[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އުޞޫލުލް ފިޤުހު

ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަތުރުތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގެ ޙުކުމް

ސުވާލު: އަޅުގަނޑު ދިރިއުޅެމުން މިދާތަނުގައި، އަހަރުގެ ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި މީސްތަކުންނަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަތުރުތައް އިންތިޒާމު ކުރެއެވެ. އެ ދަތުރުތަކުގައި ޢާއްމުގޮތެއްގައި ކުރާކަމަކީ އެދަތުރުތަކުގެ ބައިވެރިންނަށް އިސްލާމްދީނާބެހޭ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުމެވެ. އަދި މި

الإِجْمَاعُ 4

އިޖްމާޢުއަކީ ޙުއްޖަތެކޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ މިއީއެވެ. އިބްނު ތައިމިއްޔާ رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

الإِجْمَاعُ 3

އިސްވެ ބަޔާންވެ ދިޔަ ނައްޞުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ދެ އަޞްލެއްވެއެވެ:

الإِجْمَاعُ 2

الإِجْمَاعُ އަކީ އެއަށް ތަބާވެ، އެއަށް ރުޖޫޢަވުން ވާޖިބުވާ، ޝަރުޢީ ޙުއްޖަތެއްކަމުގައި ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

الإِجْمَاعُ 1

ޢަރަބި ބަހުގައި الإِجْمَاعُ ގެ މާނައަކީ: عَزْم އެވެ. [އެބަހީ: ކަމަކަށް ޢަޒުމުކުރުމެވެ.]

ފަތުވާ ދޭމީހާގެ ޞިފަތައް

އަބޫ ޢަބްދިﷲ އިބްނި ބައްޠާ، އެކެލޭގެފާނޫގެ ” الخلع ” އޭ ކިޔުނުފޮތުގައި އިމާމް އަޙްމަދުގެ އަރިހުން ނަޤުލުކޮށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ:

އިޖްތިހާދުކުރުން 3

އެހެންކަމުން ޝައިޚަލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން ތަޤްލީދުކުރުންވަނީ މުޅަތަކެތި ކެއުމާ އެއްދަރަޖައެއްގައެވެ.

އިޖްތިހާދުކުރުން 2

އިޖްތިހާދަކީ ބައިބައިކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. ފަހެ ޢިލްމުގެ އެއްބާބުގައި އިޖްތިހާދުކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއް މަސްއަލައިގައި އިޖްތިހާދުކުރެވިދާނެއެވެ.

މަޛްހަބުތަކަށް ތަޤުލީދުކުރުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. އިސްލާމްދީނުގެ މައިގަނޑު މަޞްދަރަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތެވެ. ނަބިއްޔާ صلى

ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަތުރުތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގެ ޙުކުމް

ސުވާލު: އަޅުގަނޑު ދިރިއުޅެމުން މިދާތަނުގައި، އަހަރުގެ ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި މީސްތަކުންނަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަތުރުތައް އިންތިޒާމު ކުރެއެވެ. އެ ދަތުރުތަކުގައި ޢާއްމުގޮތެއްގައި ކުރާކަމަކީ އެދަތުރުތަކުގެ ބައިވެރިންނަށް އިސްލާމްދީނާބެހޭ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުމެވެ. އަދި މި

الإِجْمَاعُ 4

އިޖްމާޢުއަކީ ޙުއްޖަތެކޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ މިއީއެވެ. އިބްނު ތައިމިއްޔާ رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

الإِجْمَاعُ 3

އިސްވެ ބަޔާންވެ ދިޔަ ނައްޞުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ދެ އަޞްލެއްވެއެވެ:

الإِجْمَاعُ 2

الإِجْمَاعُ އަކީ އެއަށް ތަބާވެ، އެއަށް ރުޖޫޢަވުން ވާޖިބުވާ، ޝަރުޢީ ޙުއްޖަތެއްކަމުގައި ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

الإِجْمَاعُ 1

ޢަރަބި ބަހުގައި الإِجْمَاعُ ގެ މާނައަކީ: عَزْم އެވެ. [އެބަހީ: ކަމަކަށް ޢަޒުމުކުރުމެވެ.]

ފަތުވާ ދޭމީހާގެ ޞިފަތައް

އަބޫ ޢަބްދިﷲ އިބްނި ބައްޠާ، އެކެލޭގެފާނޫގެ ” الخلع ” އޭ ކިޔުނުފޮތުގައި އިމާމް އަޙްމަދުގެ އަރިހުން ނަޤުލުކޮށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ:

އިޖްތިހާދުކުރުން 3

އެހެންކަމުން ޝައިޚަލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން ތަޤްލީދުކުރުންވަނީ މުޅަތަކެތި ކެއުމާ އެއްދަރަޖައެއްގައެވެ.

އިޖްތިހާދުކުރުން 2

އިޖްތިހާދަކީ ބައިބައިކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. ފަހެ ޢިލްމުގެ އެއްބާބުގައި އިޖްތިހާދުކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއް މަސްއަލައިގައި އިޖްތިހާދުކުރެވިދާނެއެވެ.

މަޛްހަބުތަކަށް ތަޤުލީދުކުރުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. އިސްލާމްދީނުގެ މައިގަނޑު މަޞްދަރަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތެވެ. ނަބިއްޔާ صلى