[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޔާމީން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 29

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ، ތިބާގެ ދަރީން ތިބާއަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް މެދުވެރިވާ، އަދި ދަރިން އިޞްލާޙުވާނޭ ކަމެވެ. ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ އުޞޫލަކީ، ތިމާ ކުރާ ޢަމަލުތަކާ އެއްފަދަ ގޮތެއް ތިމާއަށް މެދުވެރިވުމެވެ. އެހެންކަމުން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 28

މި ޙަދީޘްގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި އެވަނީ، މައިންބަފައިންގެ ޙައްޤުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާކަމެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 27

މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭ ހިތުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. جَاءَ ‏ ‏رَجُلٌ ‏ ‏إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 26

މަންމަ އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެ މަތިވެރި އަޅުކަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ޖެހިގެން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އެއްކަމަކީ މައިމީހާއަށް އިޙްސާންތެރިވުމެވެ. އޭނާއަށް އަޅާލައި އޯގާތެރިވުމެވެ. ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ކުރުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 25

ނަމަވެސް އެހެން ބައެއް މަޖުތަމަޢުތަކުން ފެނިގެންދަނީ ވަރިކުރުމަށްފަހު އަންހެނާއަށް ވަރަށް ނިކަމެތި އަނިޔާއާއި ދުއްތުރާ ދޭތަނެވެ. އެމީހުންނީ އެއްވެސް އަގެއް ޙައިޞިއްޔަތެއް ނެތް ބައެއްފަދައިން ޢަމަލުކުރާތެނެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 24

މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [سورة النساء ١٩] މާނައީ: “ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ އަބީންނަށް އޯގާތެރިވެ ހެޔޮކޮށް ހިތާށެވެ”. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ‏ ‏ ((إِنَّ أَكْمَلَ المؤمِنينَ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 23

އިސްލާމްދީނުގައި ކައިވެނި ރޫޅާލުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި އޮންނަނީ ފިރިމީހާގެ އަތްމައްޗަކުއެއް ނޫނެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ދިރިޅުމުގައި އަންހެނާއަށް ކޮންމެފަދަ އަނިޔާއެއް ކުރި ނަމަވެސް، އޭނާއަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ކިތަންމެ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަނެވިފައިވީ ނަމަވެސް،

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 22

ވަރި ކައިވެންޔަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް މަތިވެރި ގުޅުމެކެވެ. އެގުޅުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅައެވެ. ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 21

ފިރިހެނުންނަށް އެއް އަންބައްވުރެ ގިނައިން ހޯދޭ އިރު އަންހެނުންނަށް އެއް ފިރިއަކަށްވުރެ ގިނައިން އެއްފަހަރާ ނުގެންގުޅެވެނީ ކީއްވެތޯ ޝަކުވާ ކުރާ މީހުން އޭގެ ތެރޭގައި އުޅެއެވެ. ދަންނާށެވެ! އަންހެނަކާ ގިނަ ފިިރިހެނުންތަކެއް ދަރިން ހޯދުމަށް

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 20

  ﷲ ގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي – رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 19

އިސްލާމްދީން އަންގަނީ ދެމަފިރިންވެސް އުފަލުގައި އުޅުމަށެވެ. އޯގާތެރިކަމާއެކު ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަކުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެހީތެރިވުމަށެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 18

މިޙަދީޘުންވެސް އެނގިގެންދަނީ ފިރިހެނުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާ އަންހެނުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއަށްވުރެން ބޮޑުކަމެވެ. އެއީ މުޅި އާއިލާގެ ހުރިހާ ކަމެއް، ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާވަނީ ފިރިމީހާގެ ކޮނޑުގައި ކަމެވެ. އަދި އަންހެނާއަށް ވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ މުދަލަށް ރައްކާތެރިވެ އެމުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި ދަރިން ބެލެއްޓުމެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 17

މާނައީ:”ފިރިހެނުންނަކީ، އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ރައްކާތެރިވެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޤާއިމް ވެގެންތިބޭ ބަޔެކެވެ. (އެއީ) އެއުރެންގެ އެއްބަޔެއްގެ މައްޗަށް އަނެއްބަޔަކު اللَّه މާތްކުރައްވައި، އިތުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށްޓަކައެވެ. އަދި، އެއުރެންގެ މުދަލުން ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށްޓަކައެވެ.”

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 15

އިސްލާމްދީނުގައި އަނބިންނަށްވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ދެއްވާފައެވެ. އެއީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ދީނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ފުރިހަމަވުން ކަމުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 14

މާތް ﷲ ރުއްސުން ލެއްވި ސަޢުދު ބިން އަބީ ވައްގާޞް ރިވާ ކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 29

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ، ތިބާގެ ދަރީން ތިބާއަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް މެދުވެރިވާ، އަދި ދަރިން އިޞްލާޙުވާނޭ ކަމެވެ. ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ އުޞޫލަކީ، ތިމާ ކުރާ ޢަމަލުތަކާ އެއްފަދަ ގޮތެއް ތިމާއަށް މެދުވެރިވުމެވެ. އެހެންކަމުން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 28

މި ޙަދީޘްގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި އެވަނީ، މައިންބަފައިންގެ ޙައްޤުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާކަމެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 27

މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭ ހިތުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. جَاءَ ‏ ‏رَجُلٌ ‏ ‏إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 26

މަންމަ އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެ މަތިވެރި އަޅުކަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ޖެހިގެން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އެއްކަމަކީ މައިމީހާއަށް އިޙްސާންތެރިވުމެވެ. އޭނާއަށް އަޅާލައި އޯގާތެރިވުމެވެ. ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ކުރުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 25

ނަމަވެސް އެހެން ބައެއް މަޖުތަމަޢުތަކުން ފެނިގެންދަނީ ވަރިކުރުމަށްފަހު އަންހެނާއަށް ވަރަށް ނިކަމެތި އަނިޔާއާއި ދުއްތުރާ ދޭތަނެވެ. އެމީހުންނީ އެއްވެސް އަގެއް ޙައިޞިއްޔަތެއް ނެތް ބައެއްފަދައިން ޢަމަލުކުރާތެނެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 24

މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [سورة النساء ١٩] މާނައީ: “ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ އަބީންނަށް އޯގާތެރިވެ ހެޔޮކޮށް ހިތާށެވެ”. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ‏ ‏ ((إِنَّ أَكْمَلَ المؤمِنينَ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 23

އިސްލާމްދީނުގައި ކައިވެނި ރޫޅާލުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި އޮންނަނީ ފިރިމީހާގެ އަތްމައްޗަކުއެއް ނޫނެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ދިރިޅުމުގައި އަންހެނާއަށް ކޮންމެފަދަ އަނިޔާއެއް ކުރި ނަމަވެސް، އޭނާއަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ކިތަންމެ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަނެވިފައިވީ ނަމަވެސް،

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 22

ވަރި ކައިވެންޔަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް މަތިވެރި ގުޅުމެކެވެ. އެގުޅުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅައެވެ. ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 21

ފިރިހެނުންނަށް އެއް އަންބައްވުރެ ގިނައިން ހޯދޭ އިރު އަންހެނުންނަށް އެއް ފިރިއަކަށްވުރެ ގިނައިން އެއްފަހަރާ ނުގެންގުޅެވެނީ ކީއްވެތޯ ޝަކުވާ ކުރާ މީހުން އޭގެ ތެރޭގައި އުޅެއެވެ. ދަންނާށެވެ! އަންހެނަކާ ގިނަ ފިިރިހެނުންތަކެއް ދަރިން ހޯދުމަށް

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 20

  ﷲ ގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي – رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 19

އިސްލާމްދީން އަންގަނީ ދެމަފިރިންވެސް އުފަލުގައި އުޅުމަށެވެ. އޯގާތެރިކަމާއެކު ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަކުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެހީތެރިވުމަށެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 18

މިޙަދީޘުންވެސް އެނގިގެންދަނީ ފިރިހެނުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާ އަންހެނުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއަށްވުރެން ބޮޑުކަމެވެ. އެއީ މުޅި އާއިލާގެ ހުރިހާ ކަމެއް، ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާވަނީ ފިރިމީހާގެ ކޮނޑުގައި ކަމެވެ. އަދި އަންހެނާއަށް ވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ މުދަލަށް ރައްކާތެރިވެ އެމުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި ދަރިން ބެލެއްޓުމެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 17

މާނައީ:”ފިރިހެނުންނަކީ، އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ރައްކާތެރިވެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޤާއިމް ވެގެންތިބޭ ބަޔެކެވެ. (އެއީ) އެއުރެންގެ އެއްބަޔެއްގެ މައްޗަށް އަނެއްބަޔަކު اللَّه މާތްކުރައްވައި، އިތުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށްޓަކައެވެ. އަދި، އެއުރެންގެ މުދަލުން ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށްޓަކައެވެ.”

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 15

އިސްލާމްދީނުގައި އަނބިންނަށްވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ދެއްވާފައެވެ. އެއީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ދީނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ފުރިހަމަވުން ކަމުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 14

މާތް ﷲ ރުއްސުން ލެއްވި ސަޢުދު ބިން އަބީ ވައްގާޞް ރިވާ ކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.