[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެހެނިހެން

ދީނުގައި ފިޤުހުވެރިވުމުގެ މާތްކަން

بسم الله الرحمن الرحيم حمدހުރީعالمތައް ހައްދަވާ ﷲ އަށެވެ. صلواتތާއި سلام ލެއްވުންއެދި دعاކުރަނީ އަހަރުމެންގެ ނަބިއްޔާ محمد ގެފާނަށާ އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާ އަދި أصحابންނާ އަދި އެބޭކަލުންނަށް ހެޔޮގޮތުގައި قيامة އާހަމަޔަށް

ޙިޖާމާޖެހުމަށް ޚާއްޞަދުވަހެއް ވޭތަ؟

ޙިޖާމާޖެހުމަށް ބޭނުންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ވަޤުތެއްގައިވެސް ޙިޖާމާޖެހުން ހުއްދަކަން އެނގިގެންދެއެވެ. އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތައް އައިސްފައިވަނީ މޮޅުއިތުރުވެގެންވާ ވަޤުތުތާއި، ދުވަހާމެދުއެވެ.

ރަސޫލުﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުމުގެ މާތްކަމާއި ޞަލަވާތް ކިޔަވާނޭ ގޮތް

ޞަލަވާތް ކިޔެވުމުގެ މާތްކަން  رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حديث ފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް އެއްފަހަރު ޞަލަވާތްކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ. މާތްﷲ އޭނާގެ މައްޗަށް ދިހަފަހަރު ރަޙުމަތްލައްވާނެއެވެ.” – أخرجه مسلم. އަދިވެސް

ނަމާދުގެ ފަހުން ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ޒިކުރުތައް

ނަމާދުން ސަލާންދީ ނިމުމަށްފަހުގައި، ނަމާދުގެ ފަހުން ކިޔުމަށް އައިސްފައިވާ ޒިކުރިތައް ކިޔުން ނަމާދުކުރާމީހާގެ މައްޗަށް މުސްތަޙައްބުވެގެން ވެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ. ” فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُ‌وا اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

ދީނުގައި ފިޤުހުވެރިވުމުގެ މާތްކަން

بسم الله الرحمن الرحيم حمدހުރީعالمތައް ހައްދަވާ ﷲ އަށެވެ. صلواتތާއި سلام ލެއްވުންއެދި دعاކުރަނީ އަހަރުމެންގެ ނަބިއްޔާ محمد ގެފާނަށާ އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާ އަދި أصحابންނާ އަދި އެބޭކަލުންނަށް ހެޔޮގޮތުގައި قيامة އާހަމަޔަށް

ޙިޖާމާޖެހުމަށް ޚާއްޞަދުވަހެއް ވޭތަ؟

ޙިޖާމާޖެހުމަށް ބޭނުންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ވަޤުތެއްގައިވެސް ޙިޖާމާޖެހުން ހުއްދަކަން އެނގިގެންދެއެވެ. އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތައް އައިސްފައިވަނީ މޮޅުއިތުރުވެގެންވާ ވަޤުތުތާއި، ދުވަހާމެދުއެވެ.

ރަސޫލުﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުމުގެ މާތްކަމާއި ޞަލަވާތް ކިޔަވާނޭ ގޮތް

ޞަލަވާތް ކިޔެވުމުގެ މާތްކަން  رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حديث ފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް އެއްފަހަރު ޞަލަވާތްކިޔަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ. މާތްﷲ އޭނާގެ މައްޗަށް ދިހަފަހަރު ރަޙުމަތްލައްވާނެއެވެ.” – أخرجه مسلم. އަދިވެސް

ނަމާދުގެ ފަހުން ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ޒިކުރުތައް

ނަމާދުން ސަލާންދީ ނިމުމަށްފަހުގައި، ނަމާދުގެ ފަހުން ކިޔުމަށް އައިސްފައިވާ ޒިކުރިތައް ކިޔުން ނަމާދުކުރާމީހާގެ މައްޗަށް މުސްތަޙައްބުވެގެން ވެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ. ” فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُ‌وا اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا