[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާ

ފަތުވާ: މީހަކު ނިދާ ހޭލިއިރު ހެދުމުން ތެތްކަމެއް ފެނުން

މީހަކު ނިދާ ހޭލިއިރު އޭނާގެ ހެދުމުގައި ތެތްކަމެއް ފެނުމުން ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާނެ ހެއްޔެވެ؟   ނިދާ ހޭލިއިރު ތެތްކަމެއް ފެންނަ މީހުން ވާހުށީ ތިން ޙާލަތެއްގެއެވެ. ފުރަތަމަ ޙާލަތަކީ: އޭނާއަށް އެފެނުނު ތެތްކަމަކީ މަނިކަމަށް

ފަތުވާ: ބޭރުޤައުމުތަކުން އެތެރެކުރާ އެއްގަމުމަސް ކެއުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރިކުރުން

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި އުފައްދާފައިވާ ގަނޑުކުރި، ފިނިކުރި ނުވަތަ ކޮށާފައިހުރި އެއްގަމުމަސް(ހަމައެފަދައިން ކުކުޅާއި އެކިބާވަތުގެ ދޫންޏާއި މުސަޅުމަސް) އެތެރެކުރުމާ އޭގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު: އަހުލުކިތާބީން ދިރިއުޅޭ ޤައުމުތަކުން އެތެރެކުރާ އެއްގަމުމަސް ގަނެވިއްކާ،

ފަތުވާ: ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އިމާމުމީހާ ދުޢާކުރުމުން އާމީން ކިޔުން

ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އިމާމުމީހާ ދުޢާކުރުމުން އާމީން ކިޔުމަކީ ބިދުޢައެއް ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ބިދުޢައެއް ނޫނެވެ. ޚުޠުބާގައި މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ހެޔޮދުޢާކުރަން ފެށުމުން ޚުޠުބާކިޔާމީހާގެ ދުޢާއަށް އާމީން ކިޔުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ޖަމާޢީ ގޮތެއްގައި އަޑުހަރުކޮށް

ފަތުވާ: (ނަމާދުގައި) އާމީން ކިޔުމަކީ ސުންނަތެއް

(ނަމާދުގައި) އާމީން ކިޔުމަކީ ސުންނަތެއް ހެއްޔެވެ؟ އާނއެކެވެ. ނަމާދުގައި އާމީން ކިޔުމަކީ ސުންނާ މުއައްކަދާއެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އިމާމު މީހާ އާމީން ކިޔުމުންނެވެ. އެގޮތުން ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގައި އަބޫ ހުރައިރާ ގެ އަރިހުން

ފަތުވާ: މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ މަތިން ޙައްޖާއި ޢުމްރާ އަދާކުރުން

މައްޔިތާގެ މަތިން ޙައްޖާއި ޢުމްރާ އަދާކުރުމަކީ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ އެއް ޢަމަލެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މަރުވެފައިވާ މުސްލިމު އަޅާއަށް ނުހަނު ފައިދާ ކުރާނެއެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާ

ދުވާލު މަސައްކަތުގައި އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރޭގަނޑަށް ނަމާދުތައް ފަސްކުރުން

ސުވާލު: ދުވާލު މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މީހުން މެންދުރު ނަމާދާއި ޢަސުރު ނަމާދު އޭގެ ވަގުތުގައި އަދާނުކޮށް ރޭގަނޑަށް އެ ދެނަމާދު ފަސްކުރާތަން ފެނެއެވެ. އުޒުރަކަށް ވަނީ މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅުމުގެ ސަބަބުން

ފަތުވާ: އެކި ޤައުމުތަކުގައި ޢަރަފާތް ދުވަސް ތަފާތުވެއްޖެނަމަ އެދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފާނީ ކިހިނެތް؟

ޝައިޚް އިބްނު ޢުޘައިމީންއާ ސުވާލު ކުރެވުނެވެ. އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހަނދުއެރުމުގައި ތަފާތުވުމުން ޢަރަފާތް ދުވަސް ތަފާތުވެއްޖެނަމަ އެދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެމެންގެ ޤައުމާއި އެއްގޮތަށް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ދެޙަރަމަށް (އެބަހީ: މައްކާއާއި މަދީނާއަށް) ތަބާވާނީ ހެއްޔެވެ؟

ފަތުވާ: ހަދްޔުއާއި އުޟްޙިޔާގެ ގޮތުގައި ކަތިލާ ޖަނަވާރުގެ ޢުމުރު

ހަދްޔުގެ ގޮތުގައި ކަތިލާ ޖަނަވާރަކީ ވަކި ޢުމުރެއްގެ އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة 196] މިއާޔަތުގެ މާނައަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ الحمد لله ޝަރުޢީ

ފަތުވާ: ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ލިބޭނީ ނަމާދުގެ ކިހާ މިންވަރެއް ޙާޞިލުވުމުން ހެއްޔެވެ؟

ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ލިބޭނީ ނަމާދުގެ ކިހާ މިންވަރެއް ޙާޞިލުވުމުން ހެއްޔެވެ؟ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން، ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ލިބުނުކަމަށްވާނީ ރަކުޢަތެއް ލިބުމުންނެވެ. ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ،

އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙުކުމް

ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޝަރުޢީ ދަލީލުތަކުން އެނގިގެންދާ ގޮތުގައި އުފަންދުވަސްތައް ފާހަަގަކުރުމަކީ ދީނަށް އަލަަށް ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ބިދުޢަތަކެވެ. އަދި އެއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެކަމުގެ އެއްވެސް އަޞްލެއް ނުވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ފަތުވާ: މީހަކު ނިދާ ހޭލިއިރު ހެދުމުން ތެތްކަމެއް ފެނުން

މީހަކު ނިދާ ހޭލިއިރު އޭނާގެ ހެދުމުގައި ތެތްކަމެއް ފެނުމުން ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާނެ ހެއްޔެވެ؟   ނިދާ ހޭލިއިރު ތެތްކަމެއް ފެންނަ މީހުން ވާހުށީ ތިން ޙާލަތެއްގެއެވެ. ފުރަތަމަ ޙާލަތަކީ: އޭނާއަށް އެފެނުނު ތެތްކަމަކީ މަނިކަމަށް

ފަތުވާ: ބޭރުޤައުމުތަކުން އެތެރެކުރާ އެއްގަމުމަސް ކެއުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރިކުރުން

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި އުފައްދާފައިވާ ގަނޑުކުރި، ފިނިކުރި ނުވަތަ ކޮށާފައިހުރި އެއްގަމުމަސް(ހަމައެފަދައިން ކުކުޅާއި އެކިބާވަތުގެ ދޫންޏާއި މުސަޅުމަސް) އެތެރެކުރުމާ އޭގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު: އަހުލުކިތާބީން ދިރިއުޅޭ ޤައުމުތަކުން އެތެރެކުރާ އެއްގަމުމަސް ގަނެވިއްކާ،

ފަތުވާ: ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އިމާމުމީހާ ދުޢާކުރުމުން އާމީން ކިޔުން

ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އިމާމުމީހާ ދުޢާކުރުމުން އާމީން ކިޔުމަކީ ބިދުޢައެއް ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ބިދުޢައެއް ނޫނެވެ. ޚުޠުބާގައި މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ހެޔޮދުޢާކުރަން ފެށުމުން ޚުޠުބާކިޔާމީހާގެ ދުޢާއަށް އާމީން ކިޔުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ޖަމާޢީ ގޮތެއްގައި އަޑުހަރުކޮށް

ފަތުވާ: (ނަމާދުގައި) އާމީން ކިޔުމަކީ ސުންނަތެއް

(ނަމާދުގައި) އާމީން ކިޔުމަކީ ސުންނަތެއް ހެއްޔެވެ؟ އާނއެކެވެ. ނަމާދުގައި އާމީން ކިޔުމަކީ ސުންނާ މުއައްކަދާއެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އިމާމު މީހާ އާމީން ކިޔުމުންނެވެ. އެގޮތުން ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގައި އަބޫ ހުރައިރާ ގެ އަރިހުން

ފަތުވާ: މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ މަތިން ޙައްޖާއި ޢުމްރާ އަދާކުރުން

މައްޔިތާގެ މަތިން ޙައްޖާއި ޢުމްރާ އަދާކުރުމަކީ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ އެއް ޢަމަލެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މަރުވެފައިވާ މުސްލިމު އަޅާއަށް ނުހަނު ފައިދާ ކުރާނެއެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާ

ދުވާލު މަސައްކަތުގައި އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރޭގަނޑަށް ނަމާދުތައް ފަސްކުރުން

ސުވާލު: ދުވާލު މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މީހުން މެންދުރު ނަމާދާއި ޢަސުރު ނަމާދު އޭގެ ވަގުތުގައި އަދާނުކޮށް ރޭގަނޑަށް އެ ދެނަމާދު ފަސްކުރާތަން ފެނެއެވެ. އުޒުރަކަށް ވަނީ މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅުމުގެ ސަބަބުން

ފަތުވާ: އެކި ޤައުމުތަކުގައި ޢަރަފާތް ދުވަސް ތަފާތުވެއްޖެނަމަ އެދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފާނީ ކިހިނެތް؟

ޝައިޚް އިބްނު ޢުޘައިމީންއާ ސުވާލު ކުރެވުނެވެ. އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހަނދުއެރުމުގައި ތަފާތުވުމުން ޢަރަފާތް ދުވަސް ތަފާތުވެއްޖެނަމަ އެދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެމެންގެ ޤައުމާއި އެއްގޮތަށް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ދެޙަރަމަށް (އެބަހީ: މައްކާއާއި މަދީނާއަށް) ތަބާވާނީ ހެއްޔެވެ؟

ފަތުވާ: ހަދްޔުއާއި އުޟްޙިޔާގެ ގޮތުގައި ކަތިލާ ޖަނަވާރުގެ ޢުމުރު

ހަދްޔުގެ ގޮތުގައި ކަތިލާ ޖަނަވާރަކީ ވަކި ޢުމުރެއްގެ އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة 196] މިއާޔަތުގެ މާނައަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ الحمد لله ޝަރުޢީ

ފަތުވާ: ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ލިބޭނީ ނަމާދުގެ ކިހާ މިންވަރެއް ޙާޞިލުވުމުން ހެއްޔެވެ؟

ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ލިބޭނީ ނަމާދުގެ ކިހާ މިންވަރެއް ޙާޞިލުވުމުން ހެއްޔެވެ؟ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން، ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ލިބުނުކަމަށްވާނީ ރަކުޢަތެއް ލިބުމުންނެވެ. ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ،

އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙުކުމް

ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޝަރުޢީ ދަލީލުތަކުން އެނގިގެންދާ ގޮތުގައި އުފަންދުވަސްތައް ފާހަަގަކުރުމަކީ ދީނަށް އަލަަށް ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ބިދުޢަތަކެވެ. އަދި އެއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެކަމުގެ އެއްވެސް އަޞްލެއް ނުވާ ކަންތައްތަކެވެ.