[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބީބޭކަލުން

عيسى عليه السلام – ٣

ޢީސާ عليه السلام ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވުނު ޒަމާނުގައި ޔަހޫދީންގެ ޙާލަތު

ސަލާމްލެއްވި އައްޔޫބު ގެފާނުގެ ވާހަކަ

އެނގި ވަޑައިގަންނަވާނޭފަދައިން، ﷲގެ ރަސޫލާ ސަލާމާއި ޞަލާވަތްލެވި އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމަށްފަހު، ދެން ވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ ނަބިބޭކަލެއްވެސް ވަޑައިގެންނެވީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުންނެވެ. އެގޮތުން ﷲގެ ނަބިއްޔާ އައްޔޫބު ޢަލައިހިއްސަލާމް އަކީވެސް ﷲގެ ޚަލީލް އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ

ސަބާގެ ރަނިކަމަނާ އާއި ސުލައިމާންގެފާނު

ސުލައިމާނުގެފާނަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު ރަސްކަމެއް ﷲ ތަޢާލާދެއްވި އެއިލާހުގެ ނަބިއްޔެކެވެ. ޢިލްމާއި ވެރިކަމާއި ނަބީކަން ދެއްވަވާ ޖިންނީންނާއި ވަޔާއި ދޫނިސޫފާސޫފި އެކަލޭގެފާނުގެ ކިޔަމަންކަމުގެ ދަށުގައި ލެއްވިއެވެ. ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން ސުލައިމާނުގެފާނަށް ﷲ

ދާޥޫދު عليه السلام އާމެދު ބައެއްމީހުންގެ ބާޠިލު ބުނުން

ދާޥޫދު عليه السلام އަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މާތް ކުރައްވާ މަތިވެރި ކުރައްވާފައިވާ ރަސޫލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާ ޒަބޫރު ބާވާލެއްވިއެވެ. ސުރުޚީ ގައި ބަޔާންވެފައި އެވާ ބާޠިލު ބުނުމަކީ ދާޥޫދު عليه

ﷲގެ ނަބިއްޔާ ޞާލިޙް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ

ފެށުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޘަމޫދު ބާގައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ގެތަކާއި އަރާހަމަވެވަޑައިގަތެވެ. ޘަމޫދު ބާގައިގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ޖަމަލު މަރާލިމީހުންނެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއާއި އެކަލޭގެފާނުގެ

ޚަޟިރުގެފާނުގެ ވާހަކަ

އިމާމް މުސްލިމާއި އިމާމުލް ބުޚާރީ ރަޙިމަހުމަﷲ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަރިހުން ޢުބައްޔު ބުން ކަޢުބު ރަޞިޔަﷲ ޢަންހު ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެއްދުވަހެއްގައި މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް ، ބަނީ އިސްރާއީލުންގެ ތެރޭގައި ޚުޠުބާއެއް ދިނުމަށް

އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އަވަހާރަވުން

ފެށުން: މި ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްޕާފުޅު އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަގުތުތަށް ހޭދަކުރެއްވިގޮތުގެ ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިއްބައިދޭ ވާހަކައެކެވެ. މަރުގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޙާލުކޮޅު ހުރިގޮތް މިވާހަކައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދާނެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު

އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ދެކޮޅުހެއްދެވުމާއި ހަނދުމަފުޅުނެތުން

ފެށުން: މިއަދު އާރކެއޮލޮޖިސްޓުން ދަނީ ދުނިޔޭގައި ކުރީޒަމާނުގައި މީހުން އުޅެފައިވާ ތަންތަނާއި ސަރަހައްދުތައް ހޯދައި އެތަންތަންކޮނެ ދިރާސާތައް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިތަންތަނުން ކުރީގެ އުއްމަތްތަކުގެ މީހުން ގެންގުޅެފައިވާ ތަކެތިހޯދައި އެތަކެއްޗާއި ބެހޭ ތަހުލީލްތައްކޮށްހަދައެވެ. މީގެ

ޢާދުބާގައިމީހުންގެ ވާހަކަ 2

ހޫދުގެފާނުގެ ދަޢުވަތު ޢާދުބާގައިމީހުންނަށް ހިދާޔަތުގެ ތެދުމަގަށް ގޮވާލެއްވުމަށް ﷲ ހޫދުގެފާނަށް އެންގެވިހިނދު، އެކަލޭގެފާނު، ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ޙައްޤުތެދު ދީނަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ. އާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ ފިޔަވާ އެބައިމީހުން އަޅުކަންކުރަމުން ގެންދާ ބުދުތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށް

ޢާދުބާގައިމީހުންގެ ވާހަކަ 1

ނޫޙުގެފާނަށް ފަހު ނޫޙުގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުގައި ﷲ ބަރަކާތް ލެއްވިއެވެ. އެދަރިފަސްކޮޅު މުޅި ބިންމަތީ ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. އެދަރިފަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ޢާދު ކިޔާ އުއްމަތެއްގެ ބަޔަކުވިއެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ބައެކެވެ. އެބައިމީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ދަގަނޑުންވާ

