން

ސުވާލު: ބައެއް މުސްލިމުންގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިރު، އެކި އެކި ފާރުތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ﷲ ތަޢާލާގެ ރިވެތި ނަންފުޅުތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި  ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓަރުތަކާއި ބޯޑުތައް ހިއްޕާފައިވާތީ ފެނެއެވެ.

ޙުޖުރާތު ސޫރަތުގައިވާ މުހިންމު ފިލާވަޅުތަކެއް

މިއާޔަތްތަކުން އެނގިގެންދަނީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙާޟިރުގައިވެސް އަދި އެކަލޭގެފާ ނެތްތަނުގައިވެސް، ބުނާބަހުގަޔާއި ޢަމަލުތަކުގައި އެކަލޭގެފާނަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދަބު ތަޢުޡީމުކޮށް އިޙްތިރާމު ކުރަންޖެހޭނެކަމުގެ ވާހަކައެވެ.

” ق ” ސޫރަތާއި ” الجمعة ” ސޫރަތާއި ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތައް.

މިގޮތުން ހުކުރުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކްޢަތުގައި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ” الجمعة ” ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކްޢަތުގައި ” المنافقون ” ސޫރަތް ކިޔަވާ ވިދާޅުވީ ކަމަށް އެންގެން އޮތުން ފިޔަވައި، ” الجمعة ” ސޫރަތުގެ މާތަކަމާއިމެދު ޞައްޙަ މަގުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ލުޤުމާނުގެފާނުގެ ވަޞިއްޔަތް

އަދި ލުޤުމާނުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނަށް ނަޞޭޙަތް ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިހިނދު ހަނދުމަކުރާށެވެ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 7

މާނައީ: މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބުއްދަރްދާއުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “ކަހްފު ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ އާޔަތް ދަސްކޮށްފި މީހާ ދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ސަލާމަތްވާ ހުއްޓެވެ.”

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة التكوير

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوع މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މި ސޫރަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ މާތް ﷲ ގެ ކަލާމްފުޅު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފައިވަނީ ވަރަށް އަމާނާތްތެރިކަމާއެކުގައިކަމެވެ. މި ގޮތުން މާތް ﷲ ގެ ވަޙީ، ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة عبس

ސޫރަތް ބާއްވައިލެއްވުނު ސަބަބު އަބްދުﷲ ބުން އުންމު މަކްތޫމް رضى الله عنه  އަކީ އިސްލާމްދީން ފާޅުވިތާ ކުރީކޮޅު އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތު ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުން ދަސްކުރެއްވުމަށް ވަރަށް

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة النازعات

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوع މި ސޫރަތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވަނީ އާޚިރަތްދުވަހުގެ ކަންކަން ހުންނާނެގޮތް ސިފަކޮށްދެއްވުމުގެ މައްޗަށެވެ. ސޫރަތުގައި އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވާ ބައެއް موضوع ތައް 1ވަނަ އާޔަތުން 14 ވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަށް އައިސްފައިވަނީ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: ސޫރަތުއް ނަބައި

ޢައްމަފޮތުގެ ފުރަތަމަ ސޫރަތް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެންމެ ފަހު ފޮތް “جزء النبأ” ފެށިފައިވަނީ “އަންނަބައު” ސޫރަތުންނެވެ. މިސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوع އަލުން ދިރުއްވުމަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ވާނެކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން. މިސޫރަތުގައި އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވާ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ދަސްކުރުމަށްފަހު ހަނދުމަ ނެތުން 1

ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ ޤުރުއާން ހަނދުމަ ނެތުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް ނޫންކަމުގައެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. އެއީ ފާފައެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އެއީ އަޅާއަށް ކުރިމަތިވާ މުޞީބާތެއް ނުވަތަ ޢުޤޫބާތެކެވެ.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. މިއީ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަޑުއިވޭ އާޔަތެކެވެ. އަޑުއަހާ އާޔަތެކެވެ. ކިޔާ އާޔަތެކެވެ. އަދި ހިތުންނާއި ބަލައިގެން

ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުން ލިބޭ އުޚުރަވީ ޘަވާބު

ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިޙި ވަސައްލަމް ހަދީސްކުރައްވާފައިވެއެވެ. «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ

ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރަން ބޭނުންނަމަ މިކަންކަން ކޮށްލާށެވެ.

