[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް ޙަސަން ޒިޔާން

އިސްލާމްދީނުގެ އަލީގައި ފެމިނިޒަމްގެ ފިކުރު – 5

ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ލިޔުންތެރިއަކު ލިޔެފައިވެއެވެ. [ފަރަންސޭސި އިންޤިލާބުން އަންހެނުންގެ ޙާލަތަށް ބަދަލެއް އަންނާނެކަމުގެ އިންތިޒާރުގައި ބަޔަކު ތިބެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެއެވެ. އިޖުތިމާޢީ އިންޤިލާބު މުޖުތަމަޢުގެ ނިޒާމުތަކާއި މަފްހޫމުތައް ބަލައިގަނެގެން ތިބީއެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ އަލީގައި ފެމިނިޒަމްގެ ފިކުރު – 3

ރެޑިކަލިޒަމްއަކީ މުޖުތަމަޢެއްގައި އަށަގަނެފައިވާ ފިކުރީ، ސިޔާސީ، އިޤްޠިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ވިސްނުންތައް، އެއާ ދުރު ވިސްނުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ސިޔާސީ ފިކުރެކެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ އަލީގައި ފެމިނިޒަމްގެ ފިކުރު – 2

ލިބެރަލިސްޓް ފެމިނިޒަމްއިން ދެކޭ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢު މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ އަންހެނުންނަކީ އެ މީހުންގެ ޠަބިއްޔަތުގައިވެސް ވިސްނުމާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ބަލިކަށި ބައެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުމާ ދިމާލަށެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ އަލީގައި ފެމިނިޒަމް (FEMINISM) ގެ ފިކުރު -1

“ފެމިނިޒަމް” (FEMINISM) މިއީ މިއަދު މީސްތަކުންގެ ދޫމައްޗަށް ފަރިތަވެފައިވާ، އެންމެން ދަންނަ ލަފުޒެކެވެ. ނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢުގައި އަޑު ހިއްޕާލާފައިވާ މި ލަފުޒު ގެ މާނަ ފުރިހަމައަށް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެކި ބޭފުޅުން ފެމިނިޒަމް މާނަ ކުރައްވާ، ތަޢުރީފުތައް ގެންނަވާފައިވާ ގޮތްތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލުން މުހިންމުކަމުގައި ދެކެމެވެ.

އަހުލު ކިތާބީ އަންހެނުންނާ ކައިވެނިކުރުން – 2

އިސްލާމްދީނުގައި އަހުލު ކިތާބީ އަންހެނުންނާ ކައިވެނި ކުރުން ހުއްދަވެގެން ވީނަމަވެސް ދީނުގައި ބޮޑަށް ބާރު އަޅުއްވަނީ ދީންވެރި މުސްލިމު އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރުމަށެވެ.

ކޮރޯނާގެ މި ޙާލަތުގައި ދުރުދުރުގައި ތިބެ ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

* ދީނުގައިވާ ކޮންމެ ވާޖިބެއް ކެނޑިގެންދާނީ ކުޅަދާނަކަން ކެނޑިގެންދާ ހާލަތްތަކުގައެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ޙުކުމްތައް ޢާންމު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެރަށެއް ނުވަތަ ސަރަހަައްދެއްގެ ނުވަތަ ޢާންމު ފަރުދުންގެ ޢުމުރާއި ބަލިހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިތުބާރު ހިފޭ ޑޮކްޓަރުން ދެއްވާ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ މަތިންނެއެވެ.

މާސްކު އަޅައިގެން ނަމާދުކުރުން

މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ބޮޑު ވަބާއެއް ފެތުރިފައިވާ މި ދުވަސްވަރުގައި، ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިސްކިތްތަކަށްވެސް ނޭފަތާއި އަނގަ ނިވާވާނޭފަދަ މާސްކެއް އަޅައިގެން ދިއުމަށް ބައެއް ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން ލަފާ ދެއްވައެވެ. އެ ފަދަ ޙާޖަތަކަށްޓަކާ ނޭފަތާއި އަނގަ ނިވާކޮށްގެން ނަމާދުކުރުމަކީ މަކްރޫހަކަމެއް ނޫނެވެ.

ގޭގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން

މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އަދި މީސްތަކުން އެއްވެ އުޅުމަކީ މި ވަބާ އަވަހަށް ފެތުރިގެން ހިނގައިދިއުމުގެ ސަބަބަކަށް ވެދާނެކަމަށްޓަކާ މީސްތަކުންނަށް އޮތީ ހުކުރު ދުވަހު އެބައިމީހުންގެ ގެތަކުގައި މެންދުރު ނަމާދުގެ ހަތަރު ރަކުޢަތް ކުރުމެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ އަލީގައި ފެމިނިޒަމްގެ ފިކުރު – 5

ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ލިޔުންތެރިއަކު ލިޔެފައިވެއެވެ. [ފަރަންސޭސި އިންޤިލާބުން އަންހެނުންގެ ޙާލަތަށް ބަދަލެއް އަންނާނެކަމުގެ އިންތިޒާރުގައި ބަޔަކު ތިބެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެއެވެ. އިޖުތިމާޢީ އިންޤިލާބު މުޖުތަމަޢުގެ ނިޒާމުތަކާއި މަފްހޫމުތައް ބަލައިގަނެގެން ތިބީއެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ އަލީގައި ފެމިނިޒަމްގެ ފިކުރު – 3

ރެޑިކަލިޒަމްއަކީ މުޖުތަމަޢެއްގައި އަށަގަނެފައިވާ ފިކުރީ، ސިޔާސީ، އިޤްޠިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ވިސްނުންތައް، އެއާ ދުރު ވިސްނުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ސިޔާސީ ފިކުރެކެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ އަލީގައި ފެމިނިޒަމްގެ ފިކުރު – 2

ލިބެރަލިސްޓް ފެމިނިޒަމްއިން ދެކޭ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢު މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ އަންހެނުންނަކީ އެ މީހުންގެ ޠަބިއްޔަތުގައިވެސް ވިސްނުމާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ބަލިކަށި ބައެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުމާ ދިމާލަށެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ އަލީގައި ފެމިނިޒަމް (FEMINISM) ގެ ފިކުރު -1

“ފެމިނިޒަމް” (FEMINISM) މިއީ މިއަދު މީސްތަކުންގެ ދޫމައްޗަށް ފަރިތަވެފައިވާ، އެންމެން ދަންނަ ލަފުޒެކެވެ. ނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢުގައި އަޑު ހިއްޕާލާފައިވާ މި ލަފުޒު ގެ މާނަ ފުރިހަމައަށް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެކި ބޭފުޅުން ފެމިނިޒަމް މާނަ ކުރައްވާ، ތަޢުރީފުތައް ގެންނަވާފައިވާ ގޮތްތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލުން މުހިންމުކަމުގައި ދެކެމެވެ.

އަހުލު ކިތާބީ އަންހެނުންނާ ކައިވެނިކުރުން – 2

އިސްލާމްދީނުގައި އަހުލު ކިތާބީ އަންހެނުންނާ ކައިވެނި ކުރުން ހުއްދަވެގެން ވީނަމަވެސް ދީނުގައި ބޮޑަށް ބާރު އަޅުއްވަނީ ދީންވެރި މުސްލިމު އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރުމަށެވެ.

ކޮރޯނާގެ މި ޙާލަތުގައި ދުރުދުރުގައި ތިބެ ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

* ދީނުގައިވާ ކޮންމެ ވާޖިބެއް ކެނޑިގެންދާނީ ކުޅަދާނަކަން ކެނޑިގެންދާ ހާލަތްތަކުގައެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ޙުކުމްތައް ޢާންމު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެރަށެއް ނުވަތަ ސަރަހަައްދެއްގެ ނުވަތަ ޢާންމު ފަރުދުންގެ ޢުމުރާއި ބަލިހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިތުބާރު ހިފޭ ޑޮކްޓަރުން ދެއްވާ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ މަތިންނެއެވެ.

މާސްކު އަޅައިގެން ނަމާދުކުރުން

މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ބޮޑު ވަބާއެއް ފެތުރިފައިވާ މި ދުވަސްވަރުގައި، ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިސްކިތްތަކަށްވެސް ނޭފަތާއި އަނގަ ނިވާވާނޭފަދަ މާސްކެއް އަޅައިގެން ދިއުމަށް ބައެއް ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން ލަފާ ދެއްވައެވެ. އެ ފަދަ ޙާޖަތަކަށްޓަކާ ނޭފަތާއި އަނގަ ނިވާކޮށްގެން ނަމާދުކުރުމަކީ މަކްރޫހަކަމެއް ނޫނެވެ.

ގޭގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން

މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އަދި މީސްތަކުން އެއްވެ އުޅުމަކީ މި ވަބާ އަވަހަށް ފެތުރިގެން ހިނގައިދިއުމުގެ ސަބަބަކަށް ވެދާނެކަމަށްޓަކާ މީސްތަކުންނަށް އޮތީ ހުކުރު ދުވަހު އެބައިމީހުންގެ ގެތަކުގައި މެންދުރު ނަމާދުގެ ހަތަރު ރަކުޢަތް ކުރުމެވެ.