[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފިޤުހުގެ ޤަވާއިދުތައް

އެންމެ ބޮޑު ފަސާދަ އެއްކިބާކުރުން – 6

ޤަވާޢިދު: އެންމެންގެ މައްޗަށް ޢާންމުކޮށް ކަނޑައަޅާ ވެރިކަމެއްގައި ނުވަތަ ޚާއްޞަ ވެރިކަމެއްގައި، ޢަދުލުވެރި މީހަކު ހޯދުމަށް ޢުޛުރުވެރިވެއްޖަނަމަ– ޢަދުލުވެރި މީހަކު ނެތް ނަމަ – އެކަމުގައި އައްޔަނުކުރާނީ އެންމެ ފާސިޤުކަން ކުޑަ މީހާ

އެންމެ ބޮޑު ފަސާދަ އެއްކިބާކުރުން – 1

ޤަވާޢިދު: މަޞްލަޙަތުތަކަކާއި ފަސާދަތަކެއް ފުށު އަރައިފިނަމަ، ރިޢާއަތްކުރެވޭނީ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތު ޙާޞިލުކޮށްފައި އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ގޮތް އެއްކިބާކުރުމަށް

منظومة القواعد الفقهية 2

މަސްލަޙަތުތައް ގިނަވެ ފުނިޖެހި (ޖަމްޢު ނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި) އިސްކުރެވޭނީ އެއްމެ މަސްލަޙަތު ބޮޑު ކަންތަކެވެ.

منظومة القواعد الفقهية 1

މިއީ “މަންޡޫމަތުލް ޤަވާއިދުލް ފިޤްހިއްޔާ” ނުވަތަ ފިޤުހުގެ ޤަވައިދުތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ޅެންބައިތުތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކުރުފޮތެކެވެ.

އެންމެ ބޮޑު ފަސާދަ އެއްކިބާކުރުން – 6

ޤަވާޢިދު: އެންމެންގެ މައްޗަށް ޢާންމުކޮށް ކަނޑައަޅާ ވެރިކަމެއްގައި ނުވަތަ ޚާއްޞަ ވެރިކަމެއްގައި، ޢަދުލުވެރި މީހަކު ހޯދުމަށް ޢުޛުރުވެރިވެއްޖަނަމަ– ޢަދުލުވެރި މީހަކު ނެތް ނަމަ – އެކަމުގައި އައްޔަނުކުރާނީ އެންމެ ފާސިޤުކަން ކުޑަ މީހާ

އެންމެ ބޮޑު ފަސާދަ އެއްކިބާކުރުން – 1

ޤަވާޢިދު: މަޞްލަޙަތުތަކަކާއި ފަސާދަތަކެއް ފުށު އަރައިފިނަމަ، ރިޢާއަތްކުރެވޭނީ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތު ޙާޞިލުކޮށްފައި އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ގޮތް އެއްކިބާކުރުމަށް

منظومة القواعد الفقهية 2

މަސްލަޙަތުތައް ގިނަވެ ފުނިޖެހި (ޖަމްޢު ނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި) އިސްކުރެވޭނީ އެއްމެ މަސްލަޙަތު ބޮޑު ކަންތަކެވެ.

منظومة القواعد الفقهية 1

މިއީ “މަންޡޫމަތުލް ޤަވާއިދުލް ފިޤްހިއްޔާ” ނުވަތަ ފިޤުހުގެ ޤަވައިދުތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ޅެންބައިތުތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކުރުފޮތެކެވެ.