[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢާންމު ލިޔުން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 9

އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރީގައި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އަންހެނުންނާ މެދު ނުރުހުންވެފައިވާ މިންވަރަކީ ޢަޖައިބުވާ ފަދަ މިންވަރެކެވެ. އެއީ މީހަކަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެކަމުުގެ ޚަބަރު ލިބުމުން އޭނާގެ މޫނުގެ ކުލަވަރު ތަޣައްޔަރުވެ މާޔޫސްވެދެއެވެ. އަދި އެކުއްޖާ މަރާލަތެވެ. މިކަން މިފަދައިން ހިނގިކަން ﷲ ތަޢާލާވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަންގަވާފައެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 8

ިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް އަނިޔާއާއި ދުއްތުރާދެމުން ދިޔަ މީހުންގެ ފަރާތުން އެ އަންހެނުންނަށް މިނިވަންކަމާއި އަމާންކަން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެންގެވިއެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 7

މިއާޔަތުން ލިބިދޭ އެއްފިލާވަޅާކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ދެޖިންސަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ އެމީހަކާ އެކަށީގެންވާފަދަ ކަމެއް ކަމެވެ.

އާޚިރަތުގެ ގޯތި ކާމިޔާބު ކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް.

މުސްލިމަކަށްވުމަކީ ﷲ ދެއްވި ވަރަށް ބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޞައްވަރުކުރެވޭ ވަރަށްވުރެވެސް ބޮޑު ކަމެކެވެ.އެކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެޔަށްޓަކައި ޝުކުރުކުރަން ޖެހޭ އަދި އެކަމަށްޓަކައި ޙައްޤުތަކެއް އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެންނޫންނަމަ އެކަމަށް ރައްކާތެރިނުވެވި

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތަކުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

ހެނދުނާއި ހަވީރު ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ އެހެނިހެން ޛިކުރުތަކަކީވެސް މިފަދަ އެތައް ފައިދާތަކެއް ހިމެނިގެންވާ ޛިކުރުތަކެކެވެ. ދުޢާއަކީ އަޅަމެންނަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޛިކުރު ގިނަގިނައިންކޮށްއުޅޭ ޞާލިޙު އަޅުންތަކެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.

ދަރިފުޅުގެ ސިޓީ

މިއީ މިހާރު ތިން ކުދިން ލިބިފައިވާ މަންމައަކު، އޭނަގެ ލޯބިވާ މަންމައަށް ފޮނުވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ސިޓީއެކެވެ. ކިޔުންތެރިންނާހަމައަށް ސިޓީ ގެނެސްފައިމިވަނީ ސިޓީގެ އަސްލާ އެއްގޮތަށެވެ. ސިޓީގެ އެއްވެސް ޢިބާރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހުރި ގޮތަށެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 5

އަދި ހަމައެއާއެކު ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ، ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި މަރުވާ އަންހެނާވަނީ ސުވަރުގޭގައި ކަމުގައެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 4

އަދި ހަމައެއާއެކު ބައިބަލްގައިވަނީ އަންހެނުންނަށް އުނދަގުލާއި ވޭނުގައި ވިހެއުމުގެ ކަންތައްތަކަކީ ޙައްވާ ޢަލައިހައްސަލާމްގެ އެކުށުގެ ސަޒާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ﷲ އަންގަވަނީ، އަންހެނާގެ ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމަކީ އޭނާގެ މަތިވެރިކަން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އިތުރުވެގެންދާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މުސްލިމް އުޚްތާގެ ޝުޢޫރު!

ތިބާ އަހަންނާ ދިމާލަށް ބަލާފައި ތިޔަ ހީކުރަނީ އަހަންނަކީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ އަހަރެންގެ ބޭރު ފުށަށް ބަލާފައި އަހަންނާމެދު ގޮތް ނިންމަނީ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ފަޚުރުވެރިކަމާއިއެކު ލައިގެން ހުންނަ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 3

މިލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު ހާމަކުރަން ޤަޞްދުކުރަނީ މިއަދު އިސްލާމީ ބައެއް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކާފިރުން، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކެއް ޙާޞިލުކޮށް، މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި އެމީހުންގެ ދީނާމެދު ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށްޓަކައި އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދައްކަމުންދާ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ މައިގަނޑު ނުކުތާތަކާ އޭގެ ޙަޤީޤަތެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 2

ފަހެ ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން މަގު ގެއްލި ލިބެންވީ ޙައްްޤުތައް ނޭނގި، އަދާކުރަންވީ ޙައްޤުތައް ނޭނގި، އަނދިރިކަމާއި ނާމާންކަމާއި، ދަތި އުނދަގޫތަކެއްގައި ވަނިކޮށް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހުގެ މަޚްލޫޤުންނަށް އިޙްސާންތެރިވެ ވޮޑިގެން އެއިލާހުގެ ޢިލްމުތަކުގެ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ކޮންމެ މަޚްލޫޤަކީ އެއަށް ޚާއްޞަ އަދި ޢާންމު ޙައްޤުތަކެއް ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޙައްޤެއް އަނިޔާވެރިކަމާއި

ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މީހުން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ

ނަވާރަސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށްވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔެއްކަމަށްވާ މައިކަލް އެޗް.ހާރޓު އޭނާގެ ފޮތެއްކަމަށްވާ ދަ ހަންޑްރެޑް : އަ ރޭންކިން އޮފް ދަ މޮސްޓު އިންފުލުވެންޝަލް ޕާރސަންސް އިންދަ ހިސްޓުރީ. ( ތާރީޚުގައި އެންމެ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ ބޯދާ، ކަޓު، ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުތަކެއްތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ހުޅަނގުގެ މީޑިއާއިން ފަތުރާ ޕްރޮޕަގަންޑާގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް އެބައިމީހުން އެންމެ ބޮޑަށް ފަތުރާ އެއްކަމަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 9

އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރީގައި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އަންހެނުންނާ މެދު ނުރުހުންވެފައިވާ މިންވަރަކީ ޢަޖައިބުވާ ފަދަ މިންވަރެކެވެ. އެއީ މީހަކަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެކަމުުގެ ޚަބަރު ލިބުމުން އޭނާގެ މޫނުގެ ކުލަވަރު ތަޣައްޔަރުވެ މާޔޫސްވެދެއެވެ. އަދި އެކުއްޖާ މަރާލަތެވެ. މިކަން މިފަދައިން ހިނގިކަން ﷲ ތަޢާލާވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަންގަވާފައެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 8

ިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް އަނިޔާއާއި ދުއްތުރާދެމުން ދިޔަ މީހުންގެ ފަރާތުން އެ އަންހެނުންނަށް މިނިވަންކަމާއި އަމާންކަން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެންގެވިއެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 7

މިއާޔަތުން ލިބިދޭ އެއްފިލާވަޅާކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ދެޖިންސަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ އެމީހަކާ އެކަށީގެންވާފަދަ ކަމެއް ކަމެވެ.

އާޚިރަތުގެ ގޯތި ކާމިޔާބު ކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް.

މުސްލިމަކަށްވުމަކީ ﷲ ދެއްވި ވަރަށް ބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޞައްވަރުކުރެވޭ ވަރަށްވުރެވެސް ބޮޑު ކަމެކެވެ.އެކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެޔަށްޓަކައި ޝުކުރުކުރަން ޖެހޭ އަދި އެކަމަށްޓަކައި ޙައްޤުތަކެއް އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެންނޫންނަމަ އެކަމަށް ރައްކާތެރިނުވެވި

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތަކުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

ހެނދުނާއި ހަވީރު ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ އެހެނިހެން ޛިކުރުތަކަކީވެސް މިފަދަ އެތައް ފައިދާތަކެއް ހިމެނިގެންވާ ޛިކުރުތަކެކެވެ. ދުޢާއަކީ އަޅަމެންނަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޛިކުރު ގިނަގިނައިންކޮށްއުޅޭ ޞާލިޙު އަޅުންތަކެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.

ދަރިފުޅުގެ ސިޓީ

މިއީ މިހާރު ތިން ކުދިން ލިބިފައިވާ މަންމައަކު، އޭނަގެ ލޯބިވާ މަންމައަށް ފޮނުވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ސިޓީއެކެވެ. ކިޔުންތެރިންނާހަމައަށް ސިޓީ ގެނެސްފައިމިވަނީ ސިޓީގެ އަސްލާ އެއްގޮތަށެވެ. ސިޓީގެ އެއްވެސް ޢިބާރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހުރި ގޮތަށެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 5

އަދި ހަމައެއާއެކު ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ، ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި މަރުވާ އަންހެނާވަނީ ސުވަރުގޭގައި ކަމުގައެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 4

އަދި ހަމައެއާއެކު ބައިބަލްގައިވަނީ އަންހެނުންނަށް އުނދަގުލާއި ވޭނުގައި ވިހެއުމުގެ ކަންތައްތަކަކީ ޙައްވާ ޢަލައިހައްސަލާމްގެ އެކުށުގެ ސަޒާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ﷲ އަންގަވަނީ، އަންހެނާގެ ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމަކީ އޭނާގެ މަތިވެރިކަން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އިތުރުވެގެންދާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މުސްލިމް އުޚްތާގެ ޝުޢޫރު!

ތިބާ އަހަންނާ ދިމާލަށް ބަލާފައި ތިޔަ ހީކުރަނީ އަހަންނަކީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ އަހަރެންގެ ބޭރު ފުށަށް ބަލާފައި އަހަންނާމެދު ގޮތް ނިންމަނީ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ފަޚުރުވެރިކަމާއިއެކު ލައިގެން ހުންނަ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 3

މިލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު ހާމަކުރަން ޤަޞްދުކުރަނީ މިއަދު އިސްލާމީ ބައެއް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކާފިރުން، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކެއް ޙާޞިލުކޮށް، މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި އެމީހުންގެ ދީނާމެދު ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށްޓަކައި އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދައްކަމުންދާ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ މައިގަނޑު ނުކުތާތަކާ އޭގެ ޙަޤީޤަތެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 2

ފަހެ ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން މަގު ގެއްލި ލިބެންވީ ޙައްްޤުތައް ނޭނގި، އަދާކުރަންވީ ޙައްޤުތައް ނޭނގި، އަނދިރިކަމާއި ނާމާންކަމާއި، ދަތި އުނދަގޫތަކެއްގައި ވަނިކޮށް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހުގެ މަޚްލޫޤުންނަށް އިޙްސާންތެރިވެ ވޮޑިގެން އެއިލާހުގެ ޢިލްމުތަކުގެ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ކޮންމެ މަޚްލޫޤަކީ އެއަށް ޚާއްޞަ އަދި ޢާންމު ޙައްޤުތަކެއް ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޙައްޤެއް އަނިޔާވެރިކަމާއި

ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މީހުން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ

ނަވާރަސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށްވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔެއްކަމަށްވާ މައިކަލް އެޗް.ހާރޓު އޭނާގެ ފޮތެއްކަމަށްވާ ދަ ހަންޑްރެޑް : އަ ރޭންކިން އޮފް ދަ މޮސްޓު އިންފުލުވެންޝަލް ޕާރސަންސް އިންދަ ހިސްޓުރީ. ( ތާރީޚުގައި އެންމެ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ ބޯދާ، ކަޓު، ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުތަކެއްތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ހުޅަނގުގެ މީޑިއާއިން ފަތުރާ ޕްރޮޕަގަންޑާގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް އެބައިމީހުން އެންމެ ބޮޑަށް ފަތުރާ އެއްކަމަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