[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ އުއްމަތް

ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލަން ނުވޭތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކޮށްލަންވީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ މިދީނުގެ ދިފާޢުގައި އެއިލާހުގެ ދީނަށް ނަސްރުދިނުމުގައިތޯއެވެ. ނޫނީ މިދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުންދާ ބައެއްގެ ކައިރީގައި ފިނޑިވެ ނިކަމެތިވެފައިވާ ހާލުގައި އަބާއްޖަވެރިންނާ އެކުގައިތޯއެވެ.

އެބައިމީހުންގެ ނުރައްކާ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ މަދީނާއަށް…!

މައްކާގެ މުޝްރިކުން ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނަށް ކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތަކާއި ދުއްތުރާތައް ބޮޑުވި ހިނދު ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ މަދީނާއަށް ހިޖުރަ ކުރުމުގެ އިޛުނަފުޅު އެބޭކަލުންނަށް ދެއްވައިފައެވެ.

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙުކުމްފުޅާއި ދެކޮޅުހަދަން ތިބާ ތީ ކާކުހެއްޔެވެ؟

ނެތުމުގެ ތެރެއިން އިންސާނާ އުފައްދަވާ އެއިންސާނާއަށް ރިޒުޤުދެއްވާ އެއިންސާނާއަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާ ކަނޑައަޅުއްވައިފައެވެ. އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާނެ އެއްމެހާ ޙުކުމްތަކާއި އުސޫލުތައްވަނީ، ޙުކުމް ކުރެއްވުމުގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ﷲ

އާޚިރަތުގެ ގޯތި ކާމިޔާބު ކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް.

މުސްލިމަކަށްވުމަކީ ﷲ ދެއްވި ވަރަށް ބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޞައްވަރުކުރެވޭ ވަރަށްވުރެވެސް ބޮޑު ކަމެކެވެ.އެކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެޔަށްޓަކައި ޝުކުރުކުރަން ޖެހޭ އަދި އެކަމަށްޓަކައި ޙައްޤުތަކެއް އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެންނޫންނަމަ އެކަމަށް ރައްކާތެރިނުވެވި

ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މީހުން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ

ނަވާރަސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށްވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔެއްކަމަށްވާ މައިކަލް އެޗް.ހާރޓު އޭނާގެ ފޮތެއްކަމަށްވާ ދަ ހަންޑްރެޑް : އަ ރޭންކިން އޮފް ދަ މޮސްޓު އިންފުލުވެންޝަލް ޕާރސަންސް އިންދަ ހިސްޓުރީ. ( ތާރީޚުގައި އެންމެ

މުސްލިމުން ޤަތުލުކުރެވެމުން ދާއިރު ތިބާއަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟

1- އެ އަޚުންނަށް ނަޞުރުދެއްވާތޯ ދުޢާކުރުން. މީގެ ތެރޭގައި ނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުން ހިމެނޭ.قال النبي صلى الله عليه وسلم : (هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ) رواه البخاري (2896( މާނައީ: “ތިޔަބައިމީހުންނަށް

އިބުނު އަލްޤައްޔިމު : އަޅާ ވެރިރައްބުގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިހުންނާނެ ދެމަޤާމް

އިމާމު އިބުނުލް ޤައްޔިމު ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތެއްކަމުގައިވާ ފަވާޢިދުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. “އަޅާ އޭނާގެ ރައްބުގެ ކުރީމަތީގައި ހުއްޓެން ޖެހޭ ދެމަޤާމެއް ވެއެވެ. (ފުރަތަމައީ) ﷲގެ ކުރިމަތީގައި ނަމާދަށް ހުއްޓޭ ހުއްޓުމެވެ. (ދެވަނައީ) ﷲ ސުބުހާނަހޫ

ތިބާ ދަނީ މުރާޤަބާ ކުރެވެމުންނެވެ.

ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ﷲ ތަޢާލާ ތިބާ މުރާޤަބާ ކުރައްވާކަން ތިބާއަށް އެނގޭ އިރު ތިބާގެ ޙަޔާތް އެއިލާހަށް ކިޔަމަންގަތުންމަތީ ހޭދަކުރާށެވެ.

މިއަދުގެ ޙާލަތު، ކީރިތި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ބަސްފުޅުން…؟

މީސްތަކުން ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެގެން، ވާނުވާ ނޭނގި އުޅެނީއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް އަންނަން އުޅޭ ކަހަލައެވެ. ނުވަތަ ބޮޑު ތަދުމަޑު ކަމެއް ފެތުރިދާނޭހެން ހީވާ ކަހަލައެވެ. ކަމުގެ މާހިރުންވެސް ވަނީ ވާނުވާ ނޭނގި ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ﷲގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކޮށް ޝަހީދުވާ މީހުންގެ މަތިވެރިކަން.

1. قال الله تعالى:“وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ” (البقرة:154) ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “އަދި ﷲ ތަޢާލާގެ މަގުގައި

އޭ الله !

اللَّهُمَّ انْصُرُ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ. އޭ الله ! އިސްލާމްދީނަށާއި މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވާންދޭވެ! اللَّهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَكَ وَنَبِيَّكَ وَكِتَابَكَ. އިނބަރަސްކަލާނގެ ދީނާއި، އިނބަރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވި ނަބިއްޔާއާއި އިނބަރަސްކަލާނގެ ފޮތަށް

ލާދީނީ ނޫން ވެއްޖިއްޔާ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތަކަށް އިންކާރު ކުރަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

بسم الله نحمده و نستعينه. އަހަރެމެން އެބަ ބުނަމުއެވެ. އަހަރެމެން އެންމެންނަކީވެސް މުސްލިމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެމެން ލާދީނީ ބަޔަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ މީހުންނާ ކޮށްލަން ސުވާލެއް އެބައޮތެވެ؟ އެހެންވިއްޔާ މުސްލިމަކަށްވެ ހުރެ

ބޭނުމަކީ މީހުން އިސްލާޙުވިޔަ ނުދިނުމެވެ

ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާއަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކެކޭ ބުނެފިނަމަ އަހަރެން އެވާހަކަ ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަމެވެ. ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ. ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާއިން އެބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އެއްބަޔަކީ އަހަރެމެންނެވެ. އަހަރެމެންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ

ތިޔައީ ހަމަހަމަ ކަމެއްނޫނެވެ. ތިޔަ އަރައިގަނެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަރާމާތާއި ޢިއްޒަތަށެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން އެންމެ ގަދަޔަށް އިވެމުންދާ އަޑަކީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ގޮވާލެވޭ އަޑެވެ. ސުވާލަކީ މުސްލިމު އުޚްތުންނަކީ ޙައްޤުތައް ނުލިބިގެން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަންޖެހޭ ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. މާތްﷲ އިންސާނާ

ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލަން ނުވޭތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކޮށްލަންވީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ މިދީނުގެ ދިފާޢުގައި އެއިލާހުގެ ދީނަށް ނަސްރުދިނުމުގައިތޯއެވެ. ނޫނީ މިދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުންދާ ބައެއްގެ ކައިރީގައި ފިނޑިވެ ނިކަމެތިވެފައިވާ ހާލުގައި އަބާއްޖަވެރިންނާ އެކުގައިތޯއެވެ.

އެބައިމީހުންގެ ނުރައްކާ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ މަދީނާއަށް…!

މައްކާގެ މުޝްރިކުން ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނަށް ކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތަކާއި ދުއްތުރާތައް ބޮޑުވި ހިނދު ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ މަދީނާއަށް ހިޖުރަ ކުރުމުގެ އިޛުނަފުޅު އެބޭކަލުންނަށް ދެއްވައިފައެވެ.

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙުކުމްފުޅާއި ދެކޮޅުހަދަން ތިބާ ތީ ކާކުހެއްޔެވެ؟

ނެތުމުގެ ތެރެއިން އިންސާނާ އުފައްދަވާ އެއިންސާނާއަށް ރިޒުޤުދެއްވާ އެއިންސާނާއަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާ ކަނޑައަޅުއްވައިފައެވެ. އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާނެ އެއްމެހާ ޙުކުމްތަކާއި އުސޫލުތައްވަނީ، ޙުކުމް ކުރެއްވުމުގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ﷲ

އާޚިރަތުގެ ގޯތި ކާމިޔާބު ކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް.

މުސްލިމަކަށްވުމަކީ ﷲ ދެއްވި ވަރަށް ބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޞައްވަރުކުރެވޭ ވަރަށްވުރެވެސް ބޮޑު ކަމެކެވެ.އެކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެޔަށްޓަކައި ޝުކުރުކުރަން ޖެހޭ އަދި އެކަމަށްޓަކައި ޙައްޤުތަކެއް އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެންނޫންނަމަ އެކަމަށް ރައްކާތެރިނުވެވި

ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މީހުން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ

ނަވާރަސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށްވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔެއްކަމަށްވާ މައިކަލް އެޗް.ހާރޓު އޭނާގެ ފޮތެއްކަމަށްވާ ދަ ހަންޑްރެޑް : އަ ރޭންކިން އޮފް ދަ މޮސްޓު އިންފުލުވެންޝަލް ޕާރސަންސް އިންދަ ހިސްޓުރީ. ( ތާރީޚުގައި އެންމެ

މުސްލިމުން ޤަތުލުކުރެވެމުން ދާއިރު ތިބާއަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟

1- އެ އަޚުންނަށް ނަޞުރުދެއްވާތޯ ދުޢާކުރުން. މީގެ ތެރޭގައި ނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުން ހިމެނޭ.قال النبي صلى الله عليه وسلم : (هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ) رواه البخاري (2896( މާނައީ: “ތިޔަބައިމީހުންނަށް

އިބުނު އަލްޤައްޔިމު : އަޅާ ވެރިރައްބުގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިހުންނާނެ ދެމަޤާމް

އިމާމު އިބުނުލް ޤައްޔިމު ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތެއްކަމުގައިވާ ފަވާޢިދުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. “އަޅާ އޭނާގެ ރައްބުގެ ކުރީމަތީގައި ހުއްޓެން ޖެހޭ ދެމަޤާމެއް ވެއެވެ. (ފުރަތަމައީ) ﷲގެ ކުރިމަތީގައި ނަމާދަށް ހުއްޓޭ ހުއްޓުމެވެ. (ދެވަނައީ) ﷲ ސުބުހާނަހޫ

ތިބާ ދަނީ މުރާޤަބާ ކުރެވެމުންނެވެ.

ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ﷲ ތަޢާލާ ތިބާ މުރާޤަބާ ކުރައްވާކަން ތިބާއަށް އެނގޭ އިރު ތިބާގެ ޙަޔާތް އެއިލާހަށް ކިޔަމަންގަތުންމަތީ ހޭދަކުރާށެވެ.

މިއަދުގެ ޙާލަތު، ކީރިތި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ބަސްފުޅުން…؟

މީސްތަކުން ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެގެން، ވާނުވާ ނޭނގި އުޅެނީއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް އަންނަން އުޅޭ ކަހަލައެވެ. ނުވަތަ ބޮޑު ތަދުމަޑު ކަމެއް ފެތުރިދާނޭހެން ހީވާ ކަހަލައެވެ. ކަމުގެ މާހިރުންވެސް ވަނީ ވާނުވާ ނޭނގި ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ﷲގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކޮށް ޝަހީދުވާ މީހުންގެ މަތިވެރިކަން.

1. قال الله تعالى:“وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ” (البقرة:154) ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “އަދި ﷲ ތަޢާލާގެ މަގުގައި

އޭ الله !

اللَّهُمَّ انْصُرُ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ. އޭ الله ! އިސްލާމްދީނަށާއި މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވާންދޭވެ! اللَّهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَكَ وَنَبِيَّكَ وَكِتَابَكَ. އިނބަރަސްކަލާނގެ ދީނާއި، އިނބަރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވި ނަބިއްޔާއާއި އިނބަރަސްކަލާނގެ ފޮތަށް

ލާދީނީ ނޫން ވެއްޖިއްޔާ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތަކަށް އިންކާރު ކުރަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

بسم الله نحمده و نستعينه. އަހަރެމެން އެބަ ބުނަމުއެވެ. އަހަރެމެން އެންމެންނަކީވެސް މުސްލިމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެމެން ލާދީނީ ބަޔަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ މީހުންނާ ކޮށްލަން ސުވާލެއް އެބައޮތެވެ؟ އެހެންވިއްޔާ މުސްލިމަކަށްވެ ހުރެ

ބޭނުމަކީ މީހުން އިސްލާޙުވިޔަ ނުދިނުމެވެ

ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާއަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކެކޭ ބުނެފިނަމަ އަހަރެން އެވާހަކަ ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަމެވެ. ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ. ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާއިން އެބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އެއްބަޔަކީ އަހަރެމެންނެވެ. އަހަރެމެންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ

ތިޔައީ ހަމަހަމަ ކަމެއްނޫނެވެ. ތިޔަ އަރައިގަނެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަރާމާތާއި ޢިއްޒަތަށެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން އެންމެ ގަދަޔަށް އިވެމުންދާ އަޑަކީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ގޮވާލެވޭ އަޑެވެ. ސުވާލަކީ މުސްލިމު އުޚްތުންނަކީ ޙައްޤުތައް ނުލިބިގެން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަންޖެހޭ ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. މާތްﷲ އިންސާނާ