[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އުޚްތުން

ކަށްވަޅަކީ ތިބާގެ ގޮޅިއެވެ

އޭ ލޮބުވެތި އުޚުތެވެ! ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ. އަބަދުވެސް ﷲ ތިބާއަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވާކަން ހަނދާންކުރާށެވެ. ތިބާގެ ކޮންމެ ޢަމަލެއް ލިޔެވެމުން ދާކަން ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ. މިއަދު ތިބާ ބޭނުންކަމެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. ބޭނުންގޮތަކަށް އުޅެވިދާނެއެވެ. ތިބާގެ

ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް އަންބެއްގެ ޞިފަތައް

އޭނާގެ އަޤީދާ: އޭނާގެ ޢަޤީދާއަކީ ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާއެވެ. އެއީ ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ސުންނަތެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި ޞަޙާބާއިން ދިރިއުޅުއްވި ގޮތެވެ.

އެކަންވާރަކުން ނުކުންނާނީ އެކަންވާރެއްގައި ހުރި އެއްޗެއް

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރަކީ ފިރިހެނުން އަދާކުރާ ދައުރަށްވުރެ ކުޑަދައުރެއްނޫނެވެ. އަނބިމީހާއަކީ ގޭގެ އޮޅިގަނޑެވެ. އެހެންކަމުން، މުޖްތަމަޢުގެ އޮޅިގަނޑަކީ އަންހެނުންނެވެ. ހިތްހަމަޖެހޭ، އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއްގެ ބިންގަލަކީ ދީންވެރި، ހެޔޮލަފާ، ޞާލިޙް އަންބެކެވެ. ޢާއިލާއެއްގެ އުފާވެރިކަމާއި

ހެޔޮލަފާ އަނބިން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި އަންހެނުންނަކީ ވާރުތަމުދަލުގެ ގޮތުގައި ދެކެވުނު ބައެކެވެ. އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރުވުމުން، ވާރުތަ މުދާ ބަހާއިރު، ވާރުތަވެރީން

ރިވެތި ދިރިއުޅުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. “ޒުވާބު ހޫނުގަދަވިއެވެ. އަޑުތަށްވެސް އުފުލުނެވެ. ވިދިގެންއައީ ރުއިމުގެ އަޑެވެ. ކަންތައްތަކެއް ހިނގީއެވެ. ދެން، ހަމަހިމޭންވުމަށްފަހު އޮތީ އެކަމާއިމެދު ހިތާމަކުރުމެވެ.”

ޝަރުޢީ ޙިޖާބުން ޙިޖާބުއެޅުމަށް ފަސްޖެހޭ ބައެއް ސަބަބުތައް

އިސްލާމީ ރިވެތި ޝިޢާރުތަކުގެ ތެރެއިން މުހިއްމު އެއްޝިޢާރަކީ އެދީނަށް ހެޔޮގޮތުގައި ތަބާވާމީހުންގެ ހެދުން އެޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި މީޒާނުން ކިރާލައިގެން މެނުވީ ހެދުންލައި ޒީނަތްތެރިވެއުޅޭ ބައެއްނޫނެވެ. އެބައިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަމެއް ބުނާކުރަނީ އިސްލާމީ ބިންގަލުގެ މައްޗަށެވެ.

އޭރުން މުޖްތަމަޢުގެ އަނެއް 1/2 ގެއްލިގެންދާނެއެވެ.

އޭރުން މިމަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނޭކަން ކަށަވަރެވެ. އެހިނދުން މުޖްތަމަޢުގެ އަނެއް 2/1 ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. (އެބަހީ: ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ލިބިފައިވާ ފިރިހެނުންތަކެއް އޭރުން ނުތިބޭނެއެވެ.)

މިބައިމީހުން މިއުޅެނީ އުޚްރަވީ ޙަޔާތުގެ ސަޒާއަށް އަންހެނުން ހުށަހަޅާށެވެ.

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ސައްތައިންސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އޮތުމުން އެކަމާއި

އޭ ލޮބުވެތި އުޚުތާއެވެ!

މިމަޒުމޫނު ކިޔަމުންދާ ވަގުތާހަމައަށް ތިބާ ހެޔޮޙާލުގައިވާކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ. އެހެންކަމަށް ނުވާނަމަ ތިބާއަށް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި ޢާފިޔަތު ދެއްވުމަށް އެދި ﷲ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ތިބާއީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާއި އެއިލާހުގެ މާތް ރަސޫލާ މުޙައްމަދު

ކޭޝް ކާރޑުގެ ޕިން ނަންބަރަށްވުރެ އުޚްތާގެ ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ އަގު ދަށްހެއްޔެވެ؟

އެމީހުންގެ ޤައުމުތަކުގައި އަންހެނުން ގެންގުޅެނީ ޓޮޢިލެޓް ޕޭޕަރުގެ ގޮތުގައެވެ. ބޭނުންކޮށްލާފައި އުކާލާ ކުނިތަކެއްފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ކޮންމެ ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައި އެތައް

މުސްލިމު އުޚްތަކަށް ވީތީ ތިބާ އުފަލެއް ނުވޭހެއްޔެވެ؟

އޭ އުޚްތާއެވެ! ތިބާ އަކީ  ތިބާގެ މަންމައާއި  ބައްޕަގެ  ލޮލުގެ  ފިނިކަމެވެ. ތިބާގެ ޢާއިލާގެ އުފާވެރިކަމެވެ. އޭ އުޚްތާއެވެ! ތިބާ މިދުނިޔެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ  ނޭވާލި ދުވަހުން ފެށިގެން ތިބާއަކީ ޝަރަފުވެރިއެކެވެ. ޤަދަރުވެރިއެކެވެ.  ތިބާ

އަންހެނާގެ އަގު

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަކީ ވަރަށް ޤަދަރު ކުރެވިގެންވާ އަދި އެހާމެ އިޚްތިރާމް ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ. އަންހެނުންނަކީ ވީހާވެސް ފޮރުވިގެން އުޅެން ޖެހޭ ބައެކެވެ. އަދި ވަކި ޙުދޫދެއްގެ ތެރެއިން މެނުވީ އެކަނބަލުންގެ ޒީނަތްތައް ފާޅުނުކުރުމަށް އެކަނބަލުންނަށް

މަންމައެއްގެ އަގުހުރި ނަޞޭޙަތް..

ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ! ދަންނާށެވެ…ދަރިފުޅުގެ އެއްވެސް އެދުމެއް ފރިމީހާގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ފުނޑު ފުނޑު ކޮށްލުމަށްފަހު އިސްނުކުރާށެވެ.އެހެނީ ދަރިފުޅަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފިރިމީހާގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަ ޖެހުން ކުރިއަށް ނުގެނެސް ފުރިހަމަ ނުވާނެއެވެ.

އައުރަ ނިވާކުރުމަށް އަވަސްވާކަށް ނުވޭހެއްޔެވެ؟

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ﷲ ދެއްވި އެންމެބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތްކަން ކަށަވަރެވެ. އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ އެދީނުގެ އަޤީދާކަން ކަށަވަރެވެ. އެ ދީނުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ތިބެވޭނީ އެކަކު އަނެކަކަށް އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިވެގެންކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.

ހިލޭ އަންހެނުންނާއި އެކު…

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދެވިގެންވާ މަޤާމަކީ އެހެން އެއްވެސް ދީނެއްގައި އެއްވެސް އަންހެނަކަށް ދެވިގެންވާ މަޤާމެއް ނޫނެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އިސްލާމްދީނުގައި އެކަނބަލުންނީ ޙިމާޔަތްކުރެވިގެންވާ މުތް ތަކެއް ފަދަ ބައެކެވެ. އަގު ނުކުރެވޭ ޖަވާހިރުތަކެއްފަދަ

މުތެއް އުފެދި ބޮޑުވަމުން އަންނަގޮތް – މުސްލިމު އަންހެނުންނަށްވާ ޚުޠުބާއެއް

އަދި ވަރަށް ވަރުގަދަ އަދި އަސަރުން ފުރިގެންވާ، މީސްތަކުންގެ އިޙްސާސްތަކާ ކުޅެލާފަދަ ނަޞީޙަތެއް ދެއްވިއެވެ. އެމީހުންގެ ހިތުގައި އެމީހުންގެ ބިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޖޯޝާއި ޝައުޤު އުފެއްދިއެވެ.