އިޚްލާޞްތެރިވާށެވެ. ދުނިޔެވީ އެދުމެއްނެތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މީހާއަށް މާތްﷲ ތައުފީޤްދެއްވާ، އެކަން ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނެއެވެ. މިކަމުން ލިބޭ އުޚުރަވީ ޘަވާބާމެދު ވިސްނާ އެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާނަމަ، އިޚްލާޞްތެރިވާން ފަސޭހަވާނެއެވެ. މިފަދަ ބައެއް ޙަދީޘްތައް މި

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަށް އެހީއެއް

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަކީ ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެނުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ. ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެނޭ ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން ޢާންމުންވެސް ކުޅަދާނަވީވަރަކުން ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަށް އިސްލާމްދީނުގައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވައިފައެވެ. ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް ހިތުދަސްވެފައިނެތް މީހާގެ

ނާސިޚް އަދި މަންސޫޚު އާޔަތްތަކުގެ ތާވަލު

ޢަރަބި ބަހުގައި ނަސްޚުގެ މާނައަކީ ފޮހެލުމެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމެވެ. [1] އަދި ޝަރުޢީ އިޞްޠިލާޙުގައި ނަސްޚަކީ: ޝަރުޢީ ޚިޠާބަކުން ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް އުފުއްލެވުމެވެ. [2] ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް މަންސޫޚުވުމުގައި އެކި ޙިކުމަތްތައް އޭގައި

ކުރުސި، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ފާރުގައި އެލުވާފައި/ތަތްކޮށްފައި ބެހެއްޓުން

ސުވާލު: ބައެއް މުސްލިމުންގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިރު، އެކި އެކި ފާރުތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ﷲ ތަޢާލާގެ ރިވެތި ނަންފުޅުތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި  ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓަރުތަކާއި ބޯޑުތައް ހިއްޕާފައިވާތީ ފެނެއެވެ.

ޙުޖުރާތު ސޫރަތުގައިވާ މުހިންމު ފިލާވަޅުތަކެއް

މިއާޔަތްތަކުން އެނގިގެންދަނީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙާޟިރުގައިވެސް އަދި އެކަލޭގެފާ ނެތްތަނުގައިވެސް، ބުނާބަހުގަޔާއި ޢަމަލުތަކުގައި އެކަލޭގެފާނަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދަބު ތަޢުޡީމުކޮށް އިޙްތިރާމު ކުރަންޖެހޭނެކަމުގެ ވާހަކައެވެ.

” ق ” ސޫރަތާއި ” الجمعة ” ސޫރަތާއި ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތައް.

މިގޮތުން ހުކުރުނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކްޢަތުގައި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ” الجمعة ” ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކްޢަތުގައި ” المنافقون ” ސޫރަތް ކިޔަވާ ވިދާޅުވީ ކަމަށް އެންގެން އޮތުން ފިޔަވައި، ” الجمعة ” ސޫރަތުގެ މާތަކަމާއިމެދު ޞައްޙަ މަގުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ލުޤުމާނުގެފާނުގެ ވަޞިއްޔަތް

އަދި ލުޤުމާނުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނަށް ނަޞޭޙަތް ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިހިނދު ހަނދުމަކުރާށެވެ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 7

މާނައީ: މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބުއްދަރްދާއުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “ކަހްފު ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ އާޔަތް ދަސްކޮށްފި މީހާ ދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ސަލާމަތްވާ ހުއްޓެވެ.”