[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢިލްމުވެރިން

އައްޝައިޚް ފ. ޢަބްދުއްރަޙީމް – رحمه الله –

1969 ވަނަ އަހަރު ޝައިޚް މަދީނާއަށް ވަޑައިގެން މަދީނާގައި ހުންނަ އަލްޖާމިޢާ އަލްއިސްލާމިއްޔާގައި ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދެއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އަދި ޝައިޚް ޢަރަބި ބަސް އުނގެނިވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުރެއްވި ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީގައި، ޢަރަބި ބަހުން ވާހަކަ ނުދައްކާ މީހުންނަށް ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭނެ މުޤައްރަރެއް އެކުލަވާލެއްވިއެވެ.

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙުލް ޢުޘައިމީން رحمه الله – 1

އެއީ މުޅި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ދަންނަ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ! އެއީ މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް ދަންނަ ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ (ޝަރުޢީ) ޢިލްމަށް ލޯބިކުރެއްވި އަދި އެ ޢިލްމު ފެތުރެއްވުމަށް އިންތިހާއަށް މަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

އައްޝައިޚް ފ. ޢަބްދުއްރަޙީމް – رحمه الله –

1969 ވަނަ އަހަރު ޝައިޚް މަދީނާއަށް ވަޑައިގެން މަދީނާގައި ހުންނަ އަލްޖާމިޢާ އަލްއިސްލާމިއްޔާގައި ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދެއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އަދި ޝައިޚް ޢަރަބި ބަސް އުނގެނިވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުރެއްވި ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީގައި، ޢަރަބި ބަހުން ވާހަކަ ނުދައްކާ މީހުންނަށް ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭނެ މުޤައްރަރެއް އެކުލަވާލެއްވިއެވެ.

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙުލް ޢުޘައިމީން رحمه الله – 1

އެއީ މުޅި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ދަންނަ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ! އެއީ މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް ދަންނަ ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ (ޝަރުޢީ) ޢިލްމަށް ލޯބިކުރެއްވި އަދި އެ ޢިލްމު ފެތުރެއްވުމަށް އިންތިހާއަށް މަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.