[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފިޤުހާއި އޭގެ ޢިލްމުތައް

ނިޔަތާއި އޭގެ ޙުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން: ނިޔަތް ކަނޑާލުމާއި، ނިޔަތް ބަދަލުކޮށްލުން

އަޅުކަމެއްގެ ތެރޭގައި ނިޔަތްކަނޑާލުން އެކިއަޅުކަންތަކުގައި ތަފާތުވެގެންވެއެވެ. އަދި އެނިޔަތްކަނޑާލުމުގެ އަޘަރުވެސް އެކިއަޅުކަންތަކުގައި ތަފާތުވެއެވެ.

ނަމާދުގައި އަތްއުފުލަން ޖެހޭ މަޤާމުތައް

ސުވާލު: ނަމާދުގައި އަތްފުއުފުލަން ޖެހޭގޮތް އެނގެން ބޭނުމެވެ. އަތްއުފުލުގެ ޞައްހަގޮތަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ

ރޯދައާގުޅޭ ޢިލްމީ ޚަޒާނާއިން (2)

އަލަށް އިސްލާމްވާމީހާ، އެމީހާގެ ކުފުރުގެ ދުވަސްތަކުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރުޟުރޯދަތައް ޤަޟާކުރުން ލާޒިމުވެގެންނުވެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގައި ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم ގެ ޢަމަލުފުޅު ހުންނެވިގޮތް

އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތްގޮތުގައި ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم ގެ ގޮތްކޮޅަކީ ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނު ޢަމަލުކުރެއްވި ގޮތަކީ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ އެންމެ މަންފާކުރަނިވި މާތް ގޮތްކޮޅެވެ.

ރޯދައާގުޅޭ ޢިލްމީ ޚަޒާނާއިން (1)

އެމަހުގައި ﷲ ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ ރޯދައިގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ ފުރިހަމަގޮތުގައި ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މިކަމުގެ ޢިލްމު އެނގިފައިވުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.

ހާރު ކެއުން

ރޯދަވެރިޔާ ހާރުކެއުން އެއީ ސުންނަތްވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ތަރާވީޙު ނަމާދު, އެކަނި ކުރުންތޯ ނުވަތަ ޖަމާޢަތުގައި ކުރުންތޯ؟

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭއަޅުކަން ( ތަރާވީޙްނަމާދު ނުވަތަ ދަމުނަމާދު ) އެކަނި ކުރުންވެސް އަދި ޖަމާޢަތުގައި ކުރުންވެސް ހުއްދައެވެ.

ޝަޢުބާން މަހު ރޯދަހިފުމުގެ މަތިވެރިކަން

މިމަހުގައި ރޯދަހިފުމުގެ ޙުކުމާއި އަދި މާތްކަމުގެ މައްޗަށް އަދި މިމަހާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ މައްޗަށް މިލިޔުމުގައި ބަލައިލެވޭ ހުއްޓެވެ.

ޙަރާމް ކަންތައްތަކާއި މަކްރޫހަ ކަންތައްތައް

الحرام لغة  الممنوع ބަހުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ޙަރާމްއަކީ މަނާ ކަންތައްތަކެވެ. ނުވަތަ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. واصطلاحاً : ماطلب الشَّارِعُ تركه طلباً جازماً ، والحرام ضِدَّ الحلال وإنما يُؤْجَرُ

ނިޔަތާއި އޭގެ ޙުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން: ނިޔަތް ކަނޑާލުމާއި، ނިޔަތް ބަދަލުކޮށްލުން

އަޅުކަމެއްގެ ތެރޭގައި ނިޔަތްކަނޑާލުން އެކިއަޅުކަންތަކުގައި ތަފާތުވެގެންވެއެވެ. އަދި އެނިޔަތްކަނޑާލުމުގެ އަޘަރުވެސް އެކިއަޅުކަންތަކުގައި ތަފާތުވެއެވެ.

ނަމާދުގައި އަތްއުފުލަން ޖެހޭ މަޤާމުތައް

ސުވާލު: ނަމާދުގައި އަތްފުއުފުލަން ޖެހޭގޮތް އެނގެން ބޭނުމެވެ. އަތްއުފުލުގެ ޞައްހަގޮތަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ

ރޯދައާގުޅޭ ޢިލްމީ ޚަޒާނާއިން (2)

އަލަށް އިސްލާމްވާމީހާ، އެމީހާގެ ކުފުރުގެ ދުވަސްތަކުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރުޟުރޯދަތައް ޤަޟާކުރުން ލާޒިމުވެގެންނުވެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގައި ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم ގެ ޢަމަލުފުޅު ހުންނެވިގޮތް

އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތްގޮތުގައި ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم ގެ ގޮތްކޮޅަކީ ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނު ޢަމަލުކުރެއްވި ގޮތަކީ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ އެންމެ މަންފާކުރަނިވި މާތް ގޮތްކޮޅެވެ.

ރޯދައާގުޅޭ ޢިލްމީ ޚަޒާނާއިން (1)

އެމަހުގައި ﷲ ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ ރޯދައިގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ ފުރިހަމަގޮތުގައި ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މިކަމުގެ ޢިލްމު އެނގިފައިވުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.

ހާރު ކެއުން

ރޯދަވެރިޔާ ހާރުކެއުން އެއީ ސުންނަތްވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ތަރާވީޙު ނަމާދު, އެކަނި ކުރުންތޯ ނުވަތަ ޖަމާޢަތުގައި ކުރުންތޯ؟

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭއަޅުކަން ( ތަރާވީޙްނަމާދު ނުވަތަ ދަމުނަމާދު ) އެކަނި ކުރުންވެސް އަދި ޖަމާޢަތުގައި ކުރުންވެސް ހުއްދައެވެ.

ޝަޢުބާން މަހު ރޯދަހިފުމުގެ މަތިވެރިކަން

މިމަހުގައި ރޯދަހިފުމުގެ ޙުކުމާއި އަދި މާތްކަމުގެ މައްޗަށް އަދި މިމަހާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ މައްޗަށް މިލިޔުމުގައި ބަލައިލެވޭ ހުއްޓެވެ.

ޙަރާމް ކަންތައްތަކާއި މަކްރޫހަ ކަންތައްތައް

الحرام لغة  الممنوع ބަހުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ޙަރާމްއަކީ މަނާ ކަންތައްތަކެވެ. ނުވަތަ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. واصطلاحاً : ماطلب الشَّارِعُ تركه طلباً جازماً ، والحرام ضِدَّ الحلال وإنما يُؤْجَرُ