[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޔާމީން

އުއްމީދު ކަނޑާނުލާށެ!

ފާހިޝް ކަމެއް ތިބާއަށް ކުރެވިފައިވާނަމަ އަވަހަށް ﷲ އަށް ތަޤުވާވެރިވެ، އެކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވެގަންނާށެވެ. ސިއްރާއި ފާޅުގައި ތިބާކުރާ ކަންތައްތައް ﷲ މޮޅަށް ދެނެވޮޑުގެންވާކަން ތިބާ ހަނދާންކުރާށެވެ. ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ.

އުއްމީދު ކަނޑާނުލާށެ!

ފާހިޝް ކަމެއް ތިބާއަށް ކުރެވިފައިވާނަމަ އަވަހަށް ﷲ އަށް ތަޤުވާވެރިވެ، އެކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވެގަންނާށެވެ. ސިއްރާއި ފާޅުގައި ތިބާކުރާ ކަންތައްތައް ﷲ މޮޅަށް ދެނެވޮޑުގެންވާކަން ތިބާ ހަނދާންކުރާށެވެ. ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ.