[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އުޚްތު ތަސްނީމް ޢަލީ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ހަރުފަ ކޮޓަރި

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތު މަންމައާއެކު ބުރެއް ޖަހާލުމަށްފަހު ޝެރިން، ގެއަށް އައިސް ވަނީ އުފަލުންނެވެ. ޝެރިންއަކީ މައިންބަފައިންގެ ބަސްއަހައިގެން ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު އުޅެމުން އަންނަ 12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެހެން ރޭތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އިރުއޮއްސުމާއެކު

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ލަކުނު

ނޯޓް: މި ވާހަކައިގެ މައިގަނޑު މައްސަލަ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރަށުން ބޭރުގައި އިނުމަށްފަހު އަޔާނާ ރަށަށްދާން ނިންމީ  ރަށުގައި ކުރިއަަށްދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތާ ދިމާކޮށެެވެ. އާއިލާގެ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ފައިސާ ދަބަސް

މިއަޑު އިވުމުން ހާއިސް ވަރަށް އުފާވިއެވެ. ހާއިސް ބޭނުންވާ އިނާމަކީ އެއީ އެވެ. ހާއިސްގެ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. އަދި ދަބަސް ޙަވާލުކުރެވުނީތީ ވަކިން ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހުނެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ސިއްސުވާލި ސުވާލު

އަބަދު ގޭމު ކުޅުން ރަގަޅެއް ނުވާނެއެވެ. އަބަދު ކާޓޫނު ބެލުން ރަގަޅެއް ނުވާނެއެވެ. އޭރުން ގެއްލުންވާނީ އަމިއްލަ ނަފުސަށެވެ. ކޮއްކޮމެން ވިސްނާށެވެ. މި ސުވާލު ހިތަށް ގެނެސްބަލާށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: މުސްޙަފުގައި ހުރި ހިރަފުސް

އެހެންވީމާ ތިކުދިންނަށް ބޭބެ ބުނެލަން އޮތީ މިކުންފުނިން ވަޒީފާ ލިބުމާ ތިޔަކުދިންނާ ދެމެދު އޮތް މިވަގުތު އޮތް ހުރަހަކީ މުސްޙަފުގައި ހުރި ހިރަފުސް ކަމުގައި. މުސްޙަފު ދެކެ ލޯބި ވުމަކީ ދީން ދެކެ ލޯބިވާ ކުދިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ސިފައެއް. މަސައްކަތުގެ ވަގުތު ބަހަން ޖެހޭނީ ނަމާދުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ވަގުތު ލިބޭ ގޮތަށް.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ހުދުގެއަކުން ހުދު ދަތްޕިލައެއް

މިހާރު މަލްސާއަށް އެގޭގެ އުޖާލާ ކަމާ ސާފުކަމާ “ހުދު” ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އެނގިއްޖެއެވެ. އެ ހުދު ގޭތެރެއިން ފެނުނީ ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް “ހުދު” ދަތްޕިލައެކެވެ. ވާރޭ ހުއްޓާލުމާއެކު ބޭބެގެ އިޒުނައާއެކު ދެމައިން ގެއަށްދާން ނިކުތެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ދެ ގަލުގެ މެސެޖް

އެ ދެގަލުން ލިބޭ މެސެޖަކީ ދުނިޔޭގެ އަގެއް ނެތްކަން. މުއްސަންޖަކަށްވިއަސް ފަގީރަކަށްވިއަސް އެމީހަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފައިގެން ނުދެވޭނެކަން. ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ގެދޮރު ހިފައިގެން ނުދެވޭ ކަން.

ދަރިފުޅުގެ ސިޓީ

މިއީ މިހާރު ތިން ކުދިން ލިބިފައިވާ މަންމައަކު، އޭނަގެ ލޯބިވާ މަންމައަށް ފޮނުވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ސިޓީއެކެވެ. ކިޔުންތެރިންނާހަމައަށް ސިޓީ ގެނެސްފައިމިވަނީ ސިޓީގެ އަސްލާ އެއްގޮތަށެވެ. ސިޓީގެ އެއްވެސް ޢިބާރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހުރި ގޮތަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ގަލާއި ދޮންވެލި

ސަމާސަވެސް އޮންނަން ވާނެ. ސަމާސަ ކުރާ މިންވަރު މަދުކޮށްލަންވީ. ސަމާސާ ކުރަމުންގޮސް ސަމާސާ ވިހަވެ، އެކަކު އަނެކަކުގެ ނޭދެވޭ ވާހަކަ ދައްކާ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންދޯ. އަހަރެން މައްސަލަ ޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު މިކަމާ ވިސްނަން.

މައެއްގެ ސުވާލުތައް

މުޅިގައުމުގައި ބަދުއަޚްލާގީ މަންޒަރުސިފަވާ ކުރެހުންތަކާއި ފޮޓޯތައް ޢާއްމުވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ކުޑަކުދިންވެސް އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމަކީ ފެޝަނަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: އަނބުގަހަށް އެރުމުން ވީގޮތް

ޝައިތާނާ އިންސާނާ މަގު ފުރައްދަން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.އަބަދުވެސް އެކަން ދަނެގެން އުޅޭށެވެ.އަނބުގަހަށް އެރުމުން މިއަދު ހެއްލުންތެރިކުރުވިގޮތް އަބަދުވެސް ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުމަށް ބައްޕަ ނަސޭޙަތް ދެއްވި އެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ކުނި އެއްކުރި ދުވަސް

ގަޑިން ހަވީރު ފަހެއްޖެހީއެވެ. ނިޒާމް އޭނަގެ އެކުވެރިންނާ އެކު ނިކުތީ ރަށުގެ އަތިރިމައްޗަށެވެ. މިއީ ނިޒާމްގެ އާދައެވެ. އެތާތިބެގެން ފުރާވަރުގެ އެހެން ކުދިންނާއެކު ސަކަރާތްޖަހާ ހީނސަމާސަ ކުރެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ގޮތްނޭނގޭ ބިހެއް

އެކުސްޕެރިމެންޓު ކޮށް ތަޙުލީލީ ނަޒަރަކުން ކަންކަން ހޯދުމަކީ ގޯހެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެކަންތައް ކުރަންވާނީ ބޮޑެތި މީހުންގެ އެހީ ހޯދައިގެންނެވެ. އަމުދުން މަންމަ ގާތު ނުބުނެ ބޭރަށް ދިއުމަކީވެސް ގޯސް ކަމެއްކަން މިއަދު ތިކުދީން ހަނދާނެއް ނެތެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ބޮޑު ސްކޫލް

އެއްދުވަހަކު ފައިރޫޝް ރަށުގައި އަލަށް ހުޅުވި ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ބަލާލުމަށްޓަކައި އޭނާގެ މަންމަޔާއެކު ދިޔައެވެ. އެއީކުދިންނާ ގުޅޭގޮތަށް ވަރަށް ރީތިކޮށް ހަދާފައިވާ ސްކޫލެކެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ހަރުފަ ކޮޓަރި

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތު މަންމައާއެކު ބުރެއް ޖަހާލުމަށްފަހު ޝެރިން، ގެއަށް އައިސް ވަނީ އުފަލުންނެވެ. ޝެރިންއަކީ މައިންބަފައިންގެ ބަސްއަހައިގެން ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު އުޅެމުން އަންނަ 12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެހެން ރޭތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އިރުއޮއްސުމާއެކު

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ލަކުނު

ނޯޓް: މި ވާހަކައިގެ މައިގަނޑު މައްސަލަ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރަށުން ބޭރުގައި އިނުމަށްފަހު އަޔާނާ ރަށަށްދާން ނިންމީ  ރަށުގައި ކުރިއަަށްދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތާ ދިމާކޮށެެވެ. އާއިލާގެ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ފައިސާ ދަބަސް

މިއަޑު އިވުމުން ހާއިސް ވަރަށް އުފާވިއެވެ. ހާއިސް ބޭނުންވާ އިނާމަކީ އެއީ އެވެ. ހާއިސްގެ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. އަދި ދަބަސް ޙަވާލުކުރެވުނީތީ ވަކިން ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހުނެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ސިއްސުވާލި ސުވާލު

އަބަދު ގޭމު ކުޅުން ރަގަޅެއް ނުވާނެއެވެ. އަބަދު ކާޓޫނު ބެލުން ރަގަޅެއް ނުވާނެއެވެ. އޭރުން ގެއްލުންވާނީ އަމިއްލަ ނަފުސަށެވެ. ކޮއްކޮމެން ވިސްނާށެވެ. މި ސުވާލު ހިތަށް ގެނެސްބަލާށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: މުސްޙަފުގައި ހުރި ހިރަފުސް

އެހެންވީމާ ތިކުދިންނަށް ބޭބެ ބުނެލަން އޮތީ މިކުންފުނިން ވަޒީފާ ލިބުމާ ތިޔަކުދިންނާ ދެމެދު އޮތް މިވަގުތު އޮތް ހުރަހަކީ މުސްޙަފުގައި ހުރި ހިރަފުސް ކަމުގައި. މުސްޙަފު ދެކެ ލޯބި ވުމަކީ ދީން ދެކެ ލޯބިވާ ކުދިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ސިފައެއް. މަސައްކަތުގެ ވަގުތު ބަހަން ޖެހޭނީ ނަމާދުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ވަގުތު ލިބޭ ގޮތަށް.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ހުދުގެއަކުން ހުދު ދަތްޕިލައެއް

މިހާރު މަލްސާއަށް އެގޭގެ އުޖާލާ ކަމާ ސާފުކަމާ “ހުދު” ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އެނގިއްޖެއެވެ. އެ ހުދު ގޭތެރެއިން ފެނުނީ ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް “ހުދު” ދަތްޕިލައެކެވެ. ވާރޭ ހުއްޓާލުމާއެކު ބޭބެގެ އިޒުނައާއެކު ދެމައިން ގެއަށްދާން ނިކުތެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ދެ ގަލުގެ މެސެޖް

އެ ދެގަލުން ލިބޭ މެސެޖަކީ ދުނިޔޭގެ އަގެއް ނެތްކަން. މުއްސަންޖަކަށްވިއަސް ފަގީރަކަށްވިއަސް އެމީހަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފައިގެން ނުދެވޭނެކަން. ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ގެދޮރު ހިފައިގެން ނުދެވޭ ކަން.

ދަރިފުޅުގެ ސިޓީ

މިއީ މިހާރު ތިން ކުދިން ލިބިފައިވާ މަންމައަކު، އޭނަގެ ލޯބިވާ މަންމައަށް ފޮނުވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ސިޓީއެކެވެ. ކިޔުންތެރިންނާހަމައަށް ސިޓީ ގެނެސްފައިމިވަނީ ސިޓީގެ އަސްލާ އެއްގޮތަށެވެ. ސިޓީގެ އެއްވެސް ޢިބާރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހުރި ގޮތަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ގަލާއި ދޮންވެލި

ސަމާސަވެސް އޮންނަން ވާނެ. ސަމާސަ ކުރާ މިންވަރު މަދުކޮށްލަންވީ. ސަމާސާ ކުރަމުންގޮސް ސަމާސާ ވިހަވެ، އެކަކު އަނެކަކުގެ ނޭދެވޭ ވާހަކަ ދައްކާ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންދޯ. އަހަރެން މައްސަލަ ޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު މިކަމާ ވިސްނަން.

މައެއްގެ ސުވާލުތައް

މުޅިގައުމުގައި ބަދުއަޚްލާގީ މަންޒަރުސިފަވާ ކުރެހުންތަކާއި ފޮޓޯތައް ޢާއްމުވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ކުޑަކުދިންވެސް އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމަކީ ފެޝަނަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: އަނބުގަހަށް އެރުމުން ވީގޮތް

ޝައިތާނާ އިންސާނާ މަގު ފުރައްދަން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.އަބަދުވެސް އެކަން ދަނެގެން އުޅޭށެވެ.އަނބުގަހަށް އެރުމުން މިއަދު ހެއްލުންތެރިކުރުވިގޮތް އަބަދުވެސް ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުމަށް ބައްޕަ ނަސޭޙަތް ދެއްވި އެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ކުނި އެއްކުރި ދުވަސް

ގަޑިން ހަވީރު ފަހެއްޖެހީއެވެ. ނިޒާމް އޭނަގެ އެކުވެރިންނާ އެކު ނިކުތީ ރަށުގެ އަތިރިމައްޗަށެވެ. މިއީ ނިޒާމްގެ އާދައެވެ. އެތާތިބެގެން ފުރާވަރުގެ އެހެން ކުދިންނާއެކު ސަކަރާތްޖަހާ ހީނސަމާސަ ކުރެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ގޮތްނޭނގޭ ބިހެއް

އެކުސްޕެރިމެންޓު ކޮށް ތަޙުލީލީ ނަޒަރަކުން ކަންކަން ހޯދުމަކީ ގޯހެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެކަންތައް ކުރަންވާނީ ބޮޑެތި މީހުންގެ އެހީ ހޯދައިގެންނެވެ. އަމުދުން މަންމަ ގާތު ނުބުނެ ބޭރަށް ދިއުމަކީވެސް ގޯސް ކަމެއްކަން މިއަދު ތިކުދީން ހަނދާނެއް ނެތެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ބޮޑު ސްކޫލް

އެއްދުވަހަކު ފައިރޫޝް ރަށުގައި އަލަށް ހުޅުވި ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ބަލާލުމަށްޓަކައި އޭނާގެ މަންމަޔާއެކު ދިޔައެވެ. އެއީކުދިންނާ ގުޅޭގޮތަށް ވަރަށް ރީތިކޮށް ހަދާފައިވާ ސްކޫލެކެވެ.