[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެހެނިހެން

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (10)

އަސާސް 7: ރިބާ ޙަރާމްކުރެއްވިގެންވުން ރިބާގެ ދެ ވައްތަރެއްވެއެވެ. އެއީ: ދަރަނީގެ ރިބާ ވިޔަފާރީގެ ރިބާ * ރިބާ އައްނަސީއާ، ނުވަތަ ޖާހިލިއްޔަ ރިބާ، ނުވަތަ ރިބާ އައްދުޔޫން: މި ބާވަތުގެ ރިބާ ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (9)

އަސާސް 6: ރިޝްވަތާއި ފަސާދަ ޙަރާމްކުރެއްވިގެންވުން އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ މީސްތަކުންގެ މުދާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ކެއުން ޙަރާމް ކުރައްވާފައެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (8)

ތަކާފުލް   އިސްލާމީ ތަކާފުލްގެ ނިޒާމަކީ ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުއްދަ މުޢާމަލާތްތަކާއި ޢަޤުދު ތަކުގެ އިންތަކަށް ފެތޭގޮތަށް، ރިބާ އާއި ޖުވާއިން އެއްކިބާ ކުރެވިފައިވާ، އަދި ޔަޤީން ނުވާ ކަންކަމުން (الغرر) ރައްކާތެރިވެގެންވާ މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (7)

ހޭދަކުރުމާ އަދި ޒަކާތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ބައެއް އާޔަތްތަކާއި އަދި ޙަދީޘްތައް   ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103]   މާނައީ: “އެމީހުންގެ މުދަލުން ޞަދަޤާތެއް ކަލޭގެފާނު ނަންގަވާށެވެ.” އަދި ނަބިއްޔާ

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (6)

އަސާސް 5: އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމް އިސްލާމްދީން ގެނެސްދީފައިވާ އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމްގެ އަސްލަކީ މުސްލިމުންގެ އުޚުއްވަތްތެރިކަމެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އުއްމަތަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވަނީ މުސްލިމުންނަކީ، އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ، އެކަކު

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (5)

އަސާސް 4: އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާ މިންވަރު މަސައްކަތްތެރިކަމަކީ މުސްލިމުންގެ ޝަޚްޝިއްޔަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފައެވެ. ތިމާ ކުރާ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްތަކުގެ ފައިދާ މުޖުތަމަޢަށް ބޮޑުވިވަރަކަށް، ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ތިމާގެ ދަރަޖަ

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (4)

އަސާސް 3: ރިޒްޤު ހޯދުމުގެ މަފްހޫމް   ރިޒުޤުގެ މަފްހޫމްގެ ތެރޭގައި ވިސްނުންތޫނުކަމާއި، ހުނަރުތަކާއި، އުޅެން ލިބިފައިވާ މާހައުލާއި، އަނބިދަރިންނާއި، ދުޅަހެޔޮކަމާއި، ފައިސާގެ ތަނަވަސްކަން ހިމެނެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާވަނީ ރިޒުޤުގައި އަޅުތަކުން ތަފާތުކުރައްވާފައެވެ. ﴿وَاللَّهُ

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (3)

އަސާސް 2: މުދާ މިލްކުކުރުމާއި ހޭދަކުރުމުގެ ޙައްޤުދެވިފައިވާ މިންވަރު   އިސްލާމް ދީނަކީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވަކި އަތަކަށް ހައްދުފަހަނަ އެޅުމެއްނެތި ވަޒަން ހިފަހައްޓާ ދީނެކެވެ. މި ގޮތުން އިސްލާމްދީނުގައި ޢާންމު ފަރުދުންނަށް މުދާ

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (2)

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދުގެ އަސާސްތައް:   އަސާސް 1: އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު ބިނާވެފައިވަނީ އިސްލާމީ އަޤީދާއާއި މަކާރިމުލް އަޚްލާޤުގެ މައްޗަށެވެ.   މުސްލިމުންނަކީ ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަށްފަހު އާޚިރަތް ވާކަމާއި، ތިމާ ސިއްރުކުރާ ޢަމަލާއި ފާޅުކުރާ ޢަމަލުތައް

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (1)

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.   އިސްލާމީ

އިސްލާމްދީނުގައިވާ ލުއި ފަސޭހަކަން

މިއީ 18 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ   ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ عبد الرحمن السديس – حفظه الله  – ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ:

އަމަން އަމާންކަން ބޭނުންނަމަ

އިސްލާމްދީނަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދީނެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ މިއުންމަތަށްވާ ރަޙްމަތެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން މިޝަރީޢަތުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މިޝަރީޢަތުގެ ފުރިހަމަކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމަކީ ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރާ މީހުންނަށް ހެޔޮ ދަރުމަ

ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގައި އިޚުލާސްތެރިވުން.

ހެޔޮޢަމަލުކުރުމުގައި އިޚުލާސްތެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެހެނީ ކޮންމެ ހެޔޮޢަމަލެއްވެސް ޤަބޫލުކުރެއްވުން ހިމެނެނީ އިޚުލާސްތެރިކަން ހިމެނޭނަމައެވެ. އެހެންކަމުން އިޚުލާސްތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަން އެނގުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ﷲ ސުބުޙަނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. (مَن كَانَ يُرِيدُ

ދީނުގައި ފިގުހުވެރިވުމުގެ މާތްކަން 2

(އިސްވެދިޔަ ލިޔުމުގައި(ދީނުގައި ފިޤުހުވެރިވުމުގެ މާތްކަން)  އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާފައިވާނީ  الفاتحة ސޫރތުގައިވާ، ތިން ބައިމީހުންނާ އަދި އެތިންބައި މީހުން ގެ ތެރެއިންވާ ކޯފާލެއްވުނު މީހުންނާ މަގުގެއްލުނު މީހުންނަކީ ހަމައެކަނި ޔަހޫދީންނާ ނަޞާރާއިންނޫންކަމެވެ.އަދި އެކަމާބެހޭގޮތުން

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (10)

އަސާސް 7: ރިބާ ޙަރާމްކުރެއްވިގެންވުން ރިބާގެ ދެ ވައްތަރެއްވެއެވެ. އެއީ: ދަރަނީގެ ރިބާ ވިޔަފާރީގެ ރިބާ * ރިބާ އައްނަސީއާ، ނުވަތަ ޖާހިލިއްޔަ ރިބާ، ނުވަތަ ރިބާ އައްދުޔޫން: މި ބާވަތުގެ ރިބާ ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (9)

އަސާސް 6: ރިޝްވަތާއި ފަސާދަ ޙަރާމްކުރެއްވިގެންވުން އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ މީސްތަކުންގެ މުދާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ކެއުން ޙަރާމް ކުރައްވާފައެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (8)

ތަކާފުލް   އިސްލާމީ ތަކާފުލްގެ ނިޒާމަކީ ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުއްދަ މުޢާމަލާތްތަކާއި ޢަޤުދު ތަކުގެ އިންތަކަށް ފެތޭގޮތަށް، ރިބާ އާއި ޖުވާއިން އެއްކިބާ ކުރެވިފައިވާ، އަދި ޔަޤީން ނުވާ ކަންކަމުން (الغرر) ރައްކާތެރިވެގެންވާ މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (7)

ހޭދަކުރުމާ އަދި ޒަކާތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ބައެއް އާޔަތްތަކާއި އަދި ޙަދީޘްތައް   ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103]   މާނައީ: “އެމީހުންގެ މުދަލުން ޞަދަޤާތެއް ކަލޭގެފާނު ނަންގަވާށެވެ.” އަދި ނަބިއްޔާ

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (6)

އަސާސް 5: އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމް އިސްލާމްދީން ގެނެސްދީފައިވާ އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމްގެ އަސްލަކީ މުސްލިމުންގެ އުޚުއްވަތްތެރިކަމެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އުއްމަތަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވަނީ މުސްލިމުންނަކީ، އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ، އެކަކު