عيسى عليه السلام – ٣

ޢީސާ عليه السلام ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވުނު ޒަމާނުގައި ޔަހޫދީންގެ ޙާލަތު

ސަލާމްލެއްވި އައްޔޫބު ގެފާނުގެ ވާހަކަ

އެނގި ވަޑައިގަންނަވާނޭފަދައިން، ﷲގެ ރަސޫލާ ސަލާމާއި ޞަލާވަތްލެވި އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމަށްފަހު، ދެން ވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ ނަބިބޭކަލެއްވެސް ވަޑައިގެންނެވީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުންނެވެ. އެގޮތުން ﷲގެ ނަބިއްޔާ އައްޔޫބު ޢަލައިހިއްސަލާމް އަކީވެސް ﷲގެ ޚަލީލް އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ

ސަބާގެ ރަނިކަމަނާ އާއި ސުލައިމާންގެފާނު

ސުލައިމާނުގެފާނަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު ރަސްކަމެއް ﷲ ތަޢާލާދެއްވި އެއިލާހުގެ ނަބިއްޔެކެވެ. ޢިލްމާއި ވެރިކަމާއި ނަބީކަން ދެއްވަވާ ޖިންނީންނާއި ވަޔާއި ދޫނިސޫފާސޫފި އެކަލޭގެފާނުގެ ކިޔަމަންކަމުގެ ދަށުގައި ލެއްވިއެވެ. ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން ސުލައިމާނުގެފާނަށް ﷲ

ދާޥޫދު عليه السلام އާމެދު ބައެއްމީހުންގެ ބާޠިލު ބުނުން

ދާޥޫދު عليه السلام އަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މާތް ކުރައްވާ މަތިވެރި ކުރައްވާފައިވާ ރަސޫލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާ ޒަބޫރު ބާވާލެއްވިއެވެ. ސުރުޚީ ގައި ބަޔާންވެފައި އެވާ ބާޠިލު ބުނުމަކީ ދާޥޫދު عليه

ﷲގެ ނަބިއްޔާ ޞާލިޙް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ

ފެށުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޘަމޫދު ބާގައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ގެތަކާއި އަރާހަމަވެވަޑައިގަތެވެ. ޘަމޫދު ބާގައިގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ޖަމަލު މަރާލިމީހުންނެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއާއި އެކަލޭގެފާނުގެ

ޚަޟިރުގެފާނުގެ ވާހަކަ

އިމާމް މުސްލިމާއި އިމާމުލް ބުޚާރީ ރަޙިމަހުމަﷲ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަރިހުން ޢުބައްޔު ބުން ކަޢުބު ރަޞިޔަﷲ ޢަންހު ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެއްދުވަހެއްގައި މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް ، ބަނީ އިސްރާއީލުންގެ ތެރޭގައި ޚުޠުބާއެއް ދިނުމަށް

އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އަވަހާރަވުން

ފެށުން: މި ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްޕާފުޅު އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަގުތުތަށް ހޭދަކުރެއްވިގޮތުގެ ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިއްބައިދޭ ވާހަކައެކެވެ. މަރުގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޙާލުކޮޅު ހުރިގޮތް މިވާހަކައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދާނެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު

އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ދެކޮޅުހެއްދެވުމާއި ހަނދުމަފުޅުނެތުން

ފެށުން: މިއަދު އާރކެއޮލޮޖިސްޓުން ދަނީ ދުނިޔޭގައި ކުރީޒަމާނުގައި މީހުން އުޅެފައިވާ ތަންތަނާއި ސަރަހައްދުތައް ހޯދައި އެތަންތަންކޮނެ ދިރާސާތައް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިތަންތަނުން ކުރީގެ އުއްމަތްތަކުގެ މީހުން ގެންގުޅެފައިވާ ތަކެތިހޯދައި އެތަކެއްޗާއި ބެހޭ ތަހުލީލްތައްކޮށްހަދައެވެ. މީގެ

ޢާދުބާގައިމީހުންގެ ވާހަކަ 2

ހޫދުގެފާނުގެ ދަޢުވަތު ޢާދުބާގައިމީހުންނަށް ހިދާޔަތުގެ ތެދުމަގަށް ގޮވާލެއްވުމަށް ﷲ ހޫދުގެފާނަށް އެންގެވިހިނދު، އެކަލޭގެފާނު، ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ޙައްޤުތެދު ދީނަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ. އާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ ފިޔަވާ އެބައިމީހުން އަޅުކަންކުރަމުން ގެންދާ ބުދުތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށް

ޢާދުބާގައިމީހުންގެ ވާހަކަ 1

ނޫޙުގެފާނަށް ފަހު ނޫޙުގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުގައި ﷲ ބަރަކާތް ލެއްވިއެވެ. އެދަރިފަސްކޮޅު މުޅި ބިންމަތީ ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. އެދަރިފަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ޢާދު ކިޔާ އުއްމަތެއްގެ ބަޔަކުވިއެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ބައެކެވެ. އެބައިމީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ދަގަނޑުންވާ