[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ގަނެވިއްކުން

ފިހާރައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ސިނގިރޭޓު ވިއްކުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ.

އަޅުގަނޑަކީ ފިހާރައިގެ ވެރިމީހާ ކަމުގައި ނުވެފައި، ފިހާރައިގެ ސޭޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް ވެހުރެ، ސިނގިރޭޓު ފޮށްޓެއް ވިއްކައިފިނަމަ އަޅުގަނޑު ފާފަވެރިވާނެތޯއެވެ؟ ހަމްދު ހުރީ ﷲ އަަށެވެ.ޖަވާބު: ސިނގެރޭޓަކީ ޙަރާމް އެއްޗެކެވެ. ހަމަ

ސިނގިރޭޓު ވިއްކުމުގެ ޙުކުމް

ސުވާލު: ސިނގިރޭޓު ކުންފުންޏެއްގެ ލައިސެންސްގެ ދަށުން ވިއްކާ ސިނގިރޭޓު ވިއްކުމުގެ ހުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟   ޖަވާބު: ޙަމްދު ހުރީ ﷲ އަށެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ދުންފަތް ހެއްދުމާއި،

ފިހާރައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ސިނގިރޭޓު ވިއްކުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ.

އަޅުގަނޑަކީ ފިހާރައިގެ ވެރިމީހާ ކަމުގައި ނުވެފައި، ފިހާރައިގެ ސޭޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް ވެހުރެ، ސިނގިރޭޓު ފޮށްޓެއް ވިއްކައިފިނަމަ އަޅުގަނޑު ފާފަވެރިވާނެތޯއެވެ؟ ހަމްދު ހުރީ ﷲ އަަށެވެ.ޖަވާބު: ސިނގެރޭޓަކީ ޙަރާމް އެއްޗެކެވެ. ހަމަ

ސިނގިރޭޓު ވިއްކުމުގެ ޙުކުމް

ސުވާލު: ސިނގިރޭޓު ކުންފުންޏެއްގެ ލައިސެންސްގެ ދަށުން ވިއްކާ ސިނގިރޭޓު ވިއްކުމުގެ ހުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟   ޖަވާބު: ޙަމްދު ހުރީ ﷲ އަށެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ދުންފަތް ހެއްދުމާއި،