[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 16

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އޭގެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް އާލާވޭވޭ އޮންނާނެ ކަމަށް އީމާންވުން؛ މިދީނަކީ ޤިޔާމަތާ ހަމަޔަށް އޮންނާނެ ޝަރީޢަތެކެވެ. މިޝަރީޢަތަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޝަރީޢަތެވެ. މީގެ ފަހުން އިތުރު އެހެން ޝަރީޢަތެެއް ދެން ނާންނާނެއެވެ.

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 15

ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން ޘާބިތު ނުވާ އެއްވެސް އަޅުކަމެއް އަމިއްއަށް ގެނެސްނުގަތުން؛ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އައީ މީސްތަކުންނަށް އެބައި މީހުންގެ ރައްބު ރުހިވޮޑިގެންނަވާ މަގުން އެކަލާނގެއާ ކުށްތަންވުމަށް މަގު ދެއްކުމަށެވެ. އެއީ އެއްވެސް މީހަކަށް އަމިއްލަ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 14

އަމިއްލަ ބުއްދިއާއި ވިސްނުންތަކާއި އެނޫން ކަންކަން ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކާ ފުށު ނޭރުވުން؛ ޞައްޙަ ނައްޞުތަކާއި ޞަރީޙަ ހަމަ ބުއްދިއާ ފުށުއެކުރުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމެކެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު، އެކި މީސްތަކުންގެ ވިސްނުމާއި ދޭހަވުމުގެ ޤާބިލުކަން ތަފާތު

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 13

ނަބަޥީ ޙަދީޘްފުޅުތަކާއި، އެ ރިވާކުރުމަށާއި، އެ ލިޔެ ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި، އޭގެ ސަނަދުތަކަށް ފަރުވާތެރިވެ އޭގެން ޞައްޙަ ނުޞައްޙަ ވަކިކުރުމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދިނުން؛ މި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އެންމެ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 12

ޞައްޙަ މަގުން ވާރިދުވެފައިވާ ނަބަޥީ ސުންނަތަކީ ވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޞްލުތަކުގެ ތެރެއިން އަޞްލެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރުން؛ ފަހެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلـم ގެ ސުންނަތަކީ މާތް ﷲ ގެ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 11

ސަލަފީ މަންހަޖުގެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތަކާއި ޝިޢާރުތައް: މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް އިޖުމާޢުވެފައިވާ ފަދައިން ، މި ދުނިޔެ މަތީގައި އިސްލާމް ދީން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަޠްބީޤު ކުރެއްވި ބަޔަކީ މި އުންމަތުގެ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 10

ފަހެ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖަށް ގޮވާލާ ދަޢުޥަތުގެ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިވީހާތަނަށް އުފެދިފައިހުރި ހުރިހާ ފައި ކައްސާލުންތަކާއި ، ގޯސް ދޭހަވުންތަކާއި ، ކަސިޔާރު ވިސްނުންތަކާއި ، އެކިއެކި ބާވަތްބާވަތުގެ ބިދުޢަތަކާއި ، ޚުރާފާތްތަށް އިޞްލާޙުކޮށް

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 9

އަދި މާތް ﷲ އެބަޔަކަށް ރަޙްމަތް ލެއްވި އިމާމުވެރި ބޮޑެތި ފިޤުހީ ދަންނަބޭކަލުންގެ މަޛްހަބުތައް ފާޅުވެ ފެތުރި އޭގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް ފައިދާތައް ވަމުން އައި ދުވަސްވަރު މަޑުމަޑުން ފާޅުވެ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މޫލާން

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 8

އަދި އެއަށް ފަހު ، ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙުން މާތްކޮށް މަތިވެރި ކުރުމުގައި ޙައްދު ފަހަނަ އެޅުމާއި ، މަރުވެފައިވާ މީހުންނާއި ޣައިބުގައިވާ މީހުންނަށް ކުރުނީސް ކުރުން ފަދަ ޚުރާފާތްތައް ގެނެސް ، ވަޅުލާފައި ތިބޭ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 7

އޭގެ ފަހުން ، މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلـم ގެ މައްޗަށް ދޮގުހަދައި އަމިއްލަ އަމިއްލައަށް ޙަދީޘްތައް ހަދަން ފެށި ބަޔަކު ފާޅުވުމުން ، އޭރު ތިއްބެވި ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ބޭކަލުން އެކަމާ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 6

ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖުން ބޭރުވެ ބިދުޢަވެރިވެ ހަވާނަފްސަށް ތަބާވި ބައެއް ބައިގަނޑުތަކާއި އެކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ޢިލްމުވެރިން ކުރެއްވި ބައެއް ބޮޑެތި މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް: މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ނުޙައްޤުން ކުފުރުގެ ޙުކުމް ޖަހައި އެބައިމީހުންގެ ލޭ ހުއްދަކޮށްގެން

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 5

އިސްލާމް ދީން ރައްކާތެރިކޮށް ، އެދީނުގެ ސާފުކަމަށް އިސްލާމީ އުންމަތް އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖުގެ ދައުރު: ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖަކީ އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ވަކިވެގަނެގެން އުޅޭ ވަކި ވިސްނުމެއް ، ފިކުރެއް ނުވަތަ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 4

ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ފަހުމު (ދޭހަފުޅު – ވިސްނުންފުޅު) އަދި އިސްލާމް ދީނުގައި އޭގެ ދަރަޖަ: ޤުރްއާނާއި ސުންނަތަކީ މި އުންމަތުގެ ކަންކަން ޝަރުޢު ކުރުމާއި އެނޫން އެހެން ހުރިހާ ކަމެއްގައި މަރުޖިޢު އަދި މަޞްދަރެވެ. މިއީ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 3

ސަލަފް/ސަލަފިއްޔާ (السلف/السلفية) ގެ އިޞްޠިލާޙި މާނަ: “މިއުންމަތުގެ ސަލަފް” މިފަދައިން މުޠްލަޤުކޮށް ބުނެވިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ އޭގެ އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ؛ އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ފުރަތަމަ ތިން ޤަރުނެވެ. އެއީ ޞަޙާބީންނާއި، ތާބިޢީންނާއި، އަތްބާޢުއްތާބިޢީންނެވެ. ތާބިޢީންނަކީ،

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 2

މީގެ އިތުރުން ސަލަފް، މި ލަފްޡަކީ ކައު އިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلـم ގެ ސުންނަތުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި ވެސް ވާރިދުވެފައިވާ ލަފްޡެކެވެ. އެގޮތުން؛ އެގޮތުން ، އެކަލޭގެފާނު

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 1

ސަލަފް/ސަލަފިއްޔާ (السلف/السلفية) ގެ ލުޣަޥީ މާނަ: ސަލަފިއްޔާ ނިސްބަތް ކުރެވިގެންވަނީ ޢަރަބި ލަފްޡެއް ކަމުގައިވާ “ސަލަފަ – سلف” މި ލަފްޡަށެވެ. ޢަރަބި މި ކަލިމައިގެ މާނައަކީ، ކުރިއެރުން ނުވަތަ އިސްވެދިއުމެވެ. އެހެންކަމުން ސަލަފްގެ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 16

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އޭގެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް އާލާވޭވޭ އޮންނާނެ ކަމަށް އީމާންވުން؛ މިދީނަކީ ޤިޔާމަތާ ހަމަޔަށް އޮންނާނެ ޝަރީޢަތެކެވެ. މިޝަރީޢަތަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޝަރީޢަތެވެ. މީގެ ފަހުން އިތުރު އެހެން ޝަރީޢަތެެއް ދެން ނާންނާނެއެވެ.

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 15

ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން ޘާބިތު ނުވާ އެއްވެސް އަޅުކަމެއް އަމިއްއަށް ގެނެސްނުގަތުން؛ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އައީ މީސްތަކުންނަށް އެބައި މީހުންގެ ރައްބު ރުހިވޮޑިގެންނަވާ މަގުން އެކަލާނގެއާ ކުށްތަންވުމަށް މަގު ދެއްކުމަށެވެ. އެއީ އެއްވެސް މީހަކަށް އަމިއްލަ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 14

އަމިއްލަ ބުއްދިއާއި ވިސްނުންތަކާއި އެނޫން ކަންކަން ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކާ ފުށު ނޭރުވުން؛ ޞައްޙަ ނައްޞުތަކާއި ޞަރީޙަ ހަމަ ބުއްދިއާ ފުށުއެކުރުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމެކެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު، އެކި މީސްތަކުންގެ ވިސްނުމާއި ދޭހަވުމުގެ ޤާބިލުކަން ތަފާތު

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 13

ނަބަޥީ ޙަދީޘްފުޅުތަކާއި، އެ ރިވާކުރުމަށާއި، އެ ލިޔެ ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި، އޭގެ ސަނަދުތަކަށް ފަރުވާތެރިވެ އޭގެން ޞައްޙަ ނުޞައްޙަ ވަކިކުރުމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދިނުން؛ މި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އެންމެ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 12

ޞައްޙަ މަގުން ވާރިދުވެފައިވާ ނަބަޥީ ސުންނަތަކީ ވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޞްލުތަކުގެ ތެރެއިން އަޞްލެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރުން؛ ފަހެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلـم ގެ ސުންނަތަކީ މާތް ﷲ ގެ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 11

ސަލަފީ މަންހަޖުގެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތަކާއި ޝިޢާރުތައް: މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް އިޖުމާޢުވެފައިވާ ފަދައިން ، މި ދުނިޔެ މަތީގައި އިސްލާމް ދީން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަޠްބީޤު ކުރެއްވި ބަޔަކީ މި އުންމަތުގެ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 10

ފަހެ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖަށް ގޮވާލާ ދަޢުޥަތުގެ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިވީހާތަނަށް އުފެދިފައިހުރި ހުރިހާ ފައި ކައްސާލުންތަކާއި ، ގޯސް ދޭހަވުންތަކާއި ، ކަސިޔާރު ވިސްނުންތަކާއި ، އެކިއެކި ބާވަތްބާވަތުގެ ބިދުޢަތަކާއި ، ޚުރާފާތްތަށް އިޞްލާޙުކޮށް

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 9

އަދި މާތް ﷲ އެބަޔަކަށް ރަޙްމަތް ލެއްވި އިމާމުވެރި ބޮޑެތި ފިޤުހީ ދަންނަބޭކަލުންގެ މަޛްހަބުތައް ފާޅުވެ ފެތުރި އޭގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް ފައިދާތައް ވަމުން އައި ދުވަސްވަރު މަޑުމަޑުން ފާޅުވެ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މޫލާން

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 8

އަދި އެއަށް ފަހު ، ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙުން މާތްކޮށް މަތިވެރި ކުރުމުގައި ޙައްދު ފަހަނަ އެޅުމާއި ، މަރުވެފައިވާ މީހުންނާއި ޣައިބުގައިވާ މީހުންނަށް ކުރުނީސް ކުރުން ފަދަ ޚުރާފާތްތައް ގެނެސް ، ވަޅުލާފައި ތިބޭ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 7

އޭގެ ފަހުން ، މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلـم ގެ މައްޗަށް ދޮގުހަދައި އަމިއްލަ އަމިއްލައަށް ޙަދީޘްތައް ހަދަން ފެށި ބަޔަކު ފާޅުވުމުން ، އޭރު ތިއްބެވި ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ބޭކަލުން އެކަމާ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 6

ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖުން ބޭރުވެ ބިދުޢަވެރިވެ ހަވާނަފްސަށް ތަބާވި ބައެއް ބައިގަނޑުތަކާއި އެކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ޢިލްމުވެރިން ކުރެއްވި ބައެއް ބޮޑެތި މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް: މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ނުޙައްޤުން ކުފުރުގެ ޙުކުމް ޖަހައި އެބައިމީހުންގެ ލޭ ހުއްދަކޮށްގެން

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 5

އިސްލާމް ދީން ރައްކާތެރިކޮށް ، އެދީނުގެ ސާފުކަމަށް އިސްލާމީ އުންމަތް އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖުގެ ދައުރު: ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖަކީ އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ވަކިވެގަނެގެން އުޅޭ ވަކި ވިސްނުމެއް ، ފިކުރެއް ނުވަތަ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 4

ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ފަހުމު (ދޭހަފުޅު – ވިސްނުންފުޅު) އަދި އިސްލާމް ދީނުގައި އޭގެ ދަރަޖަ: ޤުރްއާނާއި ސުންނަތަކީ މި އުންމަތުގެ ކަންކަން ޝަރުޢު ކުރުމާއި އެނޫން އެހެން ހުރިހާ ކަމެއްގައި މަރުޖިޢު އަދި މަޞްދަރެވެ. މިއީ

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 3

ސަލަފް/ސަލަފިއްޔާ (السلف/السلفية) ގެ އިޞްޠިލާޙި މާނަ: “މިއުންމަތުގެ ސަލަފް” މިފަދައިން މުޠްލަޤުކޮށް ބުނެވިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ އޭގެ އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ؛ އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ފުރަތަމަ ތިން ޤަރުނެވެ. އެއީ ޞަޙާބީންނާއި، ތާބިޢީންނާއި، އަތްބާޢުއްތާބިޢީންނެވެ. ތާބިޢީންނަކީ،

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 2

މީގެ އިތުރުން ސަލަފް، މި ލަފްޡަކީ ކައު އިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلـم ގެ ސުންނަތުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި ވެސް ވާރިދުވެފައިވާ ލަފްޡެކެވެ. އެގޮތުން؛ އެގޮތުން ، އެކަލޭގެފާނު

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 1

ސަލަފް/ސަލަފިއްޔާ (السلف/السلفية) ގެ ލުޣަޥީ މާނަ: ސަލަފިއްޔާ ނިސްބަތް ކުރެވިގެންވަނީ ޢަރަބި ލަފްޡެއް ކަމުގައިވާ “ސަލަފަ – سلف” މި ލަފްޡަށެވެ. ޢަރަބި މި ކަލިމައިގެ މާނައަކީ، ކުރިއެރުން ނުވަތަ އިސްވެދިއުމެވެ. އެހެންކަމުން ސަލަފްގެ