ކަށްވަޅަކީ ތިބާގެ ގޮޅިއެވެ

އޭ ލޮބުވެތި އުޚުތެވެ! ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ. އަބަދުވެސް ﷲ ތިބާއަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވާކަން ހަނދާންކުރާށެވެ. ތިބާގެ ކޮންމެ ޢަމަލެއް ލިޔެވެމުން ދާކަން ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ. މިއަދު ތިބާ ބޭނުންކަމެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. ބޭނުންގޮތަކަށް އުޅެވިދާނެއެވެ. ތިބާގެ

ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް އަންބެއްގެ ޞިފަތައް

އޭނާގެ އަޤީދާ: އޭނާގެ ޢަޤީދާއަކީ ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާއެވެ. އެއީ ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ސުންނަތެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި ޞަޙާބާއިން ދިރިއުޅުއްވި ގޮތެވެ.

އެކަންވާރަކުން ނުކުންނާނީ އެކަންވާރެއްގައި ހުރި އެއްޗެއް

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރަކީ ފިރިހެނުން އަދާކުރާ ދައުރަށްވުރެ ކުޑަދައުރެއްނޫނެވެ. އަނބިމީހާއަކީ ގޭގެ އޮޅިގަނޑެވެ. އެހެންކަމުން، މުޖްތަމަޢުގެ އޮޅިގަނޑަކީ އަންހެނުންނެވެ. ހިތްހަމަޖެހޭ، އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއްގެ ބިންގަލަކީ ދީންވެރި، ހެޔޮލަފާ، ޞާލިޙް އަންބެކެވެ. ޢާއިލާއެއްގެ އުފާވެރިކަމާއި

ހެޔޮލަފާ އަނބިން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި އަންހެނުންނަކީ ވާރުތަމުދަލުގެ ގޮތުގައި ދެކެވުނު ބައެކެވެ. އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރުވުމުން، ވާރުތަ މުދާ ބަހާއިރު، ވާރުތަވެރީން

ރިވެތި ދިރިއުޅުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. “ޒުވާބު ހޫނުގަދަވިއެވެ. އަޑުތަށްވެސް އުފުލުނެވެ. ވިދިގެންއައީ ރުއިމުގެ އަޑެވެ. ކަންތައްތަކެއް ހިނގީއެވެ. ދެން، ހަމަހިމޭންވުމަށްފަހު އޮތީ އެކަމާއިމެދު ހިތާމަކުރުމެވެ.”

ޝަރުޢީ ޙިޖާބުން ޙިޖާބުއެޅުމަށް ފަސްޖެހޭ ބައެއް ސަބަބުތައް

އިސްލާމީ ރިވެތި ޝިޢާރުތަކުގެ ތެރެއިން މުހިއްމު އެއްޝިޢާރަކީ އެދީނަށް ހެޔޮގޮތުގައި ތަބާވާމީހުންގެ ހެދުން އެޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި މީޒާނުން ކިރާލައިގެން މެނުވީ ހެދުންލައި ޒީނަތްތެރިވެއުޅޭ ބައެއްނޫނެވެ. އެބައިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަމެއް ބުނާކުރަނީ އިސްލާމީ ބިންގަލުގެ މައްޗަށެވެ.

އޭރުން މުޖްތަމަޢުގެ އަނެއް 1/2 ގެއްލިގެންދާނެއެވެ.

އޭރުން މިމަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނޭކަން ކަށަވަރެވެ. އެހިނދުން މުޖްތަމަޢުގެ އަނެއް 2/1 ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. (އެބަހީ: ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ލިބިފައިވާ ފިރިހެނުންތަކެއް އޭރުން ނުތިބޭނެއެވެ.)

މިބައިމީހުން މިއުޅެނީ އުޚްރަވީ ޙަޔާތުގެ ސަޒާއަށް އަންހެނުން ހުށަހަޅާށެވެ.

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ސައްތައިންސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އޮތުމުން އެކަމާއި

އޭ ލޮބުވެތި އުޚުތާއެވެ!

