[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެހެނިހެން

النِّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الحَدِيْثِ وَالأَثَرِ

މިއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘްތަކާއި ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ އަރިހުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ އަޘަރުތަކުގައިވާ ބީރައްޓެހި (ޢާންމު ނޫން) ކަލިމަތަކުގެ މާނަތައް ބަޔާންކޮށްދީ ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ.

فَتْحُ البَارِي لِابْن حَجَر

މިއީ އިބްނު ޙަޖަރު رحمه الله އެކަލޭގެފާނުގެ ޢުމުރުން 26 އަހަރު އެކަމުގައި ހޭދަކުރައްވައިގެން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ބޮޑު موسوعة (Encyclopedia) އެކެވެ.

مُقَدِّمَةُ ابْن صَلَاح

އިބްނު ޞަލާޙު رحمه الله ވަނީ ކުރިން ޢުލޫމުލް ޙަދީޘްގައި ލިޔެފައިވާ ވަކިވަކި ފޮތްތަކުގައިވާ މުހިންމު ބައިތައް ޖަމާކުރައްވާ، މި ޢިލްމުގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިތައް (ޖުމްލަ 65 ބައި) އެއް ފޮތެއްގައި ގެންނަވާފައެވެ.

صَحِيْحُ ابْن حِبَّان

ޞަޙީޙު އިބްނު ޙިއްބާނު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ މުޙައްދިޘުންގެ އުސްލޫބަށް، ފިޤުހީ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ބޮޑު موسوعة (Encyclopedia) އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

صَحِيْحُ ابْن خُزَيْمَة

މިއީ އިބްނު ޚުޒައިމާ رحمه الله ގެ އެހެން ފޮތެއްކަމުގައިވާ އަލްމުސްނަދުއް ޞަޙީޙުން (ޞައްޙަ ސަނަދުން ގުޅިފައިވާ ފޮތުން) ޚުލާޞާކުރައްވައިގެން އެކަލޭގެފާނު އެކުލަވާލެއްވި ފޮތެކެވެ.

مُسْنَدُ أَحْمَد

الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله ގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މި ފޮތްވަނީ ތަޙުޤީޤު ކުރައްވާފައެވެ. އެ މަސައްކަތް ނިމުނު އިރު މި ފޮތުގައި 50 މުޖައްލަދު ވެއެވެ.

مُوَطَّأ مَالِك

މި ފޮތުގައިވަނީ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކާއި ޞަޙާބީ ބޭކަލުންނާ އަދި ތާބިޢީ ބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތަކާއި ފަތުވާތަކެވެ.

سُنَنُ ابْن مَاجَه

އިބްނު މާޖާ رحمه الله އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތް ތަރުތީބުކުރައްވާފައިވަނީ السُّنَن ގެ އެހެނިހެން ފޮތްތައްވެސް ތަރުތީބުކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން، ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރައްވާ ބާބުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.

سُنَنُ النَّسَائِي

ނަސާއީ رحمه الله މި ފޮތް ތަރުތީބުކުރައްވާފައިވަނީ ފިޤުހީ ބާބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ޙަދީޘްތަކުން ނެގޭ ފިޤުހީ ޙުކުމުގެ މައްޗަށް ބާބުތަކަށް ނަންދެއްވާފައި ވެއެވެ.

سُنَنُ أَبِيْ دَاوُد

ސުނަނުގެ އެހެން ފޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ޢިލްމުވެރިން މި ފޮތަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ދެއްވާފައި ވެއެވެ.

صَحِيح مُسْلِم

މިއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން ގުޅިފައިވާ ސަނަދުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާ، ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރައްވައި އިމާމު މުސްލިމު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ.

صَحِيحُ الْبُخَارِي

މިއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރައްވާ އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ.

ރަސޫލާ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ނަޞާރާއިންގެ ވަފުދެއް މަސްޖިދުއްނަބަވީގައި އެބައިމީހުންގެ އަޅުކަމެއް އަދާކުރިކަމަށް ބުނާ ޙާދިޘާއަކީ ޞައްޙަ ޙާދިޘާއެއް ނޫން – 2

ރަސޫލާ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ނަޖުރާނުގެ ވަފުދު އިތުރުއެކަލޭގެފާނުންގެ މިސްކިތްކޮޅުގައި އަޅުކަން ކުރި ވާހަކަ ބަޔާން ކޮށް އައިސްފައިވާ ޚަބަރަކީ ސަނަދުގެ ގޮތުން ޞައްޙަ ޚަބަރެއް ނޫނެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ފިޤުހީ މައްސަލައިގައި ދަލީލު ނަގަން އެ ޙަދީޘް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ރަސޫލާ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ނަޞާރާއިންގެ ވަފުދެއް މަސްޖިދުއްނަބަވީގައި އެބައިމީހުންގެ އަޅުކަމެއް އަދާކުރިކަމަށް ބުނާ ޙާދިޘާއަކީ ޞައްޙަ ޙާދިޘާއެއް ނޫން – 1

ނަޞާރާއިންގެ ވަފުދުގެ އަޅުކަމާމެދު އައިސްފައިވާ ވާހަކަ

النِّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الحَدِيْثِ وَالأَثَرِ

މިއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘްތަކާއި ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ އަރިހުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ އަޘަރުތަކުގައިވާ ބީރައްޓެހި (ޢާންމު ނޫން) ކަލިމަތަކުގެ މާނަތައް ބަޔާންކޮށްދީ ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ.

فَتْحُ البَارِي لِابْن حَجَر

މިއީ އިބްނު ޙަޖަރު رحمه الله އެކަލޭގެފާނުގެ ޢުމުރުން 26 އަހަރު އެކަމުގައި ހޭދަކުރައްވައިގެން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ބޮޑު موسوعة (Encyclopedia) އެކެވެ.

مُقَدِّمَةُ ابْن صَلَاح

އިބްނު ޞަލާޙު رحمه الله ވަނީ ކުރިން ޢުލޫމުލް ޙަދީޘްގައި ލިޔެފައިވާ ވަކިވަކި ފޮތްތަކުގައިވާ މުހިންމު ބައިތައް ޖަމާކުރައްވާ، މި ޢިލްމުގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިތައް (ޖުމްލަ 65 ބައި) އެއް ފޮތެއްގައި ގެންނަވާފައެވެ.

صَحِيْحُ ابْن حِبَّان

ޞަޙީޙު އިބްނު ޙިއްބާނު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ މުޙައްދިޘުންގެ އުސްލޫބަށް، ފިޤުހީ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ބޮޑު موسوعة (Encyclopedia) އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

صَحِيْحُ ابْن خُزَيْمَة

މިއީ އިބްނު ޚުޒައިމާ رحمه الله ގެ އެހެން ފޮތެއްކަމުގައިވާ އަލްމުސްނަދުއް ޞަޙީޙުން (ޞައްޙަ ސަނަދުން ގުޅިފައިވާ ފޮތުން) ޚުލާޞާކުރައްވައިގެން އެކަލޭގެފާނު އެކުލަވާލެއްވި ފޮތެކެވެ.

مُسْنَدُ أَحْمَد

الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله ގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މި ފޮތްވަނީ ތަޙުޤީޤު ކުރައްވާފައެވެ. އެ މަސައްކަތް ނިމުނު އިރު މި ފޮތުގައި 50 މުޖައްލަދު ވެއެވެ.

مُوَطَّأ مَالِك

މި ފޮތުގައިވަނީ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކާއި ޞަޙާބީ ބޭކަލުންނާ އަދި ތާބިޢީ ބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތަކާއި ފަތުވާތަކެވެ.

سُنَنُ ابْن مَاجَه

އިބްނު މާޖާ رحمه الله އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތް ތަރުތީބުކުރައްވާފައިވަނީ السُّنَن ގެ އެހެނިހެން ފޮތްތައްވެސް ތަރުތީބުކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން، ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރައްވާ ބާބުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.

سُنَنُ النَّسَائِي

ނަސާއީ رحمه الله މި ފޮތް ތަރުތީބުކުރައްވާފައިވަނީ ފިޤުހީ ބާބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ޙަދީޘްތަކުން ނެގޭ ފިޤުހީ ޙުކުމުގެ މައްޗަށް ބާބުތަކަށް ނަންދެއްވާފައި ވެއެވެ.

سُنَنُ أَبِيْ دَاوُد

ސުނަނުގެ އެހެން ފޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ޢިލްމުވެރިން މި ފޮތަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ދެއްވާފައި ވެއެވެ.

صَحِيح مُسْلِم

މިއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން ގުޅިފައިވާ ސަނަދުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާ، ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރައްވައި އިމާމު މުސްލިމު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ.

صَحِيحُ الْبُخَارِي

މިއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރައްވާ އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ.

ރަސޫލާ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ނަޞާރާއިންގެ ވަފުދެއް މަސްޖިދުއްނަބަވީގައި އެބައިމީހުންގެ އަޅުކަމެއް އަދާކުރިކަމަށް ބުނާ ޙާދިޘާއަކީ ޞައްޙަ ޙާދިޘާއެއް ނޫން – 2

ރަސޫލާ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ނަޖުރާނުގެ ވަފުދު އިތުރުއެކަލޭގެފާނުންގެ މިސްކިތްކޮޅުގައި އަޅުކަން ކުރި ވާހަކަ ބަޔާން ކޮށް އައިސްފައިވާ ޚަބަރަކީ ސަނަދުގެ ގޮތުން ޞައްޙަ ޚަބަރެއް ނޫނެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ފިޤުހީ މައްސަލައިގައި ދަލީލު ނަގަން އެ ޙަދީޘް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ރަސޫލާ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ނަޞާރާއިންގެ ވަފުދެއް މަސްޖިދުއްނަބަވީގައި އެބައިމީހުންގެ އަޅުކަމެއް އަދާކުރިކަމަށް ބުނާ ޙާދިޘާއަކީ ޞައްޙަ ޙާދިޘާއެއް ނޫން – 1

ނަޞާރާއިންގެ ވަފުދުގެ އަޅުކަމާމެދު އައިސްފައިވާ ވާހަކަ