[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޙަދީޘްގެ ތަރުޖަމާ

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 26

އިބްނު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

” އަންހެން ކަނބަލުން މިސްކިތަށް ދިޔުން ތިޔަބައިމީހުން މަނާނުކުރާށެވެ. އެކަނބަލުންނަށް، އެކަނބަލުންގެ ގެތައް ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.”

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 25

ޢުޘްމާނު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

“ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ މީހަކީ ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގެނި، މީސްތަކުނަށް އެ ޤުރުއާން އުގަންނައިދޭ މީހާއެވެ.”

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 24

ޢަބްދުﷲ ބުން މަސްޢޫދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އަރިހުން ސުވާލު ދެންނެވީމެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟުރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވާ ޢަމަލަކީ ކޮބާތޯއެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 23

އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

“ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅާއި، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ [މިސްކިތުގެ] މިންބަރާއި ދެމެދުގައިވާ ބިންކޮޅަކީ ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ބިންކޮޅެކެވެ.”

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 22

ޢަލީ ބުން އަބީ ޠާލިބު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ފަށުވިފޮތިކޮޅެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތަތްޕުޅުން ނެންގެވިއެވެ. އަދި އަދި ރަންކޮޅެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ވާއަތްޕުޅުން ނެންގެވުމަށް ފަހު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 21

ޢުޘްމާނު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

“ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފިމީހަކަށް، ސުވަރުގޭގައި އެކަލާނގެ އެމީހަކަށް ގަނޑުވަރެއް ބިނާކޮށްދެއްވައެވެ.”

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 20

ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަރިހުން އަނަސް ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ތިން އެއްޗެއް މައްޔިތާގެ ފަހަތުން އާދެއެވެ: އޭނާގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި، އޭނާގެ މުދަލާއި، އޭނާގެ ޢަމަލުތަކެވެ. ފަހެ ދެ އެއްޗެއް އެނބުރި ދެއެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 19

ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 18

ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “[އީމާންތެރިކަން] ވަރުގަދަ މުއުމިނު އަޅާ، [އީމާންތެރިކަން] ބަލިކަށި މުއުމިނު އަޅާއަށްވުރެ މާތް ﷲގެ ހަޟުރަތުގައި ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.”

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 17

ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

“ވާތުން ނުކާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ވާއަތުން ކަނީ ޝައިޠޯނާއެވެ.”

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 16

އަބޫ ޛައްރު ރަޟިޔަ ﷲ އަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ: ((ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޚުންނަކީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކޮށްދޭ ބައެކެވެ.

ދިރޭ ތަކެއްޗަށް އޯގާތެރިވުން

ދިރޭ ތަކެއްޗަށް އޯގާތެރިކޮށް ހިތުމުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން އިސްވެދިޔަ ދެޙަދީޘުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިގެން ހިނގައްޖެއެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 15

އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ދޮގުވާހަކަ ދެއްކުމާއި ނުބައިކަންކަން ކުރުމާ ދަންނައެވެ. ފަހެ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެބައިމީހުންގެ ފަރާތުން ކެއިން ބުއިން ދޫކޮށްލުން ބޭނުންވެވޮޑިގެން ނުވެއެވެ.”

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 14

އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަލައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “މީހަކު ރޯދައަށްހުރެ ހަނދާންނެތިގެން ކައިފިނަމަ ނުވަތަ ބޮއެފިނަމަ، ފަހެ އެމީހެއްގެ ރޯދަ ފުރިހަމަކުރާށެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 13

އިބްނު ޢައްބާސް رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހަތް ގުނަނެއްގެ މައްޗަށް ސަޖިދަކުރުމަށް އަމުރުކުރެވުނެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 12

އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ބަންގިއާއި ފުރަތަމަ ސަފުގައި ހުރި ޘަވާބާއި ދަރުމަ މީސްތަކުންނަށް އެނގޭނަމަ ދެން އެކަންކުރުމަށް ގުރުއަތުލުން ފިޔަވައި އިތުރުގޮތެއްނެތްނަމަ (އެކަންކުރުމަށްޓަކައި) އެބައިމީހުން ގުރުއަތުވެސްލީހެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 26

އިބްނު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

” އަންހެން ކަނބަލުން މިސްކިތަށް ދިޔުން ތިޔަބައިމީހުން މަނާނުކުރާށެވެ. އެކަނބަލުންނަށް، އެކަނބަލުންގެ ގެތައް ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.”

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 25

ޢުޘްމާނު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

“ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ މީހަކީ ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގެނި، މީސްތަކުނަށް އެ ޤުރުއާން އުގަންނައިދޭ މީހާއެވެ.”

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 24

ޢަބްދުﷲ ބުން މަސްޢޫދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އަރިހުން ސުވާލު ދެންނެވީމެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟުރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވާ ޢަމަލަކީ ކޮބާތޯއެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 23

އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

“ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅާއި، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ [މިސްކިތުގެ] މިންބަރާއި ދެމެދުގައިވާ ބިންކޮޅަކީ ސުވަރުގޭގެ ބިންކޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ބިންކޮޅެކެވެ.”

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 22

ޢަލީ ބުން އަބީ ޠާލިބު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ފަށުވިފޮތިކޮޅެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތަތްޕުޅުން ނެންގެވިއެވެ. އަދި އަދި ރަންކޮޅެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ވާއަތްޕުޅުން ނެންގެވުމަށް ފަހު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 21

ޢުޘްމާނު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

“ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފިމީހަކަށް، ސުވަރުގޭގައި އެކަލާނގެ އެމީހަކަށް ގަނޑުވަރެއް ބިނާކޮށްދެއްވައެވެ.”

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 20

ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަރިހުން އަނަސް ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ތިން އެއްޗެއް މައްޔިތާގެ ފަހަތުން އާދެއެވެ: އޭނާގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި، އޭނާގެ މުދަލާއި، އޭނާގެ ޢަމަލުތަކެވެ. ފަހެ ދެ އެއްޗެއް އެނބުރި ދެއެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 19

ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 18

ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “[އީމާންތެރިކަން] ވަރުގަދަ މުއުމިނު އަޅާ، [އީމާންތެރިކަން] ބަލިކަށި މުއުމިނު އަޅާއަށްވުރެ މާތް ﷲގެ ހަޟުރަތުގައި ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.”

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 17

ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

“ވާތުން ނުކާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ވާއަތުން ކަނީ ޝައިޠޯނާއެވެ.”

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 16

އަބޫ ޛައްރު ރަޟިޔަ ﷲ އަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ: ((ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޚުންނަކީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކޮށްދޭ ބައެކެވެ.

ދިރޭ ތަކެއްޗަށް އޯގާތެރިވުން

ދިރޭ ތަކެއްޗަށް އޯގާތެރިކޮށް ހިތުމުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން އިސްވެދިޔަ ދެޙަދީޘުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިގެން ހިނގައްޖެއެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 15

އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ދޮގުވާހަކަ ދެއްކުމާއި ނުބައިކަންކަން ކުރުމާ ދަންނައެވެ. ފަހެ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެބައިމީހުންގެ ފަރާތުން ކެއިން ބުއިން ދޫކޮށްލުން ބޭނުންވެވޮޑިގެން ނުވެއެވެ.”

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 14

އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަލައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “މީހަކު ރޯދައަށްހުރެ ހަނދާންނެތިގެން ކައިފިނަމަ ނުވަތަ ބޮއެފިނަމަ، ފަހެ އެމީހެއްގެ ރޯދަ ފުރިހަމަކުރާށެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 13

އިބްނު ޢައްބާސް رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހަތް ގުނަނެއްގެ މައްޗަށް ސަޖިދަކުރުމަށް އަމުރުކުރެވުނެވެ.

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 12

އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ބަންގިއާއި ފުރަތަމަ ސަފުގައި ހުރި ޘަވާބާއި ދަރުމަ މީސްތަކުންނަށް އެނގޭނަމަ ދެން އެކަންކުރުމަށް ގުރުއަތުލުން ފިޔަވައި އިތުރުގޮތެއްނެތްނަމަ (އެކަންކުރުމަށްޓަކައި) އެބައިމީހުން ގުރުއަތުވެސްލީހެވެ.