[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އުޚްތު އުންމުޢައްމާރު

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ދިހަ ކަމެއް

ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް، އެހެންނަމަވެސް އެ އިލާހުގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ބޯނުލެނބުމެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ނާބިތުގެ ޢަޒުމް

ވަރުގަދަ މީހާޔަކީ ތަޅާފޮޅުމުގައި ގަދަމީހާއެއްނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެއީ ރުޅިއަންނަހިނދު ތިމާގެ ނަފްސު ކޮންޓްރޯލުކުރާ މީހާއެވެ.

ތިބާ އަޅާ ބުރުޤާއާމެދު ވިސްނާލާށެވެ!

މީގެ އަހަރު ތަކެއް ކުރިން ދިވެހީންނަކީ ބުރުގާއާ އެހާ ރައްޓެހި ބައެއް ނޫނެވެ. އޭރު ބުރުގާ އަޅަނީ ހަމައެކަނި މުސްކުޅިންނެވެ. ތަންކޮޅެއް ޒުވާން މީހަކު އަޅައިފިއްޔާ އެއީ “މާމަގަނޑެކެވެ.”

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ޢީދު އުފާ

ދުވަހަކީ އަޟްހާ ޢީދު ދުވަހެވެ. ޢަލީ ހުރީ ޢީދު ނަމާދު ކޮށްގެން އައިސް ގޭގެ އެންމެންނާ އެކުގައި ހެނދުނުގެ ސައިގައި ބައިވެރިވާށެވެ. ޢީދު ނަމާދަށްފަހު ޢަލީއަށް އެންމެ ޚާއްޞަ ކަމަކަށް އޮތީ ސްކޫލުން ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް “ޢީދު އުފާ” ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކެވެ.

އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތެވެ.

މާދަމާއަށް އިންތިޒާރު ނުކުރާށެވެ. ތިބާއާއެކު ވަނީ މިއަދެވެ. މާދަމާ އެފޮޓޯ ނަގަންދެން ތިބާ ދިރި ހުންނާނޭ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީން ކަމެއް ނެތެވެ. ވަޤުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ވިސްނަވާލައްވާށެވެ!

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ރަތްކާރު

މީހަކަށް ނުފެންނާނޭ ކަމަށް ސިއްރުން ކަންތައް ކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ ގޮތެއްނޫން. މުސްލިމުން ހަނދާން ކުރަންވާނެ ﷲތަޢާލާ އަބަދުވެސް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާކަން. ކިތަންމެ އަނދިރީގައި ކިތައްމެ ސިއްރުން ކުރިޔަސް އެކަލާނގެ ބައްލަވާވޮޑިގަންނަވާނެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ޢަޞްރުނަމާދު

  މާޝާ ކުޅެން އިނދެފައި ކުއްލިއަކަށް ކަމެއް ހަނދާންވެގެން އައިސް މަންމައަށް ގޮވާލާފައި ބުންޏެވެ. “މަންމާ، މަންމަ ބުނީމެއްނުމިއަދު ކޮއްކޮ ގޮވައިގެންމޫދަށް ދާނަމޭ…ކޮންއިރަކުން ދަނީ”. މަންމަ: “އާނ،މަންމަ ހަނދާން ނެތިފައި މިހިރީ… އެކަމަކު މިހާރު

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ދިހަ ކަމެއް

ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް، އެހެންނަމަވެސް އެ އިލާހުގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ބޯނުލެނބުމެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ނާބިތުގެ ޢަޒުމް

ވަރުގަދަ މީހާޔަކީ ތަޅާފޮޅުމުގައި ގަދަމީހާއެއްނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެއީ ރުޅިއަންނަހިނދު ތިމާގެ ނަފްސު ކޮންޓްރޯލުކުރާ މީހާއެވެ.

ތިބާ އަޅާ ބުރުޤާއާމެދު ވިސްނާލާށެވެ!

މީގެ އަހަރު ތަކެއް ކުރިން ދިވެހީންނަކީ ބުރުގާއާ އެހާ ރައްޓެހި ބައެއް ނޫނެވެ. އޭރު ބުރުގާ އަޅަނީ ހަމައެކަނި މުސްކުޅިންނެވެ. ތަންކޮޅެއް ޒުވާން މީހަކު އަޅައިފިއްޔާ އެއީ “މާމަގަނޑެކެވެ.”

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ޢީދު އުފާ

ދުވަހަކީ އަޟްހާ ޢީދު ދުވަހެވެ. ޢަލީ ހުރީ ޢީދު ނަމާދު ކޮށްގެން އައިސް ގޭގެ އެންމެންނާ އެކުގައި ހެނދުނުގެ ސައިގައި ބައިވެރިވާށެވެ. ޢީދު ނަމާދަށްފަހު ޢަލީއަށް އެންމެ ޚާއްޞަ ކަމަކަށް އޮތީ ސްކޫލުން ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް “ޢީދު އުފާ” ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކެވެ.

އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތެވެ.

މާދަމާއަށް އިންތިޒާރު ނުކުރާށެވެ. ތިބާއާއެކު ވަނީ މިއަދެވެ. މާދަމާ އެފޮޓޯ ނަގަންދެން ތިބާ ދިރި ހުންނާނޭ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީން ކަމެއް ނެތެވެ. ވަޤުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ވިސްނަވާލައްވާށެވެ!

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ރަތްކާރު

މީހަކަށް ނުފެންނާނޭ ކަމަށް ސިއްރުން ކަންތައް ކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ ގޮތެއްނޫން. މުސްލިމުން ހަނދާން ކުރަންވާނެ ﷲތަޢާލާ އަބަދުވެސް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާކަން. ކިތަންމެ އަނދިރީގައި ކިތައްމެ ސިއްރުން ކުރިޔަސް އެކަލާނގެ ބައްލަވާވޮޑިގަންނަވާނެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ޢަޞްރުނަމާދު

  މާޝާ ކުޅެން އިނދެފައި ކުއްލިއަކަށް ކަމެއް ހަނދާންވެގެން އައިސް މަންމައަށް ގޮވާލާފައި ބުންޏެވެ. “މަންމާ، މަންމަ ބުނީމެއްނުމިއަދު ކޮއްކޮ ގޮވައިގެންމޫދަށް ދާނަމޭ…ކޮންއިރަކުން ދަނީ”. މަންމަ: “އާނ،މަންމަ ހަނދާން ނެތިފައި މިހިރީ… އެކަމަކު މިހާރު