މިމަޒުމޫނު ކިޔަމުންދާ ވަގުތާހަމައަށް ތިބާ ހެޔޮޙާލުގައިވާކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ. އެހެންކަމަށް ނުވާނަމަ ތިބާއަށް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި ޢާފިޔަތު ދެއްވުމަށް އެދި ﷲ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ތިބާއީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާއި އެއިލާހުގެ މާތް ރަސޫލާ މުޙައްމަދު

ކޭޝް ކާރޑުގެ ޕިން ނަންބަރަށްވުރެ އުޚްތާގެ ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ އަގު ދަށްހެއްޔެވެ؟

އެމީހުންގެ ޤައުމުތަކުގައި އަންހެނުން ގެންގުޅެނީ ޓޮޢިލެޓް ޕޭޕަރުގެ ގޮތުގައެވެ. ބޭނުންކޮށްލާފައި އުކާލާ ކުނިތަކެއްފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ކޮންމެ ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައި އެތައް

މުސްލިމު އުޚްތަކަށް ވީތީ ތިބާ އުފަލެއް ނުވޭހެއްޔެވެ؟

އޭ އުޚްތާއެވެ! ތިބާ އަކީ  ތިބާގެ މަންމައާއި  ބައްޕަގެ  ލޮލުގެ  ފިނިކަމެވެ. ތިބާގެ ޢާއިލާގެ އުފާވެރިކަމެވެ. އޭ އުޚްތާއެވެ! ތިބާ މިދުނިޔެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ  ނޭވާލި ދުވަހުން ފެށިގެން ތިބާއަކީ ޝަރަފުވެރިއެކެވެ. ޤަދަރުވެރިއެކެވެ.  ތިބާ

އަންހެނާގެ އަގު

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަކީ ވަރަށް ޤަދަރު ކުރެވިގެންވާ އަދި އެހާމެ އިޚްތިރާމް ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ. އަންހެނުންނަކީ ވީހާވެސް ފޮރުވިގެން އުޅެން ޖެހޭ ބައެކެވެ. އަދި ވަކި ޙުދޫދެއްގެ ތެރެއިން މެނުވީ އެކަނބަލުންގެ ޒީނަތްތައް ފާޅުނުކުރުމަށް އެކަނބަލުންނަށް

މަންމައެއްގެ އަގުހުރި ނަޞޭޙަތް..

ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ! ދަންނާށެވެ…ދަރިފުޅުގެ އެއްވެސް އެދުމެއް ފރިމީހާގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ފުނޑު ފުނޑު ކޮށްލުމަށްފަހު އިސްނުކުރާށެވެ.އެހެނީ ދަރިފުޅަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފިރިމީހާގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަ ޖެހުން ކުރިއަށް ނުގެނެސް ފުރިހަމަ ނުވާނެއެވެ.

އައުރަ ނިވާކުރުމަށް އަވަސްވާކަށް ނުވޭހެއްޔެވެ؟

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ﷲ ދެއްވި އެންމެބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތްކަން ކަށަވަރެވެ. އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ އެދީނުގެ އަޤީދާކަން ކަށަވަރެވެ. އެ ދީނުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ތިބެވޭނީ އެކަކު އަނެކަކަށް އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިވެގެންކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.

ހިލޭ އަންހެނުންނާއި އެކު…

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދެވިގެންވާ މަޤާމަކީ އެހެން އެއްވެސް ދީނެއްގައި އެއްވެސް އަންހެނަކަށް ދެވިގެންވާ މަޤާމެއް ނޫނެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އިސްލާމްދީނުގައި އެކަނބަލުންނީ ޙިމާޔަތްކުރެވިގެންވާ މުތް ތަކެއް ފަދަ ބައެކެވެ. އަގު ނުކުރެވޭ ޖަވާހިރުތަކެއްފަދަ

މުތެއް އުފެދި ބޮޑުވަމުން އަންނަގޮތް – މުސްލިމު އަންހެނުންނަށްވާ ޚުޠުބާއެއް

އަދި ވަރަށް ވަރުގަދަ އަދި އަސަރުން ފުރިގެންވާ، މީސްތަކުންގެ އިޙްސާސްތަކާ ކުޅެލާފަދަ ނަޞީޙަތެއް ދެއްވިއެވެ. އެމީހުންގެ ހިތުގައި އެމީހުންގެ ބިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޖޯޝާއި ޝައުޤު އުފެއްދިއެވެ.