[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޝުޖާޢު ޝަރީފް

ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލަން ނުވޭތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކޮށްލަންވީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ މިދީނުގެ ދިފާޢުގައި އެއިލާހުގެ ދީނަށް ނަސްރުދިނުމުގައިތޯއެވެ. ނޫނީ މިދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުންދާ ބައެއްގެ ކައިރީގައި ފިނޑިވެ ނިކަމެތިވެފައިވާ ހާލުގައި އަބާއްޖަވެރިންނާ އެކުގައިތޯއެވެ.

އަމަން އަމާންކަން ބޭނުންނަމަ

އިސްލާމްދީނަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދީނެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ މިއުންމަތަށްވާ ރަޙްމަތެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން މިޝަރީޢަތުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މިޝަރީޢަތުގެ ފުރިހަމަކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމަކީ ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރާ މީހުންނަށް ހެޔޮ ދަރުމަ

ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްދުވަހު އެނިޢުމަތްތަކާއިމެދު ސުވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ: (وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّـهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ .. ﴿١٨﴾ (سورة النحل) މާނައީ:”ތިޔަބައިމީހުން ﷲ ގެ ނިޢުމަތްތައް ހިމަނައި ޢަދަދު ކުރަން އުޅުނަސް

އިސްލާމްކަމުގެ ނިޢުމަތަށް ރައްކާތެރިވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވާ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިސްލާމްކަމުގެ ނިޢުމަތްކަން ކަށަވަރެވެ. އެއިލާހު މީސްތަކުންގެ ޙިދާޔަތަށްޓަކައި ފޮނުއްވެވި ރަސޫލުން

އައްޔޫބު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ އިމްތިޙާނު

އައްޔޫބުގެފާނުގެ ބައްޔަކީ އެރަށުގެ އަހުލުވެރިން ހީކުރިގޮތުގައި ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެކެވެ. އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނު ދިރިއުޅުއްވި އަވަށުންވެސް ބޭރުކޮށްލެއްވިއެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ޛިކުރުކުރައްވާފައިވާ ގޮތުން އެކަލޭގެފާނު ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ތަންމަތިން ނުތެދުވެވެެން ފެށުމުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ގޭގެއަށްގޮސް މަސައްކަތްކޮށް ލާރި ހޯއްދެވިއެވެ.

އިމްތިޙާނުތަކަށް ކެތްތެރިވާށެވެ.

އާދަމު ޢަލައިހިއްސަލާމް ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުމަށްފަހު ޤިޔާމަތާއި ހަމައަށް ދާނދެން ކޮންމެ މީހަކީވެސް ކޮންމެވެސް މުސީބާތެއްކުރިމަތިވާނެ މީހެކެވެ. ކޮންމެވެސް އުނދަގުލެއް ނުވަތަ އިމްތިޙާނެެއް ކުރިމަތިވާނެ މީހެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އިމްތިޙާން ނުކުރައްްވާ އެއްވެސް މީހަކު ނުވެއެވެ.

މިހާރުވެސް މަރުވެދާނެ

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިހާރު ދުނިޔޭގެ އާބާދީގައި މިއުޅޭ 6 ބިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 55.3 މިލިއަން މީހުން މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ދެއެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އިޒުނަފުޅާއި އެކު މިދިޔަ ދެތިން އަހަރުތެރޭގައި މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް މަލަކުލް މައުތުގެފާނު މަރުހިއްޕެވި މީހުންގެ އަދަދެވެ.

ލޯތަކަށްވާ ޙަޤީޤީ ފިނިކަން

ކުޑަ ކުއްޖަކު އެކުއްޖާގެ މަންމަގެ ބަނޑުގައި އޮންނައިރު އޭނާއަށް އެތަނަށްވުރެ ބޮޑު ތަނެއް ހުންނާނެ ކަމަކަށް އޭނާއަށް އިޙުސާސެއް ނުކުރެވިދާނެއެވެ.

އުއްމު ޞާލިހު – އުމުރުން 82 އަހަރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ޙިފްޒު ކުރި އަންހެނެއް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ވަރަށް ބައިވަރު މީހުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބާވާލެއްވި ބަރާކާތްތެރި ފޮތްކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

އަންހެން ބޭކަނބަލުން ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނުން

އަންދަލުސްގެ މުސްލިމުންގެ ޚިލާފާ އޮތް ޒަމާނުގައި ހިނގި ޙާދިޘާއެކެވެ. އޭރުގެ ޚަލީފާ އެކަލޭގެފާނުގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިކަލުން ކައިވެނި ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މިސާލު

މިދުނިޔެއިން ތިބާއާއި އެއްކޮށް ގެންދެވޭނީ ހަމައެކަނި ތިބާގެ ކަފުނެވެ. އެހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލަން ނުވޭތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކޮށްލަންވީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ މިދީނުގެ ދިފާޢުގައި އެއިލާހުގެ ދީނަށް ނަސްރުދިނުމުގައިތޯއެވެ. ނޫނީ މިދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުންދާ ބައެއްގެ ކައިރީގައި ފިނޑިވެ ނިކަމެތިވެފައިވާ ހާލުގައި އަބާއްޖަވެރިންނާ އެކުގައިތޯއެވެ.

އަމަން އަމާންކަން ބޭނުންނަމަ

އިސްލާމްދީނަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދީނެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ މިއުންމަތަށްވާ ރަޙްމަތެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން މިޝަރީޢަތުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މިޝަރީޢަތުގެ ފުރިހަމަކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމަކީ ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރާ މީހުންނަށް ހެޔޮ ދަރުމަ

ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްދުވަހު އެނިޢުމަތްތަކާއިމެދު ސުވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ: (وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّـهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ .. ﴿١٨﴾ (سورة النحل) މާނައީ:”ތިޔަބައިމީހުން ﷲ ގެ ނިޢުމަތްތައް ހިމަނައި ޢަދަދު ކުރަން އުޅުނަސް

އިސްލާމްކަމުގެ ނިޢުމަތަށް ރައްކާތެރިވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވާ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިސްލާމްކަމުގެ ނިޢުމަތްކަން ކަށަވަރެވެ. އެއިލާހު މީސްތަކުންގެ ޙިދާޔަތަށްޓަކައި ފޮނުއްވެވި ރަސޫލުން

އައްޔޫބު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ އިމްތިޙާނު

އައްޔޫބުގެފާނުގެ ބައްޔަކީ އެރަށުގެ އަހުލުވެރިން ހީކުރިގޮތުގައި ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެކެވެ. އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނު ދިރިއުޅުއްވި އަވަށުންވެސް ބޭރުކޮށްލެއްވިއެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ޛިކުރުކުރައްވާފައިވާ ގޮތުން އެކަލޭގެފާނު ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ތަންމަތިން ނުތެދުވެވެެން ފެށުމުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ގޭގެއަށްގޮސް މަސައްކަތްކޮށް ލާރި ހޯއްދެވިއެވެ.

އިމްތިޙާނުތަކަށް ކެތްތެރިވާށެވެ.

އާދަމު ޢަލައިހިއްސަލާމް ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުމަށްފަހު ޤިޔާމަތާއި ހަމައަށް ދާނދެން ކޮންމެ މީހަކީވެސް ކޮންމެވެސް މުސީބާތެއްކުރިމަތިވާނެ މީހެކެވެ. ކޮންމެވެސް އުނދަގުލެއް ނުވަތަ އިމްތިޙާނެެއް ކުރިމަތިވާނެ މީހެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އިމްތިޙާން ނުކުރައްްވާ އެއްވެސް މީހަކު ނުވެއެވެ.

މިހާރުވެސް މަރުވެދާނެ

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިހާރު ދުނިޔޭގެ އާބާދީގައި މިއުޅޭ 6 ބިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 55.3 މިލިއަން މީހުން މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ދެއެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އިޒުނަފުޅާއި އެކު މިދިޔަ ދެތިން އަހަރުތެރޭގައި މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް މަލަކުލް މައުތުގެފާނު މަރުހިއްޕެވި މީހުންގެ އަދަދެވެ.

ލޯތަކަށްވާ ޙަޤީޤީ ފިނިކަން

ކުޑަ ކުއްޖަކު އެކުއްޖާގެ މަންމަގެ ބަނޑުގައި އޮންނައިރު އޭނާއަށް އެތަނަށްވުރެ ބޮޑު ތަނެއް ހުންނާނެ ކަމަކަށް އޭނާއަށް އިޙުސާސެއް ނުކުރެވިދާނެއެވެ.

އުއްމު ޞާލިހު – އުމުރުން 82 އަހަރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ޙިފްޒު ކުރި އަންހެނެއް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ވަރަށް ބައިވަރު މީހުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބާވާލެއްވި ބަރާކާތްތެރި ފޮތްކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

އަންހެން ބޭކަނބަލުން ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނުން

އަންދަލުސްގެ މުސްލިމުންގެ ޚިލާފާ އޮތް ޒަމާނުގައި ހިނގި ޙާދިޘާއެކެވެ. އޭރުގެ ޚަލީފާ އެކަލޭގެފާނުގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިކަލުން ކައިވެނި ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މިސާލު

މިދުނިޔެއިން ތިބާއާއި އެއްކޮށް ގެންދެވޭނީ ހަމައެކަނި ތިބާގެ ކަފުނެވެ. އެހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލަންޖެހެއެވެ.