[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މުހިއްމު ލިޔުންތައް

ނަރަކަ 30

އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ﷲއަށް ކާފަރުވީ މީސްތަކުން ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެ ފަދައިން ޖިންނީންގެ ތެރެއިން ވެސް ﷲއަށް ކާފަރުވާ މީހުން ދާނީ ނަރަކައަށެވެ.

ނަރަކަ 25

އަދި ﷲއާއި ބާޠިލް އިލާހުންތަކާއި ހަމަހަމަކޮށް އުޅުނު މުޝްރިކުންނާއި ބެހޭގޮތުން އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّـهِ

ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު މުޞީބާތެއްގެ ސަބަބުން މަރުވުމަށް އެދެވިދާނެތަ؟

ޖަވާބު: الحمد لله އެފަދއިން އެދުމަކީ ގޯސްކަމެކެވެ. އެއްވެސް މުއުމިނަކަށް މަރުވުމަށް އެދުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެމީހާއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑުކަމެއްގެ ސަބަބުން، ނަފްސަށް މަޖުބޫރުވެ ކޮންމެހެންވެސް އެކަމަށް އެދެވޭގޮތްވާނަމަ، އެކަމާއިގުޅިގެން ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާއިން

مادة التوحيد ٥ ( ف 1 ، د 4 – ﷲއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއާ އިދިކޮޅުވާ އެއްވެސް މީހަކާ ގާތްކަން ބެހެއްޓުން ހުއްދަވެގެން ނުވޭ! )

* ތިބާއާ ކިތަންމެ ދުރުގައި އުޅުނަސް، ދީނުގެ އަޚުވަންތަކަމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަކީ ތިބާގެ އަޚުންނެވެ. ﷲއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއާ ދެކޮޅުވެރިވާ މީހަކީ، ނަސަބުގެ ގޮތުން ތިބާގެ ކިތަންމެ ގާތް މީހަކަސް، ދީނީ ގޮތުން ތިބާގެ ޢަދާވާތްތެރިއެކެވެ.

އަންހެނާ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ފިރިހެނުންނާ ކައިވެނިކޮށްފައިވާނަމަ ސުވަރުގޭގައި އެކަނބުލޭގެވާނީ އެތަނުން ކޮން މީހަކާ އެކުގައި ހެއްޔެވެ؟

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އަންހެނުން އެކަނބަލުންގެ ފިރިންނާ އެކުގައި ސުވަރުގޭގައި ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅޭނެތެވެ. އަދި ސުވަރުގޭގައި ހުއްސަރިބައި އެކަކުވެސް ނޫޅޭނެތެވެ.

فُصُولٌ فِي الْعَقِيْدَةِ – ޢަޤީދާގެ ބައިތަކެއް (ހަތަރުވަނަ ބައި 2)

އެއީ – އެ އަޅުކަން ﷲ އަށް ޚާލިޞްކުރަމުން އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަން އަނބުރާލިކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ. ނުވަތަ އިލާހުންތައް މެދުވެރީންތަކެއް ކަމުގައި ހިފިޔަސް މެއެވެ. މިހުރިހާ ކަމަކީވެސް ކުފުރެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿ وَيَعْبُدُونَ

فُصُولٌ فِي الْعَقِيْدَةِ – ޢަޤީދާގެ ބައިތަކެއް (ހަތަރުވަނަ ބައި 1)

އިމާންކަމާއި ކުފުރަކީ ﷲ ތަޢާލާ (ވަޙީކުރައްވާ) ބާވާލައްވާފައިވާ ދެނަމާއި ދެ ޙުކުމެވެ. ދަލީލެއް އަދި ހެއްކެއް ނެތި އެއްވެސް މީހަކު ކާފިރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މިދުނިޔޭގައިވާ މީހުން ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ. ތިންވަނަ ބައެއް ނުވެއެވެ. އެއީ

ބުނާށެވެ. އަހަރެން ﷲ އަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ. ދެން އެއަށްފަހު އޭގެ މަތީ ޘާބިތުވާށެވެ.

މާޒީވެދިޔަ (ދުނިޔޭގެ) ދުވަސްތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ކޮށްއުޅުނު ހެޔޮޢަމަލުތަކަށްޓަކައި، އުފަލާއަރާމުގަ މެދުކެނޑުމެއް ނުވާނެގޮތުގައި ކައިބޮއި އުޅޭށެވެ.”

ﷲ އަށްޓަކައި ލޯބިވުން

މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުން، އެއެއްޗެއްގެ މަށްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސަކީ، މީސްތަކުންގެމެދުގައި އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނުވެރިކަމެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (2 ވަނަ ބައި )

އެހެންކަމުން ފުރައްސާރަ އަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ރުޖޫޢަވާން ޖެހެނީ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އާދައެއްގެ ގޮތުގައި ހަރުލާފައިވާ ކަންކަމަށާއި ބަސްބަހަށެވެ.

ނަމާދު އަޅާ މީހާގެ ޙުކުމް 9

  ދެވަނައީ: މުރުތައްދުވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ އުޚުރަވީ ޙުކުމްތައް: 1. މަލާއިކަތުން އެމީހަކާއި ރުޅިވެރިކަމާއިއެކު މުއާމަލާތްކުރާނެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ އެބައިމީހުންގެ މޫނުތަކުގައްޔާއި ބުރަކަށިތަކުގައި ތަޅުއްވާނެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ﴿ وَلَوْ

ނަރަކަ 30

އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ﷲއަށް ކާފަރުވީ މީސްތަކުން ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެ ފަދައިން ޖިންނީންގެ ތެރެއިން ވެސް ﷲއަށް ކާފަރުވާ މީހުން ދާނީ ނަރަކައަށެވެ.

ނަރަކަ 25

އަދި ﷲއާއި ބާޠިލް އިލާހުންތަކާއި ހަމަހަމަކޮށް އުޅުނު މުޝްރިކުންނާއި ބެހޭގޮތުން އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّـهِ

ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު މުޞީބާތެއްގެ ސަބަބުން މަރުވުމަށް އެދެވިދާނެތަ؟

ޖަވާބު: الحمد لله އެފަދއިން އެދުމަކީ ގޯސްކަމެކެވެ. އެއްވެސް މުއުމިނަކަށް މަރުވުމަށް އެދުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެމީހާއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑުކަމެއްގެ ސަބަބުން، ނަފްސަށް މަޖުބޫރުވެ ކޮންމެހެންވެސް އެކަމަށް އެދެވޭގޮތްވާނަމަ، އެކަމާއިގުޅިގެން ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާއިން

مادة التوحيد ٥ ( ف 1 ، د 4 – ﷲއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއާ އިދިކޮޅުވާ އެއްވެސް މީހަކާ ގާތްކަން ބެހެއްޓުން ހުއްދަވެގެން ނުވޭ! )

* ތިބާއާ ކިތަންމެ ދުރުގައި އުޅުނަސް، ދީނުގެ އަޚުވަންތަކަމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަކީ ތިބާގެ އަޚުންނެވެ. ﷲއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއާ ދެކޮޅުވެރިވާ މީހަކީ، ނަސަބުގެ ގޮތުން ތިބާގެ ކިތަންމެ ގާތް މީހަކަސް، ދީނީ ގޮތުން ތިބާގެ ޢަދާވާތްތެރިއެކެވެ.

އަންހެނާ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ފިރިހެނުންނާ ކައިވެނިކޮށްފައިވާނަމަ ސުވަރުގޭގައި އެކަނބުލޭގެވާނީ އެތަނުން ކޮން މީހަކާ އެކުގައި ހެއްޔެވެ؟

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އަންހެނުން އެކަނބަލުންގެ ފިރިންނާ އެކުގައި ސުވަރުގޭގައި ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅޭނެތެވެ. އަދި ސުވަރުގޭގައި ހުއްސަރިބައި އެކަކުވެސް ނޫޅޭނެތެވެ.

فُصُولٌ فِي الْعَقِيْدَةِ – ޢަޤީދާގެ ބައިތަކެއް (ހަތަރުވަނަ ބައި 2)

އެއީ – އެ އަޅުކަން ﷲ އަށް ޚާލިޞްކުރަމުން އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަން އަނބުރާލިކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ. ނުވަތަ އިލާހުންތައް މެދުވެރީންތަކެއް ކަމުގައި ހިފިޔަސް މެއެވެ. މިހުރިހާ ކަމަކީވެސް ކުފުރެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿ وَيَعْبُدُونَ

فُصُولٌ فِي الْعَقِيْدَةِ – ޢަޤީދާގެ ބައިތަކެއް (ހަތަރުވަނަ ބައި 1)

އިމާންކަމާއި ކުފުރަކީ ﷲ ތަޢާލާ (ވަޙީކުރައްވާ) ބާވާލައްވާފައިވާ ދެނަމާއި ދެ ޙުކުމެވެ. ދަލީލެއް އަދި ހެއްކެއް ނެތި އެއްވެސް މީހަކު ކާފިރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މިދުނިޔޭގައިވާ މީހުން ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ. ތިންވަނަ ބައެއް ނުވެއެވެ. އެއީ

ބުނާށެވެ. އަހަރެން ﷲ އަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ. ދެން އެއަށްފަހު އޭގެ މަތީ ޘާބިތުވާށެވެ.

މާޒީވެދިޔަ (ދުނިޔޭގެ) ދުވަސްތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ކޮށްއުޅުނު ހެޔޮޢަމަލުތަކަށްޓަކައި، އުފަލާއަރާމުގަ މެދުކެނޑުމެއް ނުވާނެގޮތުގައި ކައިބޮއި އުޅޭށެވެ.”

ﷲ އަށްޓަކައި ލޯބިވުން

މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުން، އެއެއްޗެއްގެ މަށްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސަކީ، މީސްތަކުންގެމެދުގައި އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނުވެރިކަމެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (2 ވަނަ ބައި )

އެހެންކަމުން ފުރައްސާރަ އަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ރުޖޫޢަވާން ޖެހެނީ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އާދައެއްގެ ގޮތުގައި ހަރުލާފައިވާ ކަންކަމަށާއި ބަސްބަހަށެވެ.

ނަމާދު އަޅާ މީހާގެ ޙުކުމް 9

  ދެވަނައީ: މުރުތައްދުވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ އުޚުރަވީ ޙުކުމްތައް: 1. މަލާއިކަތުން އެމީހަކާއި ރުޅިވެރިކަމާއިއެކު މުއާމަލާތްކުރާނެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ އެބައިމީހުންގެ މޫނުތަކުގައްޔާއި ބުރަކަށިތަކުގައި ތަޅުއްވާނެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ﴿ وَلَوْ