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (5)

އަސާސް 4: އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާ މިންވަރު މަސައްކަތްތެރިކަމަކީ މުސްލިމުންގެ ޝަޚްޝިއްޔަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފައެވެ. ތިމާ ކުރާ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްތަކުގެ ފައިދާ މުޖުތަމަޢަށް ބޮޑުވިވަރަކަށް، ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ތިމާގެ ދަރަޖަ

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (4)

އަސާސް 3: ރިޒްޤު ހޯދުމުގެ މަފްހޫމް   ރިޒުޤުގެ މަފްހޫމްގެ ތެރޭގައި ވިސްނުންތޫނުކަމާއި، ހުނަރުތަކާއި، އުޅެން ލިބިފައިވާ މާހައުލާއި، އަނބިދަރިންނާއި، ދުޅަހެޔޮކަމާއި، ފައިސާގެ ތަނަވަސްކަން ހިމެނެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާވަނީ ރިޒުޤުގައި އަޅުތަކުން ތަފާތުކުރައްވާފައެވެ. ﴿وَاللَّهُ

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (3)

އަސާސް 2: މުދާ މިލްކުކުރުމާއި ހޭދަކުރުމުގެ ޙައްޤުދެވިފައިވާ މިންވަރު   އިސްލާމް ދީނަކީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވަކި އަތަކަށް ހައްދުފަހަނަ އެޅުމެއްނެތި ވަޒަން ހިފަހައްޓާ ދީނެކެވެ. މި ގޮތުން އިސްލާމްދީނުގައި ޢާންމު ފަރުދުންނަށް މުދާ

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (2)

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދުގެ އަސާސްތައް:   އަސާސް 1: އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު ބިނާވެފައިވަނީ އިސްލާމީ އަޤީދާއާއި މަކާރިމުލް އަޚްލާޤުގެ މައްޗަށެވެ.   މުސްލިމުންނަކީ ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަށްފަހު އާޚިރަތް ވާކަމާއި، ތިމާ ސިއްރުކުރާ ޢަމަލާއި ފާޅުކުރާ ޢަމަލުތައް

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (1)

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.   އިސްލާމީ

އިސްލާމްދީނުގައިވާ ލުއި ފަސޭހަކަން

މިއީ 18 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ   ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ عبد الرحمن السديس – حفظه الله  – ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ:

އަމަން އަމާންކަން ބޭނުންނަމަ

އިސްލާމްދީނަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދީނެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ މިއުންމަތަށްވާ ރަޙްމަތެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން މިޝަރީޢަތުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މިޝަރީޢަތުގެ ފުރިހަމަކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމަކީ ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރާ މީހުންނަށް ހެޔޮ ދަރުމަ

ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގައި އިޚުލާސްތެރިވުން.

ހެޔޮޢަމަލުކުރުމުގައި އިޚުލާސްތެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެހެނީ ކޮންމެ ހެޔޮޢަމަލެއްވެސް ޤަބޫލުކުރެއްވުން ހިމެނެނީ އިޚުލާސްތެރިކަން ހިމެނޭނަމައެވެ. އެހެންކަމުން އިޚުލާސްތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަން އެނގުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ﷲ ސުބުޙަނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. (مَن كَانَ يُرِيدُ

ދީނުގައި ފިގުހުވެރިވުމުގެ މާތްކަން 2

(އިސްވެދިޔަ ލިޔުމުގައި(ދީނުގައި ފިޤުހުވެރިވުމުގެ މާތްކަން)  އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާފައިވާނީ  الفاتحة ސޫރތުގައިވާ، ތިން ބައިމީހުންނާ އަދި އެތިންބައި މީހުން ގެ ތެރެއިންވާ ކޯފާލެއްވުނު މީހުންނާ މަގުގެއްލުނު މީހުންނަކީ ހަމައެކަނި ޔަހޫދީންނާ ނަޞާރާއިންނޫންކަމެވެ.އަދި އެކަމާބެހޭގޮތުން