[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އުޚްތުން

ފިރިމީހާއަށް ކިޔަމަންވުން

މާތްﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އުރެދެވޭކަމަކަށް ފިރިމީހާ އަމުރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު ފިރިމީހާކުރާ ކޮންމެ އަމުރަކަށް އަނބިމީހާ ކިޔަމަން ގަތުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. ފަހެ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް އުރެދެވޭކަމަކަށް ފިރިމީހާ އަމުރު ކޮށްފިނަމަ ދެން

އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން ފިރިމީހާއަށް ލިބެންވާ ޙައްޤުތައް

ފިރިމީހާއަށް ޤަދުރުކޮށް އިޙްތިރާމް ކުރުން: ފިރިމީހާއީ އަނބިމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ޤަދަރުހުރި މީހަކުކަމުގައި އެކަނބަލުން ބަލަންޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އެކި ރޮނގުރޮނގުން ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އަނބިމީހާއަށް ލިބޭ ގިނަގުނަ ހެޔޮކަންތައްތަކަށްޓަކައެވެ. އަދި އިސްލާމްދިނާއިގެން ވަޑައިގެންނެވި

ކައިވެނި

ގިނަގުނަ ޘަނާއާއި ޙަމްދު، ގަދަ ކީރިތިވަންތަ މާތްﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ދަންނަވަމެވެ. ޞަލާވާތާއި ސަލާމް، އެއިލާހުގެ ލޮބުވެތި ޙަބީބު މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ލެއްވުން އެދި އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމެވެ. އަދި މިޞަލަވާތުގައި

އަނބިމީހާގެ ސިއްރު ފާޅުނުކުރުން

އަނބިމީހާގެ ސިއްރުތަކާއި، އަދި އޭނާގެ ކިބައިގާ ޢައިބެއް ހުރިނަމަ އެ ޢައިބެއް ސިއްރުކޮށް ވަންހަނާކުރުމީ ފިރިމީހާގެ ވާޖިބެކެވެ. އެގޮތަކީ ފިރިމީހާއީ އަނބިމީހާގެ ހުރިހާ ސިއްރަކާއި އަދި ވަންހަނާގައިވާ ހުރިހާކަމެއް ރަނގަޅަށް ދަންނަ ހަމައެކަނި މީހާއެވެ.

އަނބީންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކުރުން

ފިރިމީހާގެ ދެއަނބިން، ނުވަތަ ތިން އަނބިން، ނުވަތަ ހަތަރު އަނބިން ތިބިނަމަ އެ އަނބިންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކުރުމީ ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އަނބިންނަށް އޮތް ޙައްޤެކެވެ. އެއީ ކާންދިނުމާ ފޭރާން ދިނުމާ އުޅޭތަން ދިނުމާ އަދި

އިސްލާމް ދީނުގައި އަނބިމީހާ އޮބެހެއްޓުން

ތިމާގެ އަނބިމީހާ އިސްލާމް ދީން މަތީ އޮބެހެއްޓޭތޯ ބަލައި އެކަމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވުމީވެސް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އަނބިމީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ ބޮޑު ޙައްޤެކެވެ. އަދި އަނބިމީހާއަށް އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ ހެދުމީ ފިރިމީހާ ކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމެކެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނުގައިވާ

ދީން އޮޅުން ފިލުވައިދިނުން

އަނބިމީހާއީ ދީނުގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް ލާޒިމްވާ ކަންތައް ކުރަން ނޭގޭފަދަ ޖާހިލު މީހަކުނަމަ، އެފަދަ މިންވަރު އޭނާއަށް އުނގަންނައިދިނުމީ ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އަނބިމީހާއަށް ލިބެންވާ ޙައްޤެކެވެ. މިބަހުގެ މާނައަކީ ކޮންމެހެން ޑިގްރީ ނެގޭވަރަށް ކިޔަވައިދިނުން

އަދަބުވެރިވުން

އިސްލާމް ދީނުގެ މަގަށް އަނބިމީހާ އަދަބު ވެރިކުރުވައި އަދި ފިރިމީހާއަށް ކިޔަމަންތެރިވާނޭ ރަނގަޅު އަޞްލުތައް ދަސްކޮށްދީ ހެދުމަކީ ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އަނބިމީހާއަށް ލިބެންވާ ޙައްޤެކެވެ. އެއީ އަނބިމީހާ ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ ނަސޭޙަތްދީ ވިސްނައިދީ ހެދުމެވެ. ނަމަވެސް

ރަނގަޅުގޮތުގައި އަނބިމީހާ ގެންގުޅުން

އެބަހީ ތިމާ ކައިބޮއިހަދާ ފެންވަރަށް އަނބިމީހާއަށްވެސް ކާންދިނުމެވެ. ތިމާ ފޭރާންލައި އުޅޭ ނިސްބަތަކުން އަނބިމީހާއަށްވެސް ފޭރާންދީ ނިވައިކޮށްދިނުމެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ތިމާ ގަމީސްބުރި ލައި ޓައީބައްދާފައި ހުންނަފަދައިން އަނބިމީހާވެސް ގަމީސް ބުރި ލައްވާ ޓައީ

ދެމީހުން ބައިވެރިވާ ޙައްޤުތައް

 (1) އަމާނާތްތެރިވުން ދެމަފިރިންކުރެ ކޮންމެ މީހަކީ އަނެއްމީހާގެ އަމާނާތްތެރިޔަކު ކަމުގައިވާން ޖެހޭނެއެވެ. ކިތަންމެ ބޮޑުކަމެއްގައި ނަމަވެސް ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްގައި ނަމަވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުން ޖާއިޒް ވެގެން ނުވެއެވެ. މާތްﷲ ޥަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. يَا

ދެމަފިރިން

ފިރިމީހާއާއި އަނބިމީހާއާއި ދެމީހުންނަކީ ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް ދެމީހުން އެކުއެކީ ވޭތުކުރަން ދިމާވެފައިވާ ދެމީހުންނެވެ. އެދެމެދުގައި ހުންނަންޖެހޭ އެކުވެރިކަމާއި ލޯބިވެރިކަމާ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ގާތްކަމާ ސިއްރު، އެހެނިހެން ދޭދޭ މީހުންގެ ދެމެދުގައި ހުންނަންވާ މިބާވަތުގެ ކަންކަމާ ވަރަށް

އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތެވެ.

މާދަމާއަށް އިންތިޒާރު ނުކުރާށެވެ. ތިބާއާއެކު ވަނީ މިއަދެވެ. މާދަމާ އެފޮޓޯ ނަގަންދެން ތިބާ ދިރި ހުންނާނޭ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީން ކަމެއް ނެތެވެ. ވަޤުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ވިސްނަވާލައްވާށެވެ!

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްތައް ރިވާކުރެއްވުމަށް އަންހެން ޞަޙާބީން ދެއްވި އަހަންމިއްޔަތު

الْحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ.  އަންހެން ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން ޖަމާޢަތެއްގެ ބޭކަނބަލުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަރިހުން

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުން ޢިލްމު އުނގެނުމުގެ މުހިއްމުކަން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޙީބާވާލެއްވިފައިވަނީ އުނގެނުމާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. އެއީ އަލްޢަލަޤް ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ އާޔަތެވެ.”اقْرَأْ “ކިޔަވާ ވިދާޅުވާށެވެ. މި ޚިޠާބުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންވެސް ޝާމިލުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޢިލްމު އުނގެނުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ވަކި ޖިންސެއް

މިހިރަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭށެވެ

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރާށެވެ. ޢަޤީދާ ހަރުދަނާކުރާށެވެ. އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރާށެވެ. ހަރުދަނާ އީމާންކަން ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލެވޭ ފަދަ ހަތިޔާރެއް، ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އުފައްދާފައިވާ މިދުނިޔޭގައިވެސް، އުފެއްދިފައިނުވެއެވެ. އެ އީމާންކަމުގެ

އުޚްތުންގެ ސަމާލުކަމަށް

ލޮބުވެތި މުސްލިމް އުޚްތެވެ. ތިބާގެ ޢަމަލުތައް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގެންވާ ގޮތުގައި ލެހެއްޓެވުން އެދި އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މިހިރަ ކަންތައްތަކާމެދު ސަމާލުވާށެވެ. ކާމިޔާބީއަށްޓަކައެވެ. •         ދީނުގެ ކަންތައްތަކަކީ ކުޑަކަމެއް ކަމުގައި

ފިރިމީހާއަށް ކިޔަމަންވުން

މާތްﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އުރެދެވޭކަމަކަށް ފިރިމީހާ އަމުރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު ފިރިމީހާކުރާ ކޮންމެ އަމުރަކަށް އަނބިމީހާ ކިޔަމަން ގަތުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. ފަހެ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް އުރެދެވޭކަމަކަށް ފިރިމީހާ އަމުރު ކޮށްފިނަމަ ދެން

އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން ފިރިމީހާއަށް ލިބެންވާ ޙައްޤުތައް

ފިރިމީހާއަށް ޤަދުރުކޮށް އިޙްތިރާމް ކުރުން: ފިރިމީހާއީ އަނބިމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ޤަދަރުހުރި މީހަކުކަމުގައި އެކަނބަލުން ބަލަންޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އެކި ރޮނގުރޮނގުން ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އަނބިމީހާއަށް ލިބޭ ގިނަގުނަ ހެޔޮކަންތައްތަކަށްޓަކައެވެ. އަދި އިސްލާމްދިނާއިގެން ވަޑައިގެންނެވި

ކައިވެނި

ގިނަގުނަ ޘަނާއާއި ޙަމްދު، ގަދަ ކީރިތިވަންތަ މާތްﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ދަންނަވަމެވެ. ޞަލާވާތާއި ސަލާމް، އެއިލާހުގެ ލޮބުވެތި ޙަބީބު މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ލެއްވުން އެދި އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމެވެ. އަދި މިޞަލަވާތުގައި

އަނބިމީހާގެ ސިއްރު ފާޅުނުކުރުން

އަނބިމީހާގެ ސިއްރުތަކާއި، އަދި އޭނާގެ ކިބައިގާ ޢައިބެއް ހުރިނަމަ އެ ޢައިބެއް ސިއްރުކޮށް ވަންހަނާކުރުމީ ފިރިމީހާގެ ވާޖިބެކެވެ. އެގޮތަކީ ފިރިމީހާއީ އަނބިމީހާގެ ހުރިހާ ސިއްރަކާއި އަދި ވަންހަނާގައިވާ ހުރިހާކަމެއް ރަނގަޅަށް ދަންނަ ހަމައެކަނި މީހާއެވެ.

އަނބީންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކުރުން

ފިރިމީހާގެ ދެއަނބިން، ނުވަތަ ތިން އަނބިން، ނުވަތަ ހަތަރު އަނބިން ތިބިނަމަ އެ އަނބިންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކުރުމީ ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އަނބިންނަށް އޮތް ޙައްޤެކެވެ. އެއީ ކާންދިނުމާ ފޭރާން ދިނުމާ އުޅޭތަން ދިނުމާ އަދި

އިސްލާމް ދީނުގައި އަނބިމީހާ އޮބެހެއްޓުން

ތިމާގެ އަނބިމީހާ އިސްލާމް ދީން މަތީ އޮބެހެއްޓޭތޯ ބަލައި އެކަމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވުމީވެސް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އަނބިމީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ ބޮޑު ޙައްޤެކެވެ. އަދި އަނބިމީހާއަށް އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ ހެދުމީ ފިރިމީހާ ކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމެކެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނުގައިވާ

ދީން އޮޅުން ފިލުވައިދިނުން

އަނބިމީހާއީ ދީނުގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް ލާޒިމްވާ ކަންތައް ކުރަން ނޭގޭފަދަ ޖާހިލު މީހަކުނަމަ، އެފަދަ މިންވަރު އޭނާއަށް އުނގަންނައިދިނުމީ ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އަނބިމީހާއަށް ލިބެންވާ ޙައްޤެކެވެ. މިބަހުގެ މާނައަކީ ކޮންމެހެން ޑިގްރީ ނެގޭވަރަށް ކިޔަވައިދިނުން

އަދަބުވެރިވުން

އިސްލާމް ދީނުގެ މަގަށް އަނބިމީހާ އަދަބު ވެރިކުރުވައި އަދި ފިރިމީހާއަށް ކިޔަމަންތެރިވާނޭ ރަނގަޅު އަޞްލުތައް ދަސްކޮށްދީ ހެދުމަކީ ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އަނބިމީހާއަށް ލިބެންވާ ޙައްޤެކެވެ. އެއީ އަނބިމީހާ ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ ނަސޭޙަތްދީ ވިސްނައިދީ ހެދުމެވެ. ނަމަވެސް

ރަނގަޅުގޮތުގައި އަނބިމީހާ ގެންގުޅުން

އެބަހީ ތިމާ ކައިބޮއިހަދާ ފެންވަރަށް އަނބިމީހާއަށްވެސް ކާންދިނުމެވެ. ތިމާ ފޭރާންލައި އުޅޭ ނިސްބަތަކުން އަނބިމީހާއަށްވެސް ފޭރާންދީ ނިވައިކޮށްދިނުމެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ތިމާ ގަމީސްބުރި ލައި ޓައީބައްދާފައި ހުންނަފަދައިން އަނބިމީހާވެސް ގަމީސް ބުރި ލައްވާ ޓައީ

ދެމީހުން ބައިވެރިވާ ޙައްޤުތައް

 (1) އަމާނާތްތެރިވުން ދެމަފިރިންކުރެ ކޮންމެ މީހަކީ އަނެއްމީހާގެ އަމާނާތްތެރިޔަކު ކަމުގައިވާން ޖެހޭނެއެވެ. ކިތަންމެ ބޮޑުކަމެއްގައި ނަމަވެސް ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްގައި ނަމަވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުން ޖާއިޒް ވެގެން ނުވެއެވެ. މާތްﷲ ޥަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. يَا

ދެމަފިރިން

ފިރިމީހާއާއި އަނބިމީހާއާއި ދެމީހުންނަކީ ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް ދެމީހުން އެކުއެކީ ވޭތުކުރަން ދިމާވެފައިވާ ދެމީހުންނެވެ. އެދެމެދުގައި ހުންނަންޖެހޭ އެކުވެރިކަމާއި ލޯބިވެރިކަމާ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ގާތްކަމާ ސިއްރު، އެހެނިހެން ދޭދޭ މީހުންގެ ދެމެދުގައި ހުންނަންވާ މިބާވަތުގެ ކަންކަމާ ވަރަށް

އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތެވެ.

މާދަމާއަށް އިންތިޒާރު ނުކުރާށެވެ. ތިބާއާއެކު ވަނީ މިއަދެވެ. މާދަމާ އެފޮޓޯ ނަގަންދެން ތިބާ ދިރި ހުންނާނޭ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީން ކަމެއް ނެތެވެ. ވަޤުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ވިސްނަވާލައްވާށެވެ!

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްތައް ރިވާކުރެއްވުމަށް އަންހެން ޞަޙާބީން ދެއްވި އަހަންމިއްޔަތު

الْحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ.  އަންހެން ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން ޖަމާޢަތެއްގެ ބޭކަނބަލުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަރިހުން

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުން ޢިލްމު އުނގެނުމުގެ މުހިއްމުކަން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޙީބާވާލެއްވިފައިވަނީ އުނގެނުމާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. އެއީ އަލްޢަލަޤް ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ އާޔަތެވެ.”اقْرَأْ “ކިޔަވާ ވިދާޅުވާށެވެ. މި ޚިޠާބުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންވެސް ޝާމިލުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޢިލްމު އުނގެނުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ވަކި ޖިންސެއް

މިހިރަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭށެވެ

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރާށެވެ. ޢަޤީދާ ހަރުދަނާކުރާށެވެ. އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރާށެވެ. ހަރުދަނާ އީމާންކަން ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލެވޭ ފަދަ ހަތިޔާރެއް، ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އުފައްދާފައިވާ މިދުނިޔޭގައިވެސް، އުފެއްދިފައިނުވެއެވެ. އެ އީމާންކަމުގެ

އުޚްތުންގެ ސަމާލުކަމަށް

ލޮބުވެތި މުސްލިމް އުޚްތެވެ. ތިބާގެ ޢަމަލުތައް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގެންވާ ގޮތުގައި ލެހެއްޓެވުން އެދި އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މިހިރަ ކަންތައްތަކާމެދު ސަމާލުވާށެވެ. ކާމިޔާބީއަށްޓަކައެވެ. •         ދީނުގެ ކަންތައްތަކަކީ ކުޑަކަމެއް ކަމުގައި