[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ނިޔާޒް ޙަސަން

ޞަޙާބީންގެ ތެދުވެރި އީމާންކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަން (2)

ކުރީގެ ލިޔުމާއި ގުޅޭ… އޭބޭކަލުންނީ ﷲ ތަޢާލާ ބާވައިލައްވާ  ވަޙީބަސްފުޅުތަކަށް ކަނުލާ އަޑުއަހައި އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި މުޅި އުއްމަތަށްހުރި ނަމޫނާއެކެވެ. އެބޭކަލުންގެ މަޖްލީސްތަކުގައި ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅު ކިޔޭވޭހިނދު މުޅި މަޖިލީހުގައި ގިސްލުމާއި

ޞަޙާބީންގެ ތެދުވެރި އީމާންކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަން (1)

ﷲ ތަޢާލާ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ޞަޙާބީންގެ މަތިވެރިކަން ބަޔާންކުރައްވައި މަދަޙައާއި ޘަނާ ކިޔުއްވައި ވަޙީކުރެއްވި އާޔަތުގައިވެއެވެ. ( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި ފައްޅިއެޅުން ހުއްދަވާނެބާ؟

ﷲ ތަޢާލާ ބާވާލެއްވި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ފިޔާވާ އެހެން ދީންތަކަކީ ކުފުރާއި މަގުފުރެދުމަށް ގޮވާލާ ދީންތަކެއްކަމާއި މެދަކު ޝައްކެއްނެތެވެ. އެހެނީ އެހެނިހެން ބާތިލު ދީންތަކާއި ޚިލާފަށް އިސްލާމްދީން ބާވައިލެއްވުނީ އަޅުތަކުންގެ އަޅުވެތިކަމުން މީސްތަކުން ނެރެ

ޞަޙާބީންގެ ތެދުވެރި އީމާންކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަން (2)

ކުރީގެ ލިޔުމާއި ގުޅޭ… އޭބޭކަލުންނީ ﷲ ތަޢާލާ ބާވައިލައްވާ  ވަޙީބަސްފުޅުތަކަށް ކަނުލާ އަޑުއަހައި އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި މުޅި އުއްމަތަށްހުރި ނަމޫނާއެކެވެ. އެބޭކަލުންގެ މަޖްލީސްތަކުގައި ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅު ކިޔޭވޭހިނދު މުޅި މަޖިލީހުގައި ގިސްލުމާއި

ޞަޙާބީންގެ ތެދުވެރި އީމާންކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަން (1)

ﷲ ތަޢާލާ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ޞަޙާބީންގެ މަތިވެރިކަން ބަޔާންކުރައްވައި މަދަޙައާއި ޘަނާ ކިޔުއްވައި ވަޙީކުރެއްވި އާޔަތުގައިވެއެވެ. ( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި ފައްޅިއެޅުން ހުއްދަވާނެބާ؟

ﷲ ތަޢާލާ ބާވާލެއްވި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ފިޔާވާ އެހެން ދީންތަކަކީ ކުފުރާއި މަގުފުރެދުމަށް ގޮވާލާ ދީންތަކެއްކަމާއި މެދަކު ޝައްކެއްނެތެވެ. އެހެނީ އެހެނިހެން ބާތިލު ދީންތަކާއި ޚިލާފަށް އިސްލާމްދީން ބާވައިލެއްވުނީ އަޅުތަކުންގެ އަޅުވެތިކަމުން މީސްތަކުން ނެރެ