[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ޝަޤީޤުލްބަލްޚީގެ އަރިހުން ލިބުނު ޢިބްރަތްތެރި 8 ފިލާވަޅު

ޝަޤީޤުލްބަލްޚީ ރަޙިމަހުﷲ ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެއް ދުވަހެއްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިވަރު ޙާތިމުލްއަޞައްމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތިބާ ނުހަނު ގިނަ ދުވަހު ތިމަންނައާ އެކު އުޅެފީމު ނޫން ހެއްޔެވެ! ތިމަންގެ ގާތުން ތިބާއަށް ދަސްވީ ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

سورة الكافرون ގެ ތަފްސީރު – 4

ޤުރުއާނުގައި ތަކުރާރުވެގެން އައިސްފައިވާ ތަކުރާރުވުންތަކަކީ، އޭގައި ފައިދާއެއް ނެތި އައިސްފައިވާ ތަކުރާރުވުންތަކެއްކަމުގައި އަހަރެމެން ނުދެކެމެވެ.

سورة الكافرون ގެ ތަފްސީރު – 3

ޢިލްމުވެރިންގެ މި ބަސްފުޅާމެދު ވިސްނާލައިފިނަމަ، ކުރިން އިސްވެދިޔަ ބަސްފުޅުތަކަށް ރައްދު ދެވުނު ފަދަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް މިބަސްފުޅަށް ރައްދު ދެވެން ނެތްކަން ހާމަވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ބަސްފުޅަކީ މިކަމުގައި ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަސްފުޅެއްކަމުގައި ވެއެވެ.

سورة الكافرون ގެ ތަފްސީރު – 2

﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ﴾ ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ މިތަނުގައި މިވަނީ ކޮންމެ އާޔަތެއްވެސް ދެފަހަރު ތަކުރާރުވެގެން އައިސްފައެވެ.

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (8)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: 5. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ އިޙްސާސްތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރައްވައި އަޅާލެއްވުން: ދިރިއުޅުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ބިނާވެގެންވަނީ ފިރިމީހާއާއި އަނބިމީހާގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (7)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: 5. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ އިޙްސާސްތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރައްވައި އަޅާލެއްވުން: ޝައްކެއް ނެތެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަކީ އޯގާތެރިކަމާއި، ރަޙުމުކުރުމާއި،

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (6)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: 4. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ މެދުގައި ބެހެއްޓެވި ހަމަހަމަ ކަމާއި އިންޞާފު: ޙަޔާތުގެ ހުރިހާ ދައުރެއްގައިވެސް އެކަލޭގެފާނަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ނާމޫނާއެވެ.

ލޭގެ ތިކިތައް ބިންމަތީ… ދޭ އެއަނިޔާ ލޯމަތީ…

އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ދުނިޔޭގައި އޯގާތެރިކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ވެރިކަންކުރަމުން އައި މުސްލިމުން މިއަދު މިފަދަ ޙާލަތަކަށް މިދިޔައީ ކީއްވެތޯއެވެ؟

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (5)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: 3. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުން: އެކުގައި މުޅި ޙަޔާތް ވޭތިކުރުމުގައި ތަފާތު ދަތިތަކާއި އުނދަގޫ ޙާލަތްތައް ކުރިމަތިވުމަކީ ނުވެނުދާނެ

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (4)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: 2. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިމެދު ބަހައްޓަވާ ލޯބިވެތިގޮތް: މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް ފިރިން އެމީހުންގެ އަނބިންނަށް އެކަށީގެންނުވާވަރަށް ބާރުފޯރުވާ، އެމީހުންގެ މައްޗަށް

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ – (القلم : 4) “އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ކަލޭގެފާނު ވަނީ މަތިވެރިވެގެންވާ ޚުލްޤުފުޅެއްގެ މަތީގައިކަން ކަށަވަރެވެ.” މިމަތިވެރި ވަޙީބަސްފުޅުގައި ﷲ

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)

ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ނަސަބުފުޅު: އެކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅަކީ މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިﷲ އެވެ. އެއީ، މުޙައްމަދު، ބިން ޢަބްދިﷲ، ބިން ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބު(ނަމަކީ ޝައިބާ)، ބިން ހާޝިމް(ނަމަކީ ޢަމްރު)، ބިން ޢަބްދުމަނާފު(ނަމަކީ އަލްމުޣީރާ)، ބިން

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (1)

އޯގާތެރި ފިރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ޢިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅުތައް ޙާޞިލް ކުރުމެވެ. ވަފާތެރި އަނތްބަކަށް ވުމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ ނަމޫނާއިން ނާމޫނާ ލިބިގަތުމެވެ.

އެކަނިވެރިކަމާއި ފަޅުކަމެވެ!..އޭ އެކަނިވެރި އިންސާނާއެވެ!! ތިބާ ޣާފިލްވަނީ ތޯއެވެ…؟؟؟

އަހަރެންނަށް އެއްވެސްތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ވަށައިގެންވަނީ އަނދިރިކަމާއި، އެކަނިވެރިކަމާއި، ހާސްކަމާއި ފަޅުކަމެވެ. މަޑުމަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ އަޑު އަހަރެންނާ ދުރައް ހިންގާފައި ދާއަޑު އެބަ އިވެއެވެ.

ތިބާ ތިޔަ އިންތިޒާރުކުރަނީ ކޮންދުވަހަކަށްހެއްޔެވެ؟؟؟

އިންސާނާ އަބަދުވެސް ދުނިޔޭގައި އުޅެން ބޭނުންވަނީ އުފަލާއި އަރާމުގައެވެ. އަބަދުވެސް ބޭނުންވެގެން އުޅެނީ ފައިސާޔާ ތަނަވަސްކަމެވެ. މިދުނިޔޭގައި  ދިރިއުޅެމުންދާ ގިނަ އިންސާނުން އެމީހުންގެ  ހުރިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރަނީ،  ނުވަތަ އެމީހުން ކުރާ ހުރިހާކަމެއް ބިނާކުރަނީ

ޝަޤީޤުލްބަލްޚީގެ އަރިހުން ލިބުނު ޢިބްރަތްތެރި 8 ފިލާވަޅު

ޝަޤީޤުލްބަލްޚީ ރަޙިމަހުﷲ ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެއް ދުވަހެއްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިވަރު ޙާތިމުލްއަޞައްމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތިބާ ނުހަނު ގިނަ ދުވަހު ތިމަންނައާ އެކު އުޅެފީމު ނޫން ހެއްޔެވެ! ތިމަންގެ ގާތުން ތިބާއަށް ދަސްވީ ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

سورة الكافرون ގެ ތަފްސީރު – 4

ޤުރުއާނުގައި ތަކުރާރުވެގެން އައިސްފައިވާ ތަކުރާރުވުންތަކަކީ، އޭގައި ފައިދާއެއް ނެތި އައިސްފައިވާ ތަކުރާރުވުންތަކެއްކަމުގައި އަހަރެމެން ނުދެކެމެވެ.

سورة الكافرون ގެ ތަފްސީރު – 3

ޢިލްމުވެރިންގެ މި ބަސްފުޅާމެދު ވިސްނާލައިފިނަމަ، ކުރިން އިސްވެދިޔަ ބަސްފުޅުތަކަށް ރައްދު ދެވުނު ފަދަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް މިބަސްފުޅަށް ރައްދު ދެވެން ނެތްކަން ހާމަވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ބަސްފުޅަކީ މިކަމުގައި ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަސްފުޅެއްކަމުގައި ވެއެވެ.

سورة الكافرون ގެ ތަފްސީރު – 2

﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ﴾ ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ މިތަނުގައި މިވަނީ ކޮންމެ އާޔަތެއްވެސް ދެފަހަރު ތަކުރާރުވެގެން އައިސްފައެވެ.

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (8)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: 5. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ އިޙްސާސްތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރައްވައި އަޅާލެއްވުން: ދިރިއުޅުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ބިނާވެގެންވަނީ ފިރިމީހާއާއި އަނބިމީހާގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (7)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: 5. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ އިޙްސާސްތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރައްވައި އަޅާލެއްވުން: ޝައްކެއް ނެތެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަކީ އޯގާތެރިކަމާއި، ރަޙުމުކުރުމާއި،

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (6)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: 4. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ މެދުގައި ބެހެއްޓެވި ހަމަހަމަ ކަމާއި އިންޞާފު: ޙަޔާތުގެ ހުރިހާ ދައުރެއްގައިވެސް އެކަލޭގެފާނަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ނާމޫނާއެވެ.

ލޭގެ ތިކިތައް ބިންމަތީ… ދޭ އެއަނިޔާ ލޯމަތީ…

އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ދުނިޔޭގައި އޯގާތެރިކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ވެރިކަންކުރަމުން އައި މުސްލިމުން މިއަދު މިފަދަ ޙާލަތަކަށް މިދިޔައީ ކީއްވެތޯއެވެ؟

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (5)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: 3. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުން: އެކުގައި މުޅި ޙަޔާތް ވޭތިކުރުމުގައި ތަފާތު ދަތިތަކާއި އުނދަގޫ ޙާލަތްތައް ކުރިމަތިވުމަކީ ނުވެނުދާނެ

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (4)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: 2. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިމެދު ބަހައްޓަވާ ލޯބިވެތިގޮތް: މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް ފިރިން އެމީހުންގެ އަނބިންނަށް އެކަށީގެންނުވާވަރަށް ބާރުފޯރުވާ، އެމީހުންގެ މައްޗަށް

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ – (القلم : 4) “އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ކަލޭގެފާނު ވަނީ މަތިވެރިވެގެންވާ ޚުލްޤުފުޅެއްގެ މަތީގައިކަން ކަށަވަރެވެ.” މިމަތިވެރި ވަޙީބަސްފުޅުގައި ﷲ

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)

ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ނަސަބުފުޅު: އެކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅަކީ މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިﷲ އެވެ. އެއީ، މުޙައްމަދު، ބިން ޢަބްދިﷲ، ބިން ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބު(ނަމަކީ ޝައިބާ)، ބިން ހާޝިމް(ނަމަކީ ޢަމްރު)، ބިން ޢަބްދުމަނާފު(ނަމަކީ އަލްމުޣީރާ)، ބިން

އެންމެ އޯގާތެރި ފިރިކަލުން – محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (1)

އޯގާތެރި ފިރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ޢިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅުތައް ޙާޞިލް ކުރުމެވެ. ވަފާތެރި އަނތްބަކަށް ވުމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ ނަމޫނާއިން ނާމޫނާ ލިބިގަތުމެވެ.

އެކަނިވެރިކަމާއި ފަޅުކަމެވެ!..އޭ އެކަނިވެރި އިންސާނާއެވެ!! ތިބާ ޣާފިލްވަނީ ތޯއެވެ…؟؟؟

އަހަރެންނަށް އެއްވެސްތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ވަށައިގެންވަނީ އަނދިރިކަމާއި، އެކަނިވެރިކަމާއި، ހާސްކަމާއި ފަޅުކަމެވެ. މަޑުމަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ އަޑު އަހަރެންނާ ދުރައް ހިންގާފައި ދާއަޑު އެބަ އިވެއެވެ.

ތިބާ ތިޔަ އިންތިޒާރުކުރަނީ ކޮންދުވަހަކަށްހެއްޔެވެ؟؟؟

އިންސާނާ އަބަދުވެސް ދުނިޔޭގައި އުޅެން ބޭނުންވަނީ އުފަލާއި އަރާމުގައެވެ. އަބަދުވެސް ބޭނުންވެގެން އުޅެނީ ފައިސާޔާ ތަނަވަސްކަމެވެ. މިދުނިޔޭގައި  ދިރިއުޅެމުންދާ ގިނަ އިންސާނުން އެމީހުންގެ  ހުރިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރަނީ،  ނުވަތަ އެމީހުން ކުރާ ހުރިހާކަމެއް ބިނާކުރަނީ