[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން ބިން ޢަލީ އާދަމް

ޔަޤީނުންވެސް ނައިސް ނުދާނޭ ދުވަހެއް!

އެދުވަހަކީ ތިބާ ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރެއްޖެނަމަ ގައިމުވެސް ނައިސް ނުދާނޭ ދުވަހެކެވެ. އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ! އެދުވަހަކީ ހަމަޔަޤީނުން ތިބާއާއިވެސް ބައްދަލުކުރާނޭ ދުވަހެކެވެ.

ނަމާދު ޤާއިމުނުކުރާ މީހެއްގެ ކިބައިން ރޯދަ ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ނަމާދު އަޅާފައި ތިޔަތިބެނީ ފަހެ ނަމާދު އެޅުމުގެ ފާފައިގެ ބޮޑުކަން ނޭގޭތީތޯއެވެ؟ ނުވަތަ އެކަމާއި މެދު ޣާފިލްވެފައިވާތީތޯއެވެ؟ ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކޮން ޢަޤީދާއެއްގެ ބައެއް؟

ޝަރުޢީ އިސްޠިލާޙުގައި ޢަޤީދާއަކީ: “ﷲ އަށް އީމާންވުމާއި، އެއިލާހުގެ މަލާއިކަތުންނާއި، އެއިލާހު ބާއްވާލެއްވެވި ފޮތްތަކާއި، އެއިލާހު ފޮނުއްވެވި ރަސޫލު ބޭކަލުންނާއި ޤިޔާމަތް ދުވަހާއި އަދި ޤަޟާ ޤަދަރުގެ ހެޔޮ މިންވަރާއި ނުބައި މިންވަރަށް އީމާންވުމެވެ.”

ޙަޤީޤީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

އެންމެހާ ޙަމްދު ޘަނާއެއް ޙައްޤުވަނީ އިންސާނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާކަމެއްގެވެސް ޙައްދުތައް ކަނޑައަޅާ، އެޙައްދުތަކުން ބޭރުވާ މީހަކީ ޙައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ލެއްވެވި ގަދަފަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް

الموت – މަރު

އާދެ މިމައުޟޫއަކީ، މިއާއިމެދު މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފިނަމަ، މީސްތަކުން އެކަމާއިމެދު ބިރުގަނެ، ހާސްކަން އިތުރުވެ، ހިތްތައް ނުތަނަވަސްވެ، އަދި ނޭވާ ކުރުވެގެންދާ މައުޟޫއެކެވެ.

ރަސޫލު الله صلى الله عليه وسلمގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ފަހެ ރަސޫލު الله صلى الله عليه وسلم އަވަހާރަވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ހަތަރު ޤަރުނު (400 އަހަރު) ވަންދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މުސްލިމުން، ކްރިސްމަސް ދުވަސް ފާހަގަކޮށް އެދުވަހު އެކަކު އަނެކަކަށް ތަހުނިޔާ ކިޔައި އުޅުމުގެ ޙުކުމް.

މިއަދު ގިނަ މުސްލިމުންގެ ބޭރުފުށުގެ މަލަމައްޗާއި އެމީހުންގެ ޢަމަލުތަކަށް ބަލާލައިފިނަމަ އެއީ މުސްލިމެއްކަން ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭނގޭނެއެވެ.

ޙަޔާތުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ތިބާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

އާނއެކެވެ! ތިބާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމުގައި ހަދަންވީ ތިބާއާއި އެކު އަބަދުވެސްވާނޭ، ތިބާވީ ކޮންމެތަނެއްގައި ތިބާއަށް އުފާވެރިކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަން ގެނެސްދޭނޭ، ތިބާއަށް ކުޑަވެސް ގެއްލުމެއް ގޯނާއެއް ނުދޭނޭ، ތިބާޔަށް ދުވަހަކުވެސް ޚިޔާނާތްތެރި ނުވާނޭ،

މިއަދުގެ ޙާލަތު، ކީރިތި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ބަސްފުޅުން…؟

މީސްތަކުން ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެގެން، ވާނުވާ ނޭނގި އުޅެނީއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް އަންނަން އުޅޭ ކަހަލައެވެ. ނުވަތަ ބޮޑު ތަދުމަޑު ކަމެއް ފެތުރިދާނޭހެން ހީވާ ކަހަލައެވެ. ކަމުގެ މާހިރުންވެސް ވަނީ ވާނުވާ ނޭނގި ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ސިޔާސަތަކީ ކޮބާ؟

ސިޔާސަތޭ ކިޔައިގެން އެކިމީހުން އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާއިރު، “ސިޔާސަތު” މިލަފްޒަކީ ޢަރަބި ބަހުގެ ލަފްޒެއްކަން އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންނަށްތޯއެވެ؟ ޢަރަބި ބަހުގައި ލުޣަވީ ގޮތުން ސިޔާސަތުގެ މާނައަކީ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމެވެ.

އިސްލާމްދީނާއި، ވެރިކަމާއި ސިޔާސަތާއި ހުރި ގުޅުން.

الله سبحانه وتعالى އެންމެހައި ކާއިނާތުތައް ހައްދަވައި، އެތަންތަނުގައި އެންމެހައި ތަކެތި ލައްވަވައި އެހުރިހާ މަޚްލޫޤާތްތައް ހެއްދެވުމަށްފަހު، އެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއްނެތި ކައުނުގެ ތެރެއަށް އެތަކެތި ދޫކޮށް ނުލައްވައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ކޮންމެކަމަކަށްވެސް ފުރިހަމަ ނިޒާމްތަކަކާއި

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހުގެ މަތިވެރިކަން.

އެންމެހައި ޙަމްދު ޘަނާ ޙައްޤުވަނީ މުއުމިނުންނަށް ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުމަށް މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވެވި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަނީ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއި ދުވަސްތައް އުނގަންނައި ދެއްވުމަށް

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން.

ﷲ ތަޢާލާ އިންސާނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުމަށްޓަކައި އެއިންސާނާއަށް އޮތީ އެއިލާހު އޭނާގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށް އެއިލާހަށް ޙަމްދު ޘަނާ ކިޔުމެވެ.

ﷲގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކޮށް ޝަހީދުވާ މީހުންގެ މަތިވެރިކަން.

1. قال الله تعالى:“وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ” (البقرة:154) ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “އަދި ﷲ ތަޢާލާގެ މަގުގައި

ވަޤުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން.

އެެންމެހައި ޙަމްދު ޘަނާއެއް ޙައްޤުވަނީ ވަޤުތުގެ ވެރި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަނީ ވަޤުތުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށް އަންގަވައިދެއްވި ކީރިތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު

ޔަޤީނުންވެސް ނައިސް ނުދާނޭ ދުވަހެއް!

އެދުވަހަކީ ތިބާ ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރެއްޖެނަމަ ގައިމުވެސް ނައިސް ނުދާނޭ ދުވަހެކެވެ. އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ! އެދުވަހަކީ ހަމަޔަޤީނުން ތިބާއާއިވެސް ބައްދަލުކުރާނޭ ދުވަހެކެވެ.

ނަމާދު ޤާއިމުނުކުރާ މީހެއްގެ ކިބައިން ރޯދަ ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ނަމާދު އަޅާފައި ތިޔަތިބެނީ ފަހެ ނަމާދު އެޅުމުގެ ފާފައިގެ ބޮޑުކަން ނޭގޭތީތޯއެވެ؟ ނުވަތަ އެކަމާއި މެދު ޣާފިލްވެފައިވާތީތޯއެވެ؟ ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކޮން ޢަޤީދާއެއްގެ ބައެއް؟

ޝަރުޢީ އިސްޠިލާޙުގައި ޢަޤީދާއަކީ: “ﷲ އަށް އީމާންވުމާއި، އެއިލާހުގެ މަލާއިކަތުންނާއި، އެއިލާހު ބާއްވާލެއްވެވި ފޮތްތަކާއި، އެއިލާހު ފޮނުއްވެވި ރަސޫލު ބޭކަލުންނާއި ޤިޔާމަތް ދުވަހާއި އަދި ޤަޟާ ޤަދަރުގެ ހެޔޮ މިންވަރާއި ނުބައި މިންވަރަށް އީމާންވުމެވެ.”

ޙަޤީޤީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

އެންމެހާ ޙަމްދު ޘަނާއެއް ޙައްޤުވަނީ އިންސާނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާކަމެއްގެވެސް ޙައްދުތައް ކަނޑައަޅާ، އެޙައްދުތަކުން ބޭރުވާ މީހަކީ ޙައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ލެއްވެވި ގަދަފަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް

الموت – މަރު

އާދެ މިމައުޟޫއަކީ، މިއާއިމެދު މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފިނަމަ، މީސްތަކުން އެކަމާއިމެދު ބިރުގަނެ، ހާސްކަން އިތުރުވެ، ހިތްތައް ނުތަނަވަސްވެ، އަދި ނޭވާ ކުރުވެގެންދާ މައުޟޫއެކެވެ.

ރަސޫލު الله صلى الله عليه وسلمގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ފަހެ ރަސޫލު الله صلى الله عليه وسلم އަވަހާރަވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ހަތަރު ޤަރުނު (400 އަހަރު) ވަންދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މުސްލިމުން، ކްރިސްމަސް ދުވަސް ފާހަގަކޮށް އެދުވަހު އެކަކު އަނެކަކަށް ތަހުނިޔާ ކިޔައި އުޅުމުގެ ޙުކުމް.

މިއަދު ގިނަ މުސްލިމުންގެ ބޭރުފުށުގެ މަލަމައްޗާއި އެމީހުންގެ ޢަމަލުތަކަށް ބަލާލައިފިނަމަ އެއީ މުސްލިމެއްކަން ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭނގޭނެއެވެ.

ޙަޔާތުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ތިބާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

އާނއެކެވެ! ތިބާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމުގައި ހަދަންވީ ތިބާއާއި އެކު އަބަދުވެސްވާނޭ، ތިބާވީ ކޮންމެތަނެއްގައި ތިބާއަށް އުފާވެރިކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަން ގެނެސްދޭނޭ، ތިބާއަށް ކުޑަވެސް ގެއްލުމެއް ގޯނާއެއް ނުދޭނޭ، ތިބާޔަށް ދުވަހަކުވެސް ޚިޔާނާތްތެރި ނުވާނޭ،

މިއަދުގެ ޙާލަތު، ކީރިތި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ބަސްފުޅުން…؟

މީސްތަކުން ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެގެން، ވާނުވާ ނޭނގި އުޅެނީއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް އަންނަން އުޅޭ ކަހަލައެވެ. ނުވަތަ ބޮޑު ތަދުމަޑު ކަމެއް ފެތުރިދާނޭހެން ހީވާ ކަހަލައެވެ. ކަމުގެ މާހިރުންވެސް ވަނީ ވާނުވާ ނޭނގި ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ސިޔާސަތަކީ ކޮބާ؟

ސިޔާސަތޭ ކިޔައިގެން އެކިމީހުން އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާއިރު، “ސިޔާސަތު” މިލަފްޒަކީ ޢަރަބި ބަހުގެ ލަފްޒެއްކަން އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންނަށްތޯއެވެ؟ ޢަރަބި ބަހުގައި ލުޣަވީ ގޮތުން ސިޔާސަތުގެ މާނައަކީ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމެވެ.

އިސްލާމްދީނާއި، ވެރިކަމާއި ސިޔާސަތާއި ހުރި ގުޅުން.

الله سبحانه وتعالى އެންމެހައި ކާއިނާތުތައް ހައްދަވައި، އެތަންތަނުގައި އެންމެހައި ތަކެތި ލައްވަވައި އެހުރިހާ މަޚްލޫޤާތްތައް ހެއްދެވުމަށްފަހު، އެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއްނެތި ކައުނުގެ ތެރެއަށް އެތަކެތި ދޫކޮށް ނުލައްވައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ކޮންމެކަމަކަށްވެސް ފުރިހަމަ ނިޒާމްތަކަކާއި

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހުގެ މަތިވެރިކަން.

އެންމެހައި ޙަމްދު ޘަނާ ޙައްޤުވަނީ މުއުމިނުންނަށް ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުމަށް މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވެވި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަނީ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއި ދުވަސްތައް އުނގަންނައި ދެއްވުމަށް

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން.

ﷲ ތަޢާލާ އިންސާނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުމަށްޓަކައި އެއިންސާނާއަށް އޮތީ އެއިލާހު އޭނާގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށް އެއިލާހަށް ޙަމްދު ޘަނާ ކިޔުމެވެ.

ﷲގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކޮށް ޝަހީދުވާ މީހުންގެ މަތިވެރިކަން.

1. قال الله تعالى:“وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ” (البقرة:154) ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “އަދި ﷲ ތަޢާލާގެ މަގުގައި

ވަޤުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން.

އެެންމެހައި ޙަމްދު ޘަނާއެއް ޙައްޤުވަނީ ވަޤުތުގެ ވެރި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަނީ ވަޤުތުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށް އަންގަވައިދެއްވި ކީރިތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު