[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ހަރުފަ ކޮޓަރި

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތު މަންމައާއެކު ބުރެއް ޖަހާލުމަށްފަހު ޝެރިން، ގެއަށް އައިސް ވަނީ އުފަލުންނެވެ. ޝެރިންއަކީ މައިންބަފައިންގެ ބަސްއަހައިގެން ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު އުޅެމުން އަންނަ 12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެހެން ރޭތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އިރުއޮއްސުމާއެކު

ވާހަކަ: ﷲ އީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހު

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތަކަކީ ކިޔުން ހާދަހާ މުހިންމު ޛިކުރުތަކެކެވެ. މިފަދަ ޛިކުރުތައް ކިޔުމުގެ ސަބަބުން، އެތައް ނުރައްކަލަކާ މުޞީބާތަކުން ﷲ ތަޢާލާ، އިންސާނާ މިންޖުކުރައްވައެވެ.

ޢިބުރަތްތެރިވާހަކަ: އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާގެ ދުޢާއަށް ބިރުވެތިވާށެވެ.

ހިޝާމް ބިން ޢުރްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅުގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވައެވެ. އަރްވާ ބިންތި އުވައިސް ޞަޙާބީ ބޭކަލެއްކަމަށްވާ ސަޢީދު ބިން ޒައިދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުއާއި މެދުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އެކަނބުލޭގެ ބިމުން ބައެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ބިމަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ

އެންމެފަހު ސަޖިދަ

އިޝާ ނަމާދުވާން ހުރީ 15 ވަރަކަށް މިނެޓަށް ވެފައެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ވުޟޫކޮށްލައިގެން މަޣްރިބު ނަމާދު ކުރިއެވެ. ތަސްބީހަ ކިޔަމުން ދިޔައިރު މާމަ މަތިން ވަރަށް ހަނދާންވިއެވެ. އަދި ނަމާދު ކުރެވުނު ގޮތާމެދު ލަދުވެތިވިއެވެ.

ނޮޅާލެވުނު ޝަހީދު އިމާމު އަބޫބަކުރު އައްނާބުލުސީ

އެކަލޭގެފާނަކީ އިމާމު، މުޙައްދިޘު، ޝަހީދު، ފަޤީހު މުޙައްމަދު ބިން އަޙުމަދު ބިން ސަހްލު އައްރަމްލީއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ކުންޔާއަކީ އަބޫބަކުރުއެވެ. އަދި ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ނާބުލުސްއަށެވެ. އެކަލޭގެފާނު މަޝްހޫރު ވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އިމާމު އިބުނު އައްނާބުލުސީގެ ނަމުންނެވެ.

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް އެއްޗެހިކީ ޞަލީބީގެ ވާހަކަ

އައްދުރަރުލް ކާމިނާގައި މިފޮތުގައި (4/153) އިމާމު އިބުނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހުﷲ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. “މޮންގޯލުގެ(ތަތާރުންގެ) ބޮޑުންގެ ބަޔަކު ނަޞާރާ ދީނަށް ވަނުމުގެ އުފަލުގައި ވަރަށް ގިނަ މޮންގޯލުންނަށް ބޭއްވުނު ޙަފުލާއަކަށް، ބޮޑެތި ނަޞާރާއިންގެ ޖަމާޢަތެއް ދިޔައެވެ.

ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު رحمه اللهގެ 17 ދީނާރު

الحمد لله. الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين. و بعد. އިމާމު އިބުނުލް ޖައުޒީ ރަޙިމަހުﷲ (1) ގެންނަވާފައިވާ ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުން

އަޅުންގެ އަޅުވެތިކަމުން ﷲ ގެ އަޅުވެތިކަމަށް އަޅުތަކުން ނެރުން

ހިޖުރައިން 15 ވަނަ އަހަރު ހިނގާދިޔަ ޤާދިސިއްޔާ ހަނގުރާމައިގައި ޢިރާޤަށް ވެރިވެގެން ތިބި ފާރިސީންގެ 80000 ހަނގުރާމަވެރިންނާ މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރު ކުރިމަތިލި ހިނދު ، ކާފިރުންގެ ލަޝްކަރުގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ރުސްތުމް، ސުވާލުކޮށް

ވާހަކަ: މަންމައެއްގެ ލޯބި

ތިމަންގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް، އޭނާގެ ހިތްގައިމު ރަށުގައި ތިމަންގެ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ދަޢުވަތުދިނެވެ. އެ އެކުވެރިޔާގެ ރަށަކީ ކުޑަ ރަށެކެވެ.

އިމާމު އިބުނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހުﷲ އާއި ޔަހޫދީ މީހާގެ ވާހަކަ

މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ” الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ” މާނައަކީ: ” ދުނިޔެއަކީ މުއުމިނުންގެ ހުރަގެޔެވެ. އަދި ކާފަރުންގެ ސުވަރުގެޔެވެ.” ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް، އަދި ތިރްމިޛީ އަދި

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: އެތީސްޓުންނަށް އިމާމު އަބޫ ހަނީފާ ދެއްވި ރައްދު

އަޤީދަތުލް ވާސިތިއްޔާގެ ޝަރަޙައިގައި އައްލާމާ ޝައިޚު ޢުޘައިމީން ރަޙިމަހުﷲ ގެންނަވާފައިވެއެވެ. “(ﷲގެ ވޮޑިގެންވާކަމަށް އިންކާރުކުރާ) އިންޑިޔާގެ ބަޔަކު އިމާމު އަބޫ ހަނީފާ ރަޙިމަހުﷲގެ އަރިހަށް އައެވެ. އަދި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމާއި މެދު

ޢިބުރަތްތެރިވާހަކަ: އިމާމު މާލިކުދެއްވި ބުއްދިވެރި ޖަވާބު

މިއަޖައިބުކުރަނިވި ވާހަކަ ފަހުމުވުމަށްޓަކައި އިމާމު މާލިކު ރަޙިމަހުﷲއަކީ ކޮންބޭފުޅެއްކަން އެނގުން މުހިންމެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އިމާމު ދާރިލް ޙިޖްރާގެ(ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙިޖުރަކުރެއްވި ރަށުގެ އިމާމު)ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެވަޑައިގެންފައިވާ ޙަދީޘް އިލްމާއި ފިޤުހު ޢިލްމުގައި

ސަލަފުންގެ ވާހަކަ: އަވައްޓެރިންނަށް ހެޔޮ ހަދީޘް ޢިލްމުވެރިޔާ

އަބޫ ޙަމްޒާ އައްސުއްކަރީ ރަޙިމަހުﷲއަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަވައްޓެރިންނަށް ވަރަށް ހެޔޮކޮތް ހިތާ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ސިޔަރަތުގައި އެކަލޭގެފާނު ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި އިމާމު ޙާފިޡު ޛަހަބީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވަނީ “އެކަލޭގެފާނަކީ މީސްތަކުންނަށް އަޅާލާ ޢިލްމުވެރިޔެއް ކަމުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ހަރުފަ ކޮޓަރި

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތު މަންމައާއެކު ބުރެއް ޖަހާލުމަށްފަހު ޝެރިން، ގެއަށް އައިސް ވަނީ އުފަލުންނެވެ. ޝެރިންއަކީ މައިންބަފައިންގެ ބަސްއަހައިގެން ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު އުޅެމުން އަންނަ 12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެހެން ރޭތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އިރުއޮއްސުމާއެކު

ވާހަކަ: ﷲ އީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހު

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތަކަކީ ކިޔުން ހާދަހާ މުހިންމު ޛިކުރުތަކެކެވެ. މިފަދަ ޛިކުރުތައް ކިޔުމުގެ ސަބަބުން، އެތައް ނުރައްކަލަކާ މުޞީބާތަކުން ﷲ ތަޢާލާ، އިންސާނާ މިންޖުކުރައްވައެވެ.

ޢިބުރަތްތެރިވާހަކަ: އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާގެ ދުޢާއަށް ބިރުވެތިވާށެވެ.

ހިޝާމް ބިން ޢުރްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅުގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވައެވެ. އަރްވާ ބިންތި އުވައިސް ޞަޙާބީ ބޭކަލެއްކަމަށްވާ ސަޢީދު ބިން ޒައިދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުއާއި މެދުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އެކަނބުލޭގެ ބިމުން ބައެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ބިމަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ

އެންމެފަހު ސަޖިދަ

އިޝާ ނަމާދުވާން ހުރީ 15 ވަރަކަށް މިނެޓަށް ވެފައެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ވުޟޫކޮށްލައިގެން މަޣްރިބު ނަމާދު ކުރިއެވެ. ތަސްބީހަ ކިޔަމުން ދިޔައިރު މާމަ މަތިން ވަރަށް ހަނދާންވިއެވެ. އަދި ނަމާދު ކުރެވުނު ގޮތާމެދު ލަދުވެތިވިއެވެ.

ނޮޅާލެވުނު ޝަހީދު އިމާމު އަބޫބަކުރު އައްނާބުލުސީ

އެކަލޭގެފާނަކީ އިމާމު، މުޙައްދިޘު، ޝަހީދު، ފަޤީހު މުޙައްމަދު ބިން އަޙުމަދު ބިން ސަހްލު އައްރަމްލީއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ކުންޔާއަކީ އަބޫބަކުރުއެވެ. އަދި ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ނާބުލުސްއަށެވެ. އެކަލޭގެފާނު މަޝްހޫރު ވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އިމާމު އިބުނު އައްނާބުލުސީގެ ނަމުންނެވެ.

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް އެއްޗެހިކީ ޞަލީބީގެ ވާހަކަ

އައްދުރަރުލް ކާމިނާގައި މިފޮތުގައި (4/153) އިމާމު އިބުނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހުﷲ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. “މޮންގޯލުގެ(ތަތާރުންގެ) ބޮޑުންގެ ބަޔަކު ނަޞާރާ ދީނަށް ވަނުމުގެ އުފަލުގައި ވަރަށް ގިނަ މޮންގޯލުންނަށް ބޭއްވުނު ޙަފުލާއަކަށް، ބޮޑެތި ނަޞާރާއިންގެ ޖަމާޢަތެއް ދިޔައެވެ.

ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު رحمه اللهގެ 17 ދީނާރު

الحمد لله. الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين. و بعد. އިމާމު އިބުނުލް ޖައުޒީ ރަޙިމަހުﷲ (1) ގެންނަވާފައިވާ ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުން

އަޅުންގެ އަޅުވެތިކަމުން ﷲ ގެ އަޅުވެތިކަމަށް އަޅުތަކުން ނެރުން

ހިޖުރައިން 15 ވަނަ އަހަރު ހިނގާދިޔަ ޤާދިސިއްޔާ ހަނގުރާމައިގައި ޢިރާޤަށް ވެރިވެގެން ތިބި ފާރިސީންގެ 80000 ހަނގުރާމަވެރިންނާ މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރު ކުރިމަތިލި ހިނދު ، ކާފިރުންގެ ލަޝްކަރުގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ރުސްތުމް، ސުވާލުކޮށް

ވާހަކަ: މަންމައެއްގެ ލޯބި

ތިމަންގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް، އޭނާގެ ހިތްގައިމު ރަށުގައި ތިމަންގެ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ދަޢުވަތުދިނެވެ. އެ އެކުވެރިޔާގެ ރަށަކީ ކުޑަ ރަށެކެވެ.

އިމާމު އިބުނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހުﷲ އާއި ޔަހޫދީ މީހާގެ ވާހަކަ

މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ” الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ” މާނައަކީ: ” ދުނިޔެއަކީ މުއުމިނުންގެ ހުރަގެޔެވެ. އަދި ކާފަރުންގެ ސުވަރުގެޔެވެ.” ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް، އަދި ތިރްމިޛީ އަދި

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: އެތީސްޓުންނަށް އިމާމު އަބޫ ހަނީފާ ދެއްވި ރައްދު

އަޤީދަތުލް ވާސިތިއްޔާގެ ޝަރަޙައިގައި އައްލާމާ ޝައިޚު ޢުޘައިމީން ރަޙިމަހުﷲ ގެންނަވާފައިވެއެވެ. “(ﷲގެ ވޮޑިގެންވާކަމަށް އިންކާރުކުރާ) އިންޑިޔާގެ ބަޔަކު އިމާމު އަބޫ ހަނީފާ ރަޙިމަހުﷲގެ އަރިހަށް އައެވެ. އަދި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމާއި މެދު

ޢިބުރަތްތެރިވާހަކަ: އިމާމު މާލިކުދެއްވި ބުއްދިވެރި ޖަވާބު

މިއަޖައިބުކުރަނިވި ވާހަކަ ފަހުމުވުމަށްޓަކައި އިމާމު މާލިކު ރަޙިމަހުﷲއަކީ ކޮންބޭފުޅެއްކަން އެނގުން މުހިންމެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އިމާމު ދާރިލް ޙިޖްރާގެ(ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙިޖުރަކުރެއްވި ރަށުގެ އިމާމު)ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެވަޑައިގެންފައިވާ ޙަދީޘް އިލްމާއި ފިޤުހު ޢިލްމުގައި

ސަލަފުންގެ ވާހަކަ: އަވައްޓެރިންނަށް ހެޔޮ ހަދީޘް ޢިލްމުވެރިޔާ

އަބޫ ޙަމްޒާ އައްސުއްކަރީ ރަޙިމަހުﷲއަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަވައްޓެރިންނަށް ވަރަށް ހެޔޮކޮތް ހިތާ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ސިޔަރަތުގައި އެކަލޭގެފާނު ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި އިމާމު ޙާފިޡު ޛަހަބީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވަނީ “އެކަލޭގެފާނަކީ މީސްތަކުންނަށް އަޅާލާ ޢިލްމުވެރިޔެއް ކަމުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