[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެނގޭތަ؟

އެނގޭތަ (10): ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްޢުޘައިމީން رحمه الله ގެ މުއައްސަސާ

ފޮތެއްގެ ބައްޓަމަށް ހަދާފައި އެވާ ޢިމާރާތަކީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޢުނައިޒާގައި ހުންނަ، ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްޢުޘައިމީން رحمه الله ގެ މުއައްސަސާގެ ޢިމާރާތެކެވެ.

އެނގޭތަ (6): ކަދުރު ރުއް

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ މުއުމިނެއްގެ މިޘާލަކީ ކަދުރުރުކެއްގެ މިޘާލުކަމަށެވެ.

އެނގޭތަ (5): ޤުބާ މިސްކިތް

މިއީ ޤުބާ މިސްކިތެވެ. މިއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم މަދީނާގައި ބިނާކުރެއްވި ފުރަތަމަ މިސްކިތެވެ.

އެނގޭތަ (4): އުޙުދު ފަރުބަދަ

މިއީ މަދީނާގެ އުތުރުގައިވާ އުޙުދު ފަރުބަދައެވެ. އުޙުދު ހަނގުރާމަ ހިނގީ މި ފަރުބަދައިގެ ކައިރީގައެވެ.

އެނގޭތަ (3): އަޖުވާ ކަދުރު

ޙަދީޘް ބަސްފުޅުގައިވަނީ ހެނދުނު (ހުސްބަނޑާހުރެ) އަޖުވާކަދުރުގެ ހަތްކަދުރު ކައިފިމީހަކަށް އެދުވަހަކު ވިހަޔެއް އަދި ކިޔެއް، ސިޙުރެއްގެ ސަބަބުންވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެނގޭތަ (10): ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްޢުޘައިމީން رحمه الله ގެ މުއައްސަސާ

ފޮތެއްގެ ބައްޓަމަށް ހަދާފައި އެވާ ޢިމާރާތަކީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޢުނައިޒާގައި ހުންނަ، ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްޢުޘައިމީން رحمه الله ގެ މުއައްސަސާގެ ޢިމާރާތެކެވެ.

އެނގޭތަ (6): ކަދުރު ރުއް

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ މުއުމިނެއްގެ މިޘާލަކީ ކަދުރުރުކެއްގެ މިޘާލުކަމަށެވެ.

އެނގޭތަ (5): ޤުބާ މިސްކިތް

މިއީ ޤުބާ މިސްކިތެވެ. މިއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم މަދީނާގައި ބިނާކުރެއްވި ފުރަތަމަ މިސްކިތެވެ.

އެނގޭތަ (4): އުޙުދު ފަރުބަދަ

މިއީ މަދީނާގެ އުތުރުގައިވާ އުޙުދު ފަރުބަދައެވެ. އުޙުދު ހަނގުރާމަ ހިނގީ މި ފަރުބަދައިގެ ކައިރީގައެވެ.

އެނގޭތަ (3): އަޖުވާ ކަދުރު

ޙަދީޘް ބަސްފުޅުގައިވަނީ ހެނދުނު (ހުސްބަނޑާހުރެ) އަޖުވާކަދުރުގެ ހަތްކަދުރު ކައިފިމީހަކަށް އެދުވަހަކު ވިހަޔެއް އަދި ކިޔެއް، ސިޙުރެއްގެ ސަބަބުންވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.