[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެހެނިހެން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އެކި ބަދަލު ނަންތައް ބޭނުންކުރައްވާފައިވާ ސަބަބު

ޤުރުއާނުގެ މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ޢަރަބިންގެ ތެރެއަށް އެމީހުންގެ ބަހުން ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުން ހިމެނޭއިރު، އޭގެ ބަލާޣާތްތެރިކަމާއި މެދު ޝައްކުކުރެވޭނެ ޖާގައެއްނެތެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الكهف

ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. “ހުކުރު ދުވަހުގެ ކަހަފް ސޫރަތް ކިޔަވައިފިމީހާއަށް ދެން ޖެހިގެން އަންނަ ހުކުރާއި ހަމައަށް އަލިކޮށްދެނިވި ނޫރެއް ލެއްވިގެންވެއެވެ.”

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނާއި ހަވީރު އަދި ރޭގަނޑު ކިޔެވުމަށް ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ސޫރަތްތައް

ނިދާގަޑިއަށް ޚާއްޞަކޮށް ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިމިވަނީ އާޔަތުލް ކުރުސީ، އިޚްލާޞް ފަލަޤި ނާސް މި ތިން ސޫރަތާއި ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ ފަހު ދެ އާޔަތެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الطارق

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوعއިންސާނާ އުފެދިގެންއައިގޮތުގެ އަލީގައި މާތް ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަން ހާމަކުރުން.ސޫރަތުގައިވާ މުހިއްމު ނުކުތާތައް މާތް ﷲ އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ހިސާބުކުރައްވާކަން މި ސޫރަތުގެ 4 ވަނަ އާޔަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ގަދަޔަށް އޮހޮރިގެންދާ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة البروج

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوع އިސްލާމްދީނުގެ ޢަޤީދާގައި ސާބިތުވުން. ސޫރަތުގައިވާ މުހިއްމު ނުކުތާތައް 1 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން ގޮސް 9 ވަނަ އާޔަތާއި ހަމައަށް އައިސްފައިވަނީ ވަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންގެ ވާހަކައެވެ. މީސްތަކުން ދީނުން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الإنشقاق

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوع މި ސޫރަތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އައިސްފައިވަނީ ޤިޔާމަތްދުވަހުން ޢަމަލުތަކުގައި އިޚްލާޞްތެރިވީ މީހުންނަށާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތި ހެޔޮޢަމަލުތައް ކުޅަމީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ނަތީޖާ އެނގިގެންދާނެކަމެވެ. އަދި ފާފަތަކަށް އަރައިގަތް މީހުންނަށް ޢަޛާބު

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة المطففين

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوعއިސްލާމްދީނުގައި އަޚްލާޤަށް ދީފައިވާ އަހައްމިޔަތުސޫރަތުގައިވާ މުހިއްމު ނުކުތާތައް މިނެކިރުމުގައި މަކަރުހަދާ މީހުންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކުހުރިކަން އެނގިގެންދެއެވެ. (1 ވަނަ އާޔަތުން 6ވަނަ އާޔަތަށް) ކާފަރުންނަށް ނަރަކައިގެ އަޒާބުހުރިކަން ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. (7

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الانفطار

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوع ފަނާވެދަނިވި ދުނިޔޭގެ އުފަލާއި އަރާމަށް ހެއްލިގެންނުދިޔުމަށް އިންޒާރުކުރުން ސޫރަތުގައި އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވާ ބައެއް موضوع ތައް • 1 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން ގޮސް 4 ވަނަ އާޔަތާއި ހަމައަށް

ކުދީން ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ދިހަ ކަމެއް

މަންމަޔަކު ބައްޕަޔަކު ދަރިފުޅަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ހެޔޮކަމަކީ، ދެވޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާއަކީ ދަރިފުޅަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްދިނުމެވެ. އެކަންކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ. ތިރީގައި މި ލިޔެލަނީ މިކަމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލުކުރެވިދާނެ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އެކި ބަދަލު ނަންތައް ބޭނުންކުރައްވާފައިވާ ސަބަބު

ޤުރުއާނުގެ މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ޢަރަބިންގެ ތެރެއަށް އެމީހުންގެ ބަހުން ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުން ހިމެނޭއިރު، އޭގެ ބަލާޣާތްތެރިކަމާއި މެދު ޝައްކުކުރެވޭނެ ޖާގައެއްނެތެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الكهف

ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. “ހުކުރު ދުވަހުގެ ކަހަފް ސޫރަތް ކިޔަވައިފިމީހާއަށް ދެން ޖެހިގެން އަންނަ ހުކުރާއި ހަމައަށް އަލިކޮށްދެނިވި ނޫރެއް ލެއްވިގެންވެއެވެ.”

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނާއި ހަވީރު އަދި ރޭގަނޑު ކިޔެވުމަށް ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ސޫރަތްތައް

ނިދާގަޑިއަށް ޚާއްޞަކޮށް ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިމިވަނީ އާޔަތުލް ކުރުސީ، އިޚްލާޞް ފަލަޤި ނާސް މި ތިން ސޫރަތާއި ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ ފަހު ދެ އާޔަތެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الطارق

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوعއިންސާނާ އުފެދިގެންއައިގޮތުގެ އަލީގައި މާތް ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަން ހާމަކުރުން.ސޫރަތުގައިވާ މުހިއްމު ނުކުތާތައް މާތް ﷲ އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ހިސާބުކުރައްވާކަން މި ސޫރަތުގެ 4 ވަނަ އާޔަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ގަދަޔަށް އޮހޮރިގެންދާ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة البروج

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوع އިސްލާމްދީނުގެ ޢަޤީދާގައި ސާބިތުވުން. ސޫރަތުގައިވާ މުހިއްމު ނުކުތާތައް 1 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން ގޮސް 9 ވަނަ އާޔަތާއި ހަމައަށް އައިސްފައިވަނީ ވަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންގެ ވާހަކައެވެ. މީސްތަކުން ދީނުން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الإنشقاق

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوع މި ސޫރަތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އައިސްފައިވަނީ ޤިޔާމަތްދުވަހުން ޢަމަލުތަކުގައި އިޚްލާޞްތެރިވީ މީހުންނަށާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތި ހެޔޮޢަމަލުތައް ކުޅަމީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ނަތީޖާ އެނގިގެންދާނެކަމެވެ. އަދި ފާފަތަކަށް އަރައިގަތް މީހުންނަށް ޢަޛާބު

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة المطففين

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوعއިސްލާމްދީނުގައި އަޚްލާޤަށް ދީފައިވާ އަހައްމިޔަތުސޫރަތުގައިވާ މުހިއްމު ނުކުތާތައް މިނެކިރުމުގައި މަކަރުހަދާ މީހުންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކުހުރިކަން އެނގިގެންދެއެވެ. (1 ވަނަ އާޔަތުން 6ވަނަ އާޔަތަށް) ކާފަރުންނަށް ނަރަކައިގެ އަޒާބުހުރިކަން ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. (7

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الانفطار

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ موضوع ފަނާވެދަނިވި ދުނިޔޭގެ އުފަލާއި އަރާމަށް ހެއްލިގެންނުދިޔުމަށް އިންޒާރުކުރުން ސޫރަތުގައި އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވާ ބައެއް موضوع ތައް • 1 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން ގޮސް 4 ވަނަ އާޔަތާއި ހަމައަށް

ކުދީން ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ދިހަ ކަމެއް

މަންމަޔަކު ބައްޕަޔަކު ދަރިފުޅަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ހެޔޮކަމަކީ، ދެވޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާއަކީ ދަރިފުޅަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްދިނުމެވެ. އެކަންކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ. ތިރީގައި މި ލިޔެލަނީ މިކަމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލުކުރެވިދާނެ