[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެހެނިހެން

ޢަރަބި އިނގިރޭސި ރަދީފު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ

އިނގިރޭސި ބަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު ބަހެކެވެ. ނާސަރީން ފެށިގެން މަތީ ތަޢުލީމީ މަރުހަލާތަކާއި ހިސާބަށް މިކިޔަވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. ވީމާ ޢަރަބި ބަސް ދަސްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަރަބި އިނގިރޭސި ރަދީފުގެ މުހިންމުކަން

ޢަރަބި އިނގިރޭސި ރަދީފު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ

އިނގިރޭސި ބަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު ބަހެކެވެ. ނާސަރީން ފެށިގެން މަތީ ތަޢުލީމީ މަރުހަލާތަކާއި ހިސާބަށް މިކިޔަވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. ވީމާ ޢަރަބި ބަސް ދަސްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަރަބި އިނގިރޭސި ރަދީފުގެ މުހިންމުކަން