[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފިޤުހާއި އޭގެ ޢިލްމުތައް

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -6-

އަނބިފިރިކަމުގެ ސިއްރުތައް ފާޅުކުރުން ޙަރާމްވެގެންވުން. އެއްދާންކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ވާހަކަތައް ފާޅުކުރުމަކީ ފިރިމީހާ އާއި އަނބިމީހާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ދެޙަދީޘް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ. ރަސޫﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ

އިސްތިޚާރާކުރުން

ގިނަބަޔަކު އިސްތިޚާރާނަމާދުކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ކައިވެނި ކުރުމުގެކުރީން އެކަންޏެވެ. އެއީވެސް އެކައިވެނިކުރެވޭ ކުއްޖާއަކީ ރަނގަޅުކުއްޖެއްތޯ ޔަޤީންނުވާ ހިސާބުންނެވެ. އިސްތިޚާރާނަމާދަކީ ހަމައެކަނި މިކަމަށް އޮތްކަމެއްކަމަށް ދެކުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށްހީއެކެވެ.

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -5-

ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޖިމާޢުވުން ޙަރާމްވެގެންވުން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު، އަނބިމީހާގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށް ޖިމާޢުވުން ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ. ﷲ ތަބާރަކާ ވަތަޢާލާގެ މިބަސްފުޅުގައި ވާގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ

ނަމާދުގައި ޝައްކުވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. އިންސާނާގެ އެންމެ ބޮޑު އަދުއްވަކީ ޝައިޠާނާ ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. އެހެނީ އިންސާނުން މަގުފުރެއްދުމަށް އޭނާއަށް ކުރެވުނުކޮންމެކަމެއް ކުރުމަށް

ޢީދު ނަމާދާއި އަންހެންބޭކަނބަލުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ދެޢީދަކީ ޝުކުރުވެރިވުމާއި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ﷲ ތަޢާލާ މުސްލިމުންނަށް ލައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކެކެވެ. އެގޮތުން ތަކުބީރު ކިޔުން މިދުވަސްތަކުގައިވެއެވެ. އަދި

މޫނު ނިވާކުރުން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޢަދުލުވެރިކަމާއިއެކީ ދިރާސާކޮށް އަދި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلمގެ ސިޔަރަތު ކިޔައިފިނަމަ މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަކީ އިސްލާމީ ޝިޢާރެއްކަން އެނގިގެންދެއެވެ.

އިސްތަށީގައި ކަޅުކުލަޖެއްސުން

މިކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ މިއީ ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައި ދެކުމެވެ. ސަބަބަކީ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ޙަދީޘްފުޅުގައި އައިސްފައިވާ ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅުގެ ސަބަބުންނެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވި ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. “ފަހު ޒަމާނުގައި އެބައިމީހުންގެ އިސްތަށިތައް

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -4-

ދެމަފިރިން އެކީގައި އެއްތަނެއްގައި ތިބެގެން ހިނައިގަތުން އެދެމީހުންނަށް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އެދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކެއްގެ ޢައުރަ ފެނުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ޙަދީޘްތައް މިތަނުގައި ޒިކުރުކޮށްލާނަމެވެ.

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -3-

ފުރަގަސްފަރާތުގެ ދޮރު ބޭނުންކުރުން ޙަރާމްވުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ)(އަލްބަޤަރާ 223) މާނައީ: ” ތިޔަބައިމީހުންގެ އަނބިންނީ، ތިޔަބައިމީހުންނަށްވާ ދަނޑުބިމެކެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ބޭނުންފަދައަކުން

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -2-

އިންސާނާ ހެޔޮމަގުން ކަސިޔާރުވެ، ޒިނޭއާއި އެހެނިހެން ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކަށް އަރައިގަތުމުން ސަލާމަތްވުމަށް އެބައިމީހުންގެ ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިކަން ޙަލާލުގޮތުގައި ފުއްދުމަށްޓަކައި ކައިވެނި ޝަރުޢު ކުރެއްވުނެވެ. ދެމެފިރިން އެކަކު އަނެކެއްގެ ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ފުއްދުމަކީ ކައިވެނީގެ މަތިވެރި

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -1-

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނާ ޚަލްޤުކުރައްވައި އެބައިމީހުން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި އުފުއްލަވާ މަތިވެރި ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުންނަށް ހެޔޮތަކެތިން ރިޒްޤުދެއްވައި އެއިލާހު ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ ގިނަތަކެތީގެ މައްޗަށް މަތިވެރިކުރެއްވިއެވެ. ކަރާމާތްތެރިކަން ލިބިގެންވާ އިންސާނުންގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރެއްވުމުގެ

ތިމަންނަ މަރުވާނެ ނަމައޭ ބުނެ އެކަމަށް އެދުން ހުއްދަވާނެތަ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުން ، އެމީހަކަށް ކުރިމަތިވާ ދުނިޔެވީ މުޞީބާތެއްގެ ސަބަބުން ، ނުވަތަ މީހަކު ބުނެލާ ބަހެއްގެ ސަބަބުން ވިޔަސް އަދި ތިމާ ހޯދަން ބޭނުންވެފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް

ދެޝަހާދަތަށްފަހުގައި އެންމެ މާތް ޢަމަލު -ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 17

 28- ދެޝަހާދަތަށްފަހުގައި އެންމެ މާތް ޢަމަލަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ދެޝަހާދަތަށްފަހުގައި އެންމެ މާތް ޢަމަލަކީ ފަރްޟު ފަސް ނަމާދެވެ. އެނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ރުކުންތަކާއި ވާޖިބުތައްވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު ޝަރުޠަކީ އިސްލާމަކު ކަމުގައިވުމެވެ.

ނަމާދުގެ ރުކުންތަކާއި، ވާޖިބުތަކާއި، ސުންނަތްތައް (2)

  ނަމާދުގެ ވާޖިބުތައް : ނަމާދުގެ ވާޖިބުތައް އަށެކެވެ. ފުރަތަމައީ : ޙަރަމް ބަން ތަކުބިރު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ތަކުބިރުތަކެއް ވަނީ ނަމާދުގެ ވާޖިބުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. ދެވަނައީ : التَسْمِيْعُ އެވެ. އެއީ އިމާމްމިހާ

ނަމާދުގެ ރުކުންތަކާއި، ވާޖިބުތަކާއި، ސުންނަތްތައް (1)

އޭ މުސްލިމް އަޚާއެވެ! ހަމަކަށަވަރުންވެސް ނަމާދަކީ މަތިވެރިވެގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. މިއަޅުކަމުގައި އެކުލެވިގެންވަނީ، ނަމާދަށް އެންމެ އެކަށޭނެގޮތަށް ޝަރުޢުވެގެންވާ ކިޔުންތަކަކާއި ޙަރަކާތްތަކެކެވެ. ވުމާއިއެކު ޢިލްމުވެރިން ނަމާދުގެ ތަޢުރީފުގައި ވިދާޅުވަނީ، ނަމާދަކީ ތަކުބީރަކުންފެށޭ ސަލާމްދިނުމަކުން ނިމޭ ޚާއްޞަވެގެންވާ

ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން … (6)

ފަސްވަނައީ: ނިޔަތްގަތުން : ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ނިޔަތްގަތުންވެއެވެ. ޢަރަބިބަހުގައި ނިޔަތު ގެ މާނައަކީ ޤަޞްދުކުރުމެވެ. ޝަރުޢުގައި ނިޔަތުގެ މުރާދަކީ، الله سبحانه وتعالى އާ ކުއްތަންވުމުގެގޮތުން އަޅުކަމެއްކުރުމަށް ޢަޒުމުކަނޑައެޅުމެވެ. ނިޔަތްގަންނާނީ ހިތުންނެވެ. ދުލުން

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -6-

އަނބިފިރިކަމުގެ ސިއްރުތައް ފާޅުކުރުން ޙަރާމްވެގެންވުން. އެއްދާންކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ވާހަކަތައް ފާޅުކުރުމަކީ ފިރިމީހާ އާއި އަނބިމީހާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ދެޙަދީޘް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ. ރަސޫﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ

އިސްތިޚާރާކުރުން

ގިނަބަޔަކު އިސްތިޚާރާނަމާދުކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ކައިވެނި ކުރުމުގެކުރީން އެކަންޏެވެ. އެއީވެސް އެކައިވެނިކުރެވޭ ކުއްޖާއަކީ ރަނގަޅުކުއްޖެއްތޯ ޔަޤީންނުވާ ހިސާބުންނެވެ. އިސްތިޚާރާނަމާދަކީ ހަމައެކަނި މިކަމަށް އޮތްކަމެއްކަމަށް ދެކުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށްހީއެކެވެ.

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -5-

ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޖިމާޢުވުން ޙަރާމްވެގެންވުން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު، އަނބިމީހާގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށް ޖިމާޢުވުން ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ. ﷲ ތަބާރަކާ ވަތަޢާލާގެ މިބަސްފުޅުގައި ވާގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ

ނަމާދުގައި ޝައްކުވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. އިންސާނާގެ އެންމެ ބޮޑު އަދުއްވަކީ ޝައިޠާނާ ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. އެހެނީ އިންސާނުން މަގުފުރެއްދުމަށް އޭނާއަށް ކުރެވުނުކޮންމެކަމެއް ކުރުމަށް

ޢީދު ނަމާދާއި އަންހެންބޭކަނބަލުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ދެޢީދަކީ ޝުކުރުވެރިވުމާއި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ﷲ ތަޢާލާ މުސްލިމުންނަށް ލައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކެކެވެ. އެގޮތުން ތަކުބީރު ކިޔުން މިދުވަސްތަކުގައިވެއެވެ. އަދި

މޫނު ނިވާކުރުން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޢަދުލުވެރިކަމާއިއެކީ ދިރާސާކޮށް އަދި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلمގެ ސިޔަރަތު ކިޔައިފިނަމަ މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަކީ އިސްލާމީ ޝިޢާރެއްކަން އެނގިގެންދެއެވެ.

އިސްތަށީގައި ކަޅުކުލަޖެއްސުން

މިކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ މިއީ ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައި ދެކުމެވެ. ސަބަބަކީ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ޙަދީޘްފުޅުގައި އައިސްފައިވާ ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅުގެ ސަބަބުންނެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވި ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. “ފަހު ޒަމާނުގައި އެބައިމީހުންގެ އިސްތަށިތައް

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -4-

ދެމަފިރިން އެކީގައި އެއްތަނެއްގައި ތިބެގެން ހިނައިގަތުން އެދެމީހުންނަށް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އެދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކެއްގެ ޢައުރަ ފެނުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ޙަދީޘްތައް މިތަނުގައި ޒިކުރުކޮށްލާނަމެވެ.

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -3-

ފުރަގަސްފަރާތުގެ ދޮރު ބޭނުންކުރުން ޙަރާމްވުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ)(އަލްބަޤަރާ 223) މާނައީ: ” ތިޔަބައިމީހުންގެ އަނބިންނީ، ތިޔަބައިމީހުންނަށްވާ ދަނޑުބިމެކެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ބޭނުންފަދައަކުން

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -2-

އިންސާނާ ހެޔޮމަގުން ކަސިޔާރުވެ، ޒިނޭއާއި އެހެނިހެން ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކަށް އަރައިގަތުމުން ސަލާމަތްވުމަށް އެބައިމީހުންގެ ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިކަން ޙަލާލުގޮތުގައި ފުއްދުމަށްޓަކައި ކައިވެނި ޝަރުޢު ކުރެއްވުނެވެ. ދެމެފިރިން އެކަކު އަނެކެއްގެ ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ފުއްދުމަކީ ކައިވެނީގެ މަތިވެރި

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -1-

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނާ ޚަލްޤުކުރައްވައި އެބައިމީހުން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި އުފުއްލަވާ މަތިވެރި ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުންނަށް ހެޔޮތަކެތިން ރިޒްޤުދެއްވައި އެއިލާހު ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ ގިނަތަކެތީގެ މައްޗަށް މަތިވެރިކުރެއްވިއެވެ. ކަރާމާތްތެރިކަން ލިބިގެންވާ އިންސާނުންގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރެއްވުމުގެ

ތިމަންނަ މަރުވާނެ ނަމައޭ ބުނެ އެކަމަށް އެދުން ހުއްދަވާނެތަ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުން ، އެމީހަކަށް ކުރިމަތިވާ ދުނިޔެވީ މުޞީބާތެއްގެ ސަބަބުން ، ނުވަތަ މީހަކު ބުނެލާ ބަހެއްގެ ސަބަބުން ވިޔަސް އަދި ތިމާ ހޯދަން ބޭނުންވެފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް

ދެޝަހާދަތަށްފަހުގައި އެންމެ މާތް ޢަމަލު -ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 17

 28- ދެޝަހާދަތަށްފަހުގައި އެންމެ މާތް ޢަމަލަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ދެޝަހާދަތަށްފަހުގައި އެންމެ މާތް ޢަމަލަކީ ފަރްޟު ފަސް ނަމާދެވެ. އެނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ރުކުންތަކާއި ވާޖިބުތައްވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު ޝަރުޠަކީ އިސްލާމަކު ކަމުގައިވުމެވެ.

ނަމާދުގެ ރުކުންތަކާއި، ވާޖިބުތަކާއި، ސުންނަތްތައް (2)

  ނަމާދުގެ ވާޖިބުތައް : ނަމާދުގެ ވާޖިބުތައް އަށެކެވެ. ފުރަތަމައީ : ޙަރަމް ބަން ތަކުބިރު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ތަކުބިރުތަކެއް ވަނީ ނަމާދުގެ ވާޖިބުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. ދެވަނައީ : التَسْمِيْعُ އެވެ. އެއީ އިމާމްމިހާ

ނަމާދުގެ ރުކުންތަކާއި، ވާޖިބުތަކާއި، ސުންނަތްތައް (1)

އޭ މުސްލިމް އަޚާއެވެ! ހަމަކަށަވަރުންވެސް ނަމާދަކީ މަތިވެރިވެގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. މިއަޅުކަމުގައި އެކުލެވިގެންވަނީ، ނަމާދަށް އެންމެ އެކަށޭނެގޮތަށް ޝަރުޢުވެގެންވާ ކިޔުންތަކަކާއި ޙަރަކާތްތަކެކެވެ. ވުމާއިއެކު ޢިލްމުވެރިން ނަމާދުގެ ތަޢުރީފުގައި ވިދާޅުވަނީ، ނަމާދަކީ ތަކުބީރަކުންފެށޭ ސަލާމްދިނުމަކުން ނިމޭ ޚާއްޞަވެގެންވާ

ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން … (6)

ފަސްވަނައީ: ނިޔަތްގަތުން : ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ނިޔަތްގަތުންވެއެވެ. ޢަރަބިބަހުގައި ނިޔަތު ގެ މާނައަކީ ޤަޞްދުކުރުމެވެ. ޝަރުޢުގައި ނިޔަތުގެ މުރާދަކީ، الله سبحانه وتعالى އާ ކުއްތަންވުމުގެގޮތުން އަޅުކަމެއްކުރުމަށް ޢަޒުމުކަނޑައެޅުމެވެ. ނިޔަތްގަންނާނީ ހިތުންނެވެ. ދުލުން