[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފިޤުހާއި އޭގެ ޢިލްމުތައް

ޤަބުރުތަކުތެރޭގައި ފައިވާނާއެކު ހިނގުން

މިގޮތުން މިލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލަން ޤަޞްދުކޮށްފައިވަނީ ޤަބުރުސްތާނަށް ވަންނައިރު ޤަބުރުތަކުތެރޭގައި ފައިވާނާއެކު ހިނގުމުގެ މަސްއަލައަށެވެ.

ރަޖަބުމަހު ރޯދަހިފުން

ރަޖަބުމަހު ރޯދަހިފުމުގައި ޙާއްޞަ މާތްކަމެއްވާކަމަށް ވާރިދުވެފައިވޭހެއްޔެވެ؟

ޙައިޟުވެރިޔާ ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ދުޢާކުރުމުގެ ޙުކުމް

ޙައިޟުވެރިންނާއި ނިފާސްވެރިން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައި ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތައް ކިޔުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އަދި ޞައްޙަ ގޮތަކީ އެބައިމީހުން ޤުރުއާން ކިޔެވުންވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމެވެ.

ހޮޑަކީ ނަޖިހެއްތަ؟

ހޮޑަކީ ޠާހިރު އެއްޗެއް ނުވަތަ ނަޖިހެއްކަމާމެދު ތަފާތު ރައުޔުތަކެއްވެއެވެ.

ބިރުވެތިކަމާއެކު ނަމާދު ޤާއިމްކުރުން

ނަމާދުގެ ޙަޤީޤީ ފޮނިކަމާއި ލައްޒަތު އަޅުގަނޑުމެން ނަމާދު ކުރާއިރު އިޙްޞާޞްކުރެވޭ ބާއެވެ؟ ނަމާދުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންވީ ފައިދާތައް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބޭބާއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެން ގިނަ ފަހަރަށް ނަމާދުކުރަނީ މިސްކިތުގައި ނިތްތަޅާލާ އުޞޫލުންނެވެ.

މިސްކިތުގެ ކުރިމަތީ ގަބުރެއްވާނަމަ

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަވަހާރަވުމުގެ ކުރިން، އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވިއިރުވެސް އެކަލޭގެފާނު މިފަދަ އިންޛާރުކުރެއްވިއެވެ.

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -7-

ޢަޒަލުކުރުން ހުއްދަވެގެންވުން ޢަޒަލުކުރުމަކީ ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގުމުގައި ފިރިމީހާގެ ދަރިފަނި އަންހެނާގެ ރަޙިމަށް ވާޞިލްވުމަށް މަނާކޮށް، އަންހެނާގެ ހަށިގަނޑުން ބޭރަށް ދަރިފަނި ދޫކުރުމަށްޓަކައި ފިރިހެނާގެ ގުނަވަން އަންހެނާގެ ފަރުޖުން ނެރުމެވެ. އަންހެނާގެ ހަށިގަނޑުން ބޭރަށް

އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ކާބޯތަކެތި (5)

ޝަރުޢުގައި ޙަލާލުކަމަށް އަދި ޙަރާމްކަމަށް ނައްޞެއް އައިސްފައިނުވާ ކޮންމެ ކާބޯއެއްޗަކީ އޭގެ އަޞްލުގައި ޙަލާލުއެއްޗެކެވެ. އެހެނީ، ކުރިން ދެންނެވިފައިވާނޭފަދައިން، ޙަރާމްކަމަށް ދަލީލެއްނެތްނަމަ ކާބޯތަކެތީގެ އަޞްލަކީ ޙަލާލުވުމެވެ.

ފަޓްލޫނުލުމާއި، ފަޓްލޫނުލައިގެންހުރެ ކުރާ ނަމާދުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

މި މަޢުޟޫގައި ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް  ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ، ފަޓްލޫނުލުމާއި ފަޓްލޫނު ލައިގެން ކުރާ ނަމާދުގެ ޞައްޙަ ނުޞައްޙަ ކަމާއިމެދު ބައެއް އަޚުންގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދެމުންދާތީ އެކަމާއި މެދު، ފަހުގެ އިތުބާރުހުރި ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން

އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ކާބޯތަކެތި (4)

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޙަރާމްކުރައްވާފައިނުވާ ކޮންމެ ކާބޯއެއްޗަކީ މުއުމިނުންނަށް ކެއުން ހުއްދައެއްޗެކެވެ. މިއާއިޚިލާފަށް ކާފަރުންނަށް އެންމެހާ ކާބޯއެއްޗެއް ﷲ ވަނީ ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ.

އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ކާބޯތަކެތި (3)

ދިރިހުރި ޖަނަވާރަކުން، އޭތި ދިރިއޮއްވައި ވަކިކޮށްލެވޭ އެއްޗެކެވެ. އަބޫ ވާޤިދިއްލައިޘީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ.

އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ކާބޯތަކެތި (2)

ކާބޯތަކެތީގެ ތެރެއިން ޙަރާމްކަމަށް އައިސްފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ނަޖިސް، ގެއްލުންހުރި ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ. އެފަދަ އެއްޗެއް ކެއުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. މިގޮތުން ޝަރުޢުގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ހަޑިމުޑުދާރު އެއްޗެކެވެ.

މަޛްހަބުތަކަށް ތަޤުލީދުކުރުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. އިސްލާމްދީނުގެ މައިގަނޑު މަޞްދަރަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތެވެ. ނަބިއްޔާ صلى

އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ކާބޯތަކެތި (1)

އެހެންކަމުން، މިމަތިވެރި ދީނުގައި ކާބޯތަކެއްޗާމެދު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޙުކުމްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަކީ، އެދީން ޤަބޫލުކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ.

ހިތެއް އޮތް މީހަކު ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެން ދާވަރު ކަމެއް

އިސްލާމީ ވެރިކަމެއް ހިނގާ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ތަޢާރަޟުނުވާ ޤާނޫނޫއަސާސީއެއް އޮންނަކަމަށް ބުނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި، މީސްމީހުން ބޭންކުތަކުން ނަގާފައި ހުންނަ ރިބަވީ ލޯނުތައް ނުދެއްކި ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މީހުންގެ އަތުންނާއި އެފަދަ ލޯނުތަކުގެ ދަލުގައި ޖެހި ސަލާމަތްނުވެވިގެން

ޤަބުރުތަކުތެރޭގައި ފައިވާނާއެކު ހިނގުން

މިގޮތުން މިލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލަން ޤަޞްދުކޮށްފައިވަނީ ޤަބުރުސްތާނަށް ވަންނައިރު ޤަބުރުތަކުތެރޭގައި ފައިވާނާއެކު ހިނގުމުގެ މަސްއަލައަށެވެ.

ރަޖަބުމަހު ރޯދަހިފުން

ރަޖަބުމަހު ރޯދަހިފުމުގައި ޙާއްޞަ މާތްކަމެއްވާކަމަށް ވާރިދުވެފައިވޭހެއްޔެވެ؟

ޙައިޟުވެރިޔާ ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ދުޢާކުރުމުގެ ޙުކުމް

ޙައިޟުވެރިންނާއި ނިފާސްވެރިން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައި ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތައް ކިޔުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އަދި ޞައްޙަ ގޮތަކީ އެބައިމީހުން ޤުރުއާން ކިޔެވުންވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމެވެ.

ހޮޑަކީ ނަޖިހެއްތަ؟

ހޮޑަކީ ޠާހިރު އެއްޗެއް ނުވަތަ ނަޖިހެއްކަމާމެދު ތަފާތު ރައުޔުތަކެއްވެއެވެ.

ބިރުވެތިކަމާއެކު ނަމާދު ޤާއިމްކުރުން

ނަމާދުގެ ޙަޤީޤީ ފޮނިކަމާއި ލައްޒަތު އަޅުގަނޑުމެން ނަމާދު ކުރާއިރު އިޙްޞާޞްކުރެވޭ ބާއެވެ؟ ނަމާދުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންވީ ފައިދާތައް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބޭބާއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެން ގިނަ ފަހަރަށް ނަމާދުކުރަނީ މިސްކިތުގައި ނިތްތަޅާލާ އުޞޫލުންނެވެ.

މިސްކިތުގެ ކުރިމަތީ ގަބުރެއްވާނަމަ

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަވަހާރަވުމުގެ ކުރިން، އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވިއިރުވެސް އެކަލޭގެފާނު މިފަދަ އިންޛާރުކުރެއްވިއެވެ.

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -7-

ޢަޒަލުކުރުން ހުއްދަވެގެންވުން ޢަޒަލުކުރުމަކީ ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގުމުގައި ފިރިމީހާގެ ދަރިފަނި އަންހެނާގެ ރަޙިމަށް ވާޞިލްވުމަށް މަނާކޮށް، އަންހެނާގެ ހަށިގަނޑުން ބޭރަށް ދަރިފަނި ދޫކުރުމަށްޓަކައި ފިރިހެނާގެ ގުނަވަން އަންހެނާގެ ފަރުޖުން ނެރުމެވެ. އަންހެނާގެ ހަށިގަނޑުން ބޭރަށް

އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ކާބޯތަކެތި (5)

ޝަރުޢުގައި ޙަލާލުކަމަށް އަދި ޙަރާމްކަމަށް ނައްޞެއް އައިސްފައިނުވާ ކޮންމެ ކާބޯއެއްޗަކީ އޭގެ އަޞްލުގައި ޙަލާލުއެއްޗެކެވެ. އެހެނީ، ކުރިން ދެންނެވިފައިވާނޭފަދައިން، ޙަރާމްކަމަށް ދަލީލެއްނެތްނަމަ ކާބޯތަކެތީގެ އަޞްލަކީ ޙަލާލުވުމެވެ.

ފަޓްލޫނުލުމާއި، ފަޓްލޫނުލައިގެންހުރެ ކުރާ ނަމާދުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

މި މަޢުޟޫގައި ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް  ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ، ފަޓްލޫނުލުމާއި ފަޓްލޫނު ލައިގެން ކުރާ ނަމާދުގެ ޞައްޙަ ނުޞައްޙަ ކަމާއިމެދު ބައެއް އަޚުންގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދެމުންދާތީ އެކަމާއި މެދު، ފަހުގެ އިތުބާރުހުރި ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން

އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ކާބޯތަކެތި (4)

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޙަރާމްކުރައްވާފައިނުވާ ކޮންމެ ކާބޯއެއްޗަކީ މުއުމިނުންނަށް ކެއުން ހުއްދައެއްޗެކެވެ. މިއާއިޚިލާފަށް ކާފަރުންނަށް އެންމެހާ ކާބޯއެއްޗެއް ﷲ ވަނީ ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ.

އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ކާބޯތަކެތި (3)

ދިރިހުރި ޖަނަވާރަކުން، އޭތި ދިރިއޮއްވައި ވަކިކޮށްލެވޭ އެއްޗެކެވެ. އަބޫ ވާޤިދިއްލައިޘީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ.

އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ކާބޯތަކެތި (2)

ކާބޯތަކެތީގެ ތެރެއިން ޙަރާމްކަމަށް އައިސްފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ނަޖިސް، ގެއްލުންހުރި ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ. އެފަދަ އެއްޗެއް ކެއުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. މިގޮތުން ޝަރުޢުގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ހަޑިމުޑުދާރު އެއްޗެކެވެ.

މަޛްހަބުތަކަށް ތަޤުލީދުކުރުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. އިސްލާމްދީނުގެ މައިގަނޑު މަޞްދަރަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތެވެ. ނަބިއްޔާ صلى

އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ކާބޯތަކެތި (1)

އެހެންކަމުން، މިމަތިވެރި ދީނުގައި ކާބޯތަކެއްޗާމެދު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޙުކުމްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަކީ، އެދީން ޤަބޫލުކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ.

ހިތެއް އޮތް މީހަކު ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެން ދާވަރު ކަމެއް

އިސްލާމީ ވެރިކަމެއް ހިނގާ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ތަޢާރަޟުނުވާ ޤާނޫނޫއަސާސީއެއް އޮންނަކަމަށް ބުނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި، މީސްމީހުން ބޭންކުތަކުން ނަގާފައި ހުންނަ ރިބަވީ ލޯނުތައް ނުދެއްކި ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މީހުންގެ އަތުންނާއި އެފަދަ ލޯނުތަކުގެ ދަލުގައި ޖެހި ސަލާމަތްނުވެވިގެން