[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އުޚްތުން

އަންހެން ބޭކަނބަލުން ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނުން

އަންދަލުސްގެ މުސްލިމުންގެ ޚިލާފާ އޮތް ޒަމާނުގައި ހިނގި ޙާދިޘާއެކެވެ. އޭރުގެ ޚަލީފާ އެކަލޭގެފާނުގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިކަލުން ކައިވެނި ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

ދަރީންގެ ޢަދާވަތްތެރިކަމުން ރައްކާތެރިވުން

ތަރުބިއްޔަތުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާ ދުރު ތަރުބިއްޔަތެއް ކުދިންނަށް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އެއްކަމަކީ ދަރީންގެ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ޢަދާވާތްތެރިކަމެވެ.

ތިބާގެ ނަފްސަށް އަމާންކަން ލިބޭ ކަމެއް

އިސްލާމީ މަންހަޖުގެ މަތީގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ތަރުބިއްޔަތަކީ ނަފުސުގެ އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތަރުބިއްޔަތައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން

ފަރުދުންގެ ޙައްޤުގައި ތަރުބިއްޔަތައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ދަރީންނާއި އަދި އެނޫންވެސް ތަރުބިއްޔަތަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ޙައްޤުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެއީ އެބައެއްގެ ދަށުގައި ބަޔަކު ލައްވާފައިވާ ކޮންމެ

خطرُ الخَلْوةِ بالمخطوبة އެންގޭޖް ކޮށްފައިވާ އަންހެން ކުއްޖާއާއެކު އެކަހެރިވުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން

يحرم الخلوة بالمخطوبة  لأنها محرّمة على الخاطب , حتى يعقد عليها , ولم يَرِد الشرع بغير النظر, فبقيت على التحريم ولأنه لا يؤمن مع الخلوة

ޖުނުބުވެރި ޙާލުގައި ކައިބޮއިހެދުމާއި ނިދުން

ޖުނުބުވެރި ޙާލުގައި ކައިބޮއިހެދުމާ ނިދުމަކީ މަނާކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޖުނުބު ވެރިވެގެންވާ ޙާލު ކައިބޮއި ނިދައި ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޥުޟޫކޮށްގެން ކައިބޮއި ހެދުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ރަނގަޅު ނަމޫނާގައި

ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖިމާޢުވުމުގެ ކުރިން ޠާހިރުވުން

ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުން އަނބިމީހާއާއެކު ޖިމާޢުވުމަށްފަހު ފެންވެރުމުގެ ކުރިން އަލުންވެސް ޖިމާޢު ވުމަށް ހީކޮށްފިނަމަ ވުޟޫކުރުން ސުންނަތް ވެގެންވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވަނީ   “ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ

އަނބިމީހާއާ ޖިމާޢުވުން

ތިމާގެ އަނބިމީހާއީ ތިމާއަށް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޙަލާލު ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަންހެނެކެވެ. އެއަނބިމީހާގެ ކިބައިން ތިމާ ބޭނުންގޮތަކަށް އަރާމު ލިބިގަތުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى

ދެމަފިރިންއެކު ނަމާދެއް ކުރުން

ކައިވެނިކޮށް ނިމުމަށްފަހު ދެމަފިރިން އެކުގައި ދެ ރަކުޢަތް ނަމާދެއްކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ. އެއީ އަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ކިބައިން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ކަމެކެވެ. އަބޫޙުރައިޒް ކިޔާމީހަކު ޢަބްދުﷲ ބުން މަސްޢޫދުގެ އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ.

ތިބާ އަޅާ ބުރުޤާއާމެދު ވިސްނާލާށެވެ!

މީގެ އަހަރު ތަކެއް ކުރިން ދިވެހީންނަކީ ބުރުގާއާ އެހާ ރައްޓެހި ބައެއް ނޫނެވެ. އޭރު ބުރުގާ އަޅަނީ ހަމައެކަނި މުސްކުޅިންނެވެ. ތަންކޮޅެއް ޒުވާން މީހަކު އަޅައިފިއްޔާ އެއީ “މާމަގަނޑެކެވެ.”

އަނބިމީހާގެ ބޮލުގައި ތިމާގެ އަތް ބާއްވައި ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުން

ތިމާ މީހަކާ އިނުމަށްފަހު އަނބިމީހާގާތު ރޭކުރުމުގެ ކުރީގައި އެކަނބުލޭގެ ގާތަށްގޮސް އެކަނބުލޭގެ ބޮލުގެ ނިތްކުރިޔާ ވީހިސާބުގައި ތިމާގެ އަތްބާއްވައި ބިސްމި ކިޔުމަށްފަހު އަންނަނިވި ދުޢާ ކިއުން އެދެވިގެންވެއެވެ.  ((اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ

އަނބީން ކައިރީގައި ރޭކުރުމުގެ އަދަބު

އިސްލާމްދީނަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތުގެ ދީނެވެ. އިންސާނިއްޔަތަށް ފައިދާހުރި އެއްވެސް ކަމެއް އެކަމެއްގެ އިރުޝާދު ދެއްވާފައި ނޫނީ އިސްލާމް ދީން ދޫނުކުރެއެވެ. އިންސާނީ ޙަޔާތުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ކަންތަކުން ފެށިގެން އެންމެ އާދައިގެ ކަންކަމާ

އަންހެން ފިރިހެން ވަކީން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދަލީލު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޒަމާނުގައި ދިރުއުޅުއްވި އަންހެން ޞަޙާބީން ދީނުގެ ޢިލްމު އުނގެނުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވިއެވެ. عَنْ أبي سَـعِيْد رَضِيَ اللَّـهُ عَنْـهُ قَالَ: جَـاءَتِ امْـرأةٌ إلى

ފިރިމީހާއަށް ޝުކުރު ކުރުން

ފިރިމީހާ ކޮށްދޭ ހެޔޮކަމަށް ޝުކުރު ކުރުމީ އަނބީންގެ ވާޖިބެކެވެ. އޮޅުމެއްނެތި އެގޭގޮތުގައި ފިރިމީހާ ވަރަށްގިނަ ތަފާތު ރޮނގު ރޮނގުން އަނބިމީހާއަށް ހެޔޮ ފޯރުވައިދީ އެހީތައް ވަމުންދެއެވެ. ކެއިންބުއިމުގެ ކަންތަކާ ފޭރާންލުމާ ނިދާތަނާ އަދި ބަލިވީމާ

ފިރިމީހާގެ ތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރިވުން

ފިރިމީހާގެ ގެޔާ އޭނާގެ ދަރިންނާ އަދި އޭނާގެ މުދަލާ ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާ ހެދުމަކީ އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން ފިރިމީހާއަށް ލިބެންވާ ޙައްޤެކެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. “وَالْمَرْءَةُ رَاعِيَةٌ عَلَي

އަންހެން ބޭކަނބަލުން ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނުން

އަންދަލުސްގެ މުސްލިމުންގެ ޚިލާފާ އޮތް ޒަމާނުގައި ހިނގި ޙާދިޘާއެކެވެ. އޭރުގެ ޚަލީފާ އެކަލޭގެފާނުގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިކަލުން ކައިވެނި ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

ދަރީންގެ ޢަދާވަތްތެރިކަމުން ރައްކާތެރިވުން

ތަރުބިއްޔަތުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާ ދުރު ތަރުބިއްޔަތެއް ކުދިންނަށް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އެއްކަމަކީ ދަރީންގެ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ޢަދާވާތްތެރިކަމެވެ.

ތިބާގެ ނަފްސަށް އަމާންކަން ލިބޭ ކަމެއް

އިސްލާމީ މަންހަޖުގެ މަތީގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ތަރުބިއްޔަތަކީ ނަފުސުގެ އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތަރުބިއްޔަތައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން

ފަރުދުންގެ ޙައްޤުގައި ތަރުބިއްޔަތައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ދަރީންނާއި އަދި އެނޫންވެސް ތަރުބިއްޔަތަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ޙައްޤުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެއީ އެބައެއްގެ ދަށުގައި ބަޔަކު ލައްވާފައިވާ ކޮންމެ

خطرُ الخَلْوةِ بالمخطوبة އެންގޭޖް ކޮށްފައިވާ އަންހެން ކުއްޖާއާއެކު އެކަހެރިވުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން

يحرم الخلوة بالمخطوبة  لأنها محرّمة على الخاطب , حتى يعقد عليها , ولم يَرِد الشرع بغير النظر, فبقيت على التحريم ولأنه لا يؤمن مع الخلوة

ޖުނުބުވެރި ޙާލުގައި ކައިބޮއިހެދުމާއި ނިދުން

ޖުނުބުވެރި ޙާލުގައި ކައިބޮއިހެދުމާ ނިދުމަކީ މަނާކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޖުނުބު ވެރިވެގެންވާ ޙާލު ކައިބޮއި ނިދައި ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޥުޟޫކޮށްގެން ކައިބޮއި ހެދުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ރަނގަޅު ނަމޫނާގައި

ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖިމާޢުވުމުގެ ކުރިން ޠާހިރުވުން

ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުން އަނބިމީހާއާއެކު ޖިމާޢުވުމަށްފަހު ފެންވެރުމުގެ ކުރިން އަލުންވެސް ޖިމާޢު ވުމަށް ހީކޮށްފިނަމަ ވުޟޫކުރުން ސުންނަތް ވެގެންވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވަނީ   “ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ

އަނބިމީހާއާ ޖިމާޢުވުން

ތިމާގެ އަނބިމީހާއީ ތިމާއަށް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޙަލާލު ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަންހެނެކެވެ. އެއަނބިމީހާގެ ކިބައިން ތިމާ ބޭނުންގޮތަކަށް އަރާމު ލިބިގަތުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى

ދެމަފިރިންއެކު ނަމާދެއް ކުރުން

ކައިވެނިކޮށް ނިމުމަށްފަހު ދެމަފިރިން އެކުގައި ދެ ރަކުޢަތް ނަމާދެއްކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ. އެއީ އަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ކިބައިން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ކަމެކެވެ. އަބޫޙުރައިޒް ކިޔާމީހަކު ޢަބްދުﷲ ބުން މަސްޢޫދުގެ އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ.

ތިބާ އަޅާ ބުރުޤާއާމެދު ވިސްނާލާށެވެ!

މީގެ އަހަރު ތަކެއް ކުރިން ދިވެހީންނަކީ ބުރުގާއާ އެހާ ރައްޓެހި ބައެއް ނޫނެވެ. އޭރު ބުރުގާ އަޅަނީ ހަމައެކަނި މުސްކުޅިންނެވެ. ތަންކޮޅެއް ޒުވާން މީހަކު އަޅައިފިއްޔާ އެއީ “މާމަގަނޑެކެވެ.”

އަނބިމީހާގެ ބޮލުގައި ތިމާގެ އަތް ބާއްވައި ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުން

ތިމާ މީހަކާ އިނުމަށްފަހު އަނބިމީހާގާތު ރޭކުރުމުގެ ކުރީގައި އެކަނބުލޭގެ ގާތަށްގޮސް އެކަނބުލޭގެ ބޮލުގެ ނިތްކުރިޔާ ވީހިސާބުގައި ތިމާގެ އަތްބާއްވައި ބިސްމި ކިޔުމަށްފަހު އަންނަނިވި ދުޢާ ކިއުން އެދެވިގެންވެއެވެ.  ((اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ

އަނބީން ކައިރީގައި ރޭކުރުމުގެ އަދަބު

އިސްލާމްދީނަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތުގެ ދީނެވެ. އިންސާނިއްޔަތަށް ފައިދާހުރި އެއްވެސް ކަމެއް އެކަމެއްގެ އިރުޝާދު ދެއްވާފައި ނޫނީ އިސްލާމް ދީން ދޫނުކުރެއެވެ. އިންސާނީ ޙަޔާތުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ކަންތަކުން ފެށިގެން އެންމެ އާދައިގެ ކަންކަމާ

އަންހެން ފިރިހެން ވަކީން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދަލީލު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޒަމާނުގައި ދިރުއުޅުއްވި އަންހެން ޞަޙާބީން ދީނުގެ ޢިލްމު އުނގެނުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވިއެވެ. عَنْ أبي سَـعِيْد رَضِيَ اللَّـهُ عَنْـهُ قَالَ: جَـاءَتِ امْـرأةٌ إلى

ފިރިމީހާއަށް ޝުކުރު ކުރުން

ފިރިމީހާ ކޮށްދޭ ހެޔޮކަމަށް ޝުކުރު ކުރުމީ އަނބީންގެ ވާޖިބެކެވެ. އޮޅުމެއްނެތި އެގޭގޮތުގައި ފިރިމީހާ ވަރަށްގިނަ ތަފާތު ރޮނގު ރޮނގުން އަނބިމީހާއަށް ހެޔޮ ފޯރުވައިދީ އެހީތައް ވަމުންދެއެވެ. ކެއިންބުއިމުގެ ކަންތަކާ ފޭރާންލުމާ ނިދާތަނާ އަދި ބަލިވީމާ

ފިރިމީހާގެ ތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރިވުން

ފިރިމީހާގެ ގެޔާ އޭނާގެ ދަރިންނާ އަދި އޭނާގެ މުދަލާ ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާ ހެދުމަކީ އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން ފިރިމީހާއަށް ލިބެންވާ ޙައްޤެކެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. “وَالْمَرْءَةُ رَاعِيَةٌ عَلَي