[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު

ކީރިތި ޤުރްއާން ޖަހާފައި ހުރި ތަނެއްގައި ޖިމާޢުވުން

ﷲ ގެ ކަލާމްފުޅަކީ އެންމެ ޝަރަފުވެރި، އެންމެ މާތް އަދި އެންމެ މަތިވެރި ބަސްފުޅެވެ. އެހެންކަމުން، އެއަށް މާތްކޮށް ހިތުމީ މުސްލިމުންނަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

ނަޖިސް ޠާހިރު ކުރާނޭ ގޮތް

ފަހެ މުސްލިމުމީހާގެ މައްޗަށް ވަނީ، އޭނާގެ ހަށިގަނޑާއި، އޭނާ ނަމާދުކުރާ ތަނާއި، އޭނާ ނަމާދު ކުރާ ފޭރާން ނަޖިހުން ޠާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ސަލާމުކަން ދިނުމެވެ. އެހެނީ އެއީ ނަމާދު ޞައްޙަވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެކެވެ. 

ޤަޟާ ރޯދަ ހިފާއިރު ފިރިމީހާގެ އިޛުނަ ހޯދަން ޖެހޭނެތޯ؟

ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން ފާއިތުވާ ފަރުޟު ރޯދަ ހިފުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. ވާޖިބު ރޯދަ ހިފާއިރު ފިރިމީހާގެ އިޛުނަ ހޯދުމަކީ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ. ވާޖިބު ނޫން ރޯދަ ހިފާއިރު، ފިރިމީހާ ޙާޟިރުވެ ހުރިނަމަ ފިރިމީހާގެ އިޛުނަ ހޯދަން

ފަހު ދިހަޔަކާއި ލައިލަތުލް ޤަދްރީގެ 38 ފައިދާ 3

11- ޙަރަމާ ކައިރީގައިވާ މީހުން، އަދި އެބައިމީހުންނަށް ޠަވާފުކުރުން ފަސޭހަވެގެންވާ މީހުން، ކަޢުބާ ވަށައިގެން ޠަވާފުކުރާށެވެ. އެއީ އަޅަކު މިނިވަންކުރުމުގެ ސަވާބުހުރި ކަމެކެވެ.

ފަހު ދިހަޔަކާއި ލައިލަތުލް ޤަދްރީގެ 38 ފައިދާ 1

މިއީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހަޔަކާއި ލައިލަތުލް ޤަދްރިއާ ގުޅޭ ބައެއް ފައިދާތަކުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ. މީގެ ފައިދާ މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިސްތިޙާޟާގެ ލޭ އަންނަ މީހާގެ ޙުކުމްތައް

އިސްތިޙާޟާގެ ލެއަކީ ނިފާސްވެރިވުން އަދި ޙައިޟުވެރިވުން މި ދެ ސަބަބުވެސް ނެތި، ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި އައިސް އައިސް ހުންނެ ލެއެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި އަޅުން ގެންގުޅުން

އަޅުން ގެންގުޅުމަކީ އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރީގައިވެސް ކޮށްއުޅުނު ކަމެކެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ބަލާލާއިރު، އިސްލާމްދީނުގެ އެއްވެސް ނައްޞެއްގައި އަޅުން ގެންގުޅުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިނުވެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ނައްޞުތަކުގެ އަޅުން މިނިވަން ކުރުމަށް ބާރު އަޅުއްވާފައިވެއެވެ. މިކަމުންވެސް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން: އިސްލާމްދީން ޙިމާޔަތްކުރުން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ފަސް މަޤްޞަދެއް ޢިލްމުވެރިން، ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި ބަޔާންކުރައްވައެވެ. އެއީ: 1- ދީން ޙިމާޔަތްކުރުން 2- ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުން 3- ބުއްދި ރައްކާތެރިކުރުން 4-

ކީރިތި ޤުރްއާން ޖަހާފައި ހުރި ތަނެއްގައި ޖިމާޢުވުން

ﷲ ގެ ކަލާމްފުޅަކީ އެންމެ ޝަރަފުވެރި، އެންމެ މާތް އަދި އެންމެ މަތިވެރި ބަސްފުޅެވެ. އެހެންކަމުން، އެއަށް މާތްކޮށް ހިތުމީ މުސްލިމުންނަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

ނަޖިސް ޠާހިރު ކުރާނޭ ގޮތް

ފަހެ މުސްލިމުމީހާގެ މައްޗަށް ވަނީ، އޭނާގެ ހަށިގަނޑާއި، އޭނާ ނަމާދުކުރާ ތަނާއި، އޭނާ ނަމާދު ކުރާ ފޭރާން ނަޖިހުން ޠާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ސަލާމުކަން ދިނުމެވެ. އެހެނީ އެއީ ނަމާދު ޞައްޙަވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެކެވެ. 

ޤަޟާ ރޯދަ ހިފާއިރު ފިރިމީހާގެ އިޛުނަ ހޯދަން ޖެހޭނެތޯ؟

ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން ފާއިތުވާ ފަރުޟު ރޯދަ ހިފުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. ވާޖިބު ރޯދަ ހިފާއިރު ފިރިމީހާގެ އިޛުނަ ހޯދުމަކީ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ. ވާޖިބު ނޫން ރޯދަ ހިފާއިރު، ފިރިމީހާ ޙާޟިރުވެ ހުރިނަމަ ފިރިމީހާގެ އިޛުނަ ހޯދަން

ފަހު ދިހަޔަކާއި ލައިލަތުލް ޤަދްރީގެ 38 ފައިދާ 3

11- ޙަރަމާ ކައިރީގައިވާ މީހުން، އަދި އެބައިމީހުންނަށް ޠަވާފުކުރުން ފަސޭހަވެގެންވާ މީހުން، ކަޢުބާ ވަށައިގެން ޠަވާފުކުރާށެވެ. އެއީ އަޅަކު މިނިވަންކުރުމުގެ ސަވާބުހުރި ކަމެކެވެ.

ފަހު ދިހަޔަކާއި ލައިލަތުލް ޤަދްރީގެ 38 ފައިދާ 1

މިއީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހަޔަކާއި ލައިލަތުލް ޤަދްރިއާ ގުޅޭ ބައެއް ފައިދާތަކުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ. މީގެ ފައިދާ މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިސްތިޙާޟާގެ ލޭ އަންނަ މީހާގެ ޙުކުމްތައް

އިސްތިޙާޟާގެ ލެއަކީ ނިފާސްވެރިވުން އަދި ޙައިޟުވެރިވުން މި ދެ ސަބަބުވެސް ނެތި، ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި އައިސް އައިސް ހުންނެ ލެއެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި އަޅުން ގެންގުޅުން

އަޅުން ގެންގުޅުމަކީ އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރީގައިވެސް ކޮށްއުޅުނު ކަމެކެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ބަލާލާއިރު، އިސްލާމްދީނުގެ އެއްވެސް ނައްޞެއްގައި އަޅުން ގެންގުޅުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިނުވެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ނައްޞުތަކުގެ އަޅުން މިނިވަން ކުރުމަށް ބާރު އަޅުއްވާފައިވެއެވެ. މިކަމުންވެސް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން: އިސްލާމްދީން ޙިމާޔަތްކުރުން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ފަސް މަޤްޞަދެއް ޢިލްމުވެރިން، ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި ބަޔާންކުރައްވައެވެ. އެއީ: 1- ދީން ޙިމާޔަތްކުރުން 2- ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުން 3- ބުއްދި ރައްކާތެރިކުރުން 4